Segmentace trhu

 1. Disjunktivní pravidlo ve třetí fázi kupního rozhodovacího procesu
  Disjinktivní pravidlo znamená, že spotřebitel má určité kritérium (vlastnost) produktu a u toho si určí minimální hranici. Nakonec vybere produkt s nejlepší touto vlastností.
 2. Do černé skříňky spotřebitele patří
  spotřební predispozice,kulturní predispozice,sociální predispozice osobní predispozice, psychická predispozice a kupní rozhodování.
 3. Druhá fáze kupního rozhodování spotřebitele
  zahrnuje hledání informací potřebných k rozhodnutí.
 4. Jaké determinanty působí na průběh vnímání spotřebitele?
  předchozí znalost, orientace spotřebitele, situace, kognitivní styl, očekávání, zaujetí a způsob organizace a kategorie vnímání.
 5. Kupní rozhodovací proces
  Skládá se z pěti fází: rozpoznání problému, hledání info,hodnocení alternativ, kupní rozhodování a ponákupní chování. V podstatě popisuje průběh rozhodování spotřebitele.
 6. Masový marketing
  Masový marketing je takový přístup, kdy se celému trhu nabízí produkt stejným marketingovým mixem (způsobem). Uplatňuje se především u komodit. Jedná se o nediferencovaný marketing, nejsou rozdíly mezi spotřebiteli.
 7. Mezi fáze tradičního pohledu na životní cyklus rodiny v marketingu patří
  mladí lidé, mladé manželství bez dětí, plné hnízdo,prázdní hnízdo,starší osamělí lidé.
 8. Mezi hlavní čtyři instituce učení se kultuře patří
  rodina, škola, média a církev.
 9. Mezi osobní predispozice spotřebitele z hlediska spotřebního chování se řadí
  sociálně-demografický rys (věk, pohlaví, vzdělání, příjem, majetek…) a "fyzické já" (jak vypadá, zdraví…, některé složky fyzického já jde pozorovat, jiné mikoliv)
 10. Modifikace modelu Podnět-Černá skříňka-Odezva spočívá
  Zkoumá vazbu mezi podněty a reakcemi, aby mohl nahlédnout do černé skříňky. Sleduje jak podněty působí na spotřebitele.
 11. Princip uzavřenosti
  Princip uzavřenosti patří mezi zákony vnímání. Je to tendence dokončovat neůplné obrazce, podněty.
 12. První fází kupního rozhodování spotřebitele je
  První fází je rozeznání problému.
 13. Při segmentaci trhu patří mezi popisná kriteria
  Popisná kritéria jsou charakteristiky zákazníků v obecném pohledu. Umožňují rozpoznat kdy a kde dostihne nabídka spotřebitele. Charakterizují vzah spotřebitele k produktu.
 14. Psychologické modely využívají i pro vyvětlení spotřební chování
  Behavioristický a psychoanalytický model.(stimul - reakce)
 15. Rámcově se rozlišují tři úrovně kupního rozhodování, které patří mězi ně?
  úplné kupní rozhodování,omezené kupní rozhodování,prosté opakování kupního rozhodování
 16. Referenční sociální skupina marketingu
  Referenční sociální skupiny se mohou promítnout do rozhodování spotřebitele (může to být např. rodina). Je to skupina, s níž se jedinec identifikuje, jejíž normy, chování přijímá. Je skutečná, imaginární, nebo osoba
 17. Rokeachův systém hodnot rozlišuje hodnoty
  Rokeache rozlišuje hodnoty na terminálové (kam se má směřovat-pohodlný ivot, rovnost, bezpečí...) a instrumentální (jak tam máme směřovat-ambicioznost, čistota, upřímnost...)
 18. Segmentace podle očekávané hodnoty zahrnuje
  kvalita, cena, sociální efekt (prestiž, sounáležitost)
 19. Spotřebitel se spotřebnímu chování na trhu učí přibližně čtyřmi hlavními způsoby, patří mezi ně:
  klasické podmiňování, operantní podmiňování, sociální učení (učení pozorováním) a kognitivní učení.
 20. Technologickou složkou kultury se rozumí
  soubor nehmotných prvků, tj. poznatky, návody, výklady.
 21. Třetí fáze kupního rozhodování spotřebitele je
  vyhodnocení informací a výběr z alternativ.
 22. V případě vlivu referenčních skupin u produktů z oblasti tzv. soukromého luxusu
  V případě soukromého luxusu se jedná o výrobek u kterého je podstatné ho vlastnit a to bez ohledu na značku (např palzmová tv, vybavení domácnosti..).
 23. Vstupní fází procesu segmentace trhu je
  vymezení daného trhu.
 24. Affinity marketing je založen na
  spřízněnosti mezi spotřebitelem a produktem. Nový produkt je vyvýjen na úzce vymezenou skupinu.(cíl stát se výhradním dovozcem)
 25. Atribuční teorie
  založena na potřebě vysvětlit jev. Týká se postojů.
 26. Diferenciovaný marketing je přístup
  kdy jsou zaměřeny všechny významné segmenty, každý svojí formou.
 27. Difůzní proces charakterizuje spotřebitele
  5 kategorií spotřebitelů: inovátoři,rychle přijímající,rychlá většina,pomalá většina,opozdilci
 28. Heuristické rozhodování spotřebitele znamená, že
  to že při nižším zaujetí zapojí do rozhodování zjednodušené postupy (např. koupě známé značky je méně riskantní, velké obchody mají lepší ceny…). Je založeno na mentálních zkratkách.
 29. Id je význam
  týkající se motivace z pohledu psychoanalýzy. Nejhlubší složka - živočišné jádro každého člověka. Vede chování. Vudčím principem je libido.
 30. Jedním ze směrů působení tzv. referenčních skupin je
  RS jako zdroj informací (pro info se spotřebitel otáčí na RS) a RS jako cíl (jde o symbolický vliv, nákupem vyjádření příslušnosti k určité skupině)
 31. Kontrastní efekt
  znamená, že při výrazném neuspokojení v podstatné vlastnosti výrobku, vede k tomu, že toto negativum v celkovém hodnocení převažuje.
 32. Kulturní difúze může být
  přímá, migrace, agrese a stimulace.(šíření prvku kultury do další)
 33. Koncentrovaný marketing
  znamená výběr jednoho tržního segmentu a zacílení se výlučně na tyto spotřebiletele. Těží z výhod specializace.
 34. Mezi prvky semiotické analýzy z hlediska marketingu patří
  rozhodnutí o rysu produktu, hledaní symbolu,výběr symbolu, spojení symbolu, přenášení významu
 35. Rodinu je možné v rámci spotřebního chování sledovat
  Její životní cyklus
 36. K podmínkám uplatnění výsledků segmentace trhu v cíleném marketingu patří
  vnější heterogenita segmentů, dostatečná velikost segmentů, vnitřní homogenita segmentů
 37. Kulturní zóny (zóny kulturní spřízněnosti) jsou
  nadnárodní kultůrní oblasti. Jedná se o: vyspělé latinské země, méně vyspělí jih, německý střed, angloskupina, severní skupina, východní evropa I a II.
 38. Mezi druhy rizika působícího na kupní rozhodovací proces se rozlišují
  finannční,funkční, fyzické, sociální a psychické
 39. Mezi dvě zásadní podmínky marketingově využitelné segmentace trhu patří
  homogenita a heterogenita trhu
 40. Mezi faktory posilujícími nákupní disonanci patří
  více rovnocených alternativ, nemožnost vyzkoušet výrobek, dobrovolnost koupě, necitlivý přístup podpory, malá informovanost a osobnost spotřebitele (nerozhodnost).
 41. Mezi hlavní etapy cíleného marketingu patří
  I. Segmentace trhu, II. Tržní zacílení, III. Způsob zaměření.
 42. Mezi hlavní měřítka homogenity kultury patří z marketingového pohledu
  jazyk, náboženství, etniky, klimatu, geografie, instituce a politiky a sociálního uspořádání.
 43. Mezi možné přístupy při obraně vůči fámám patří
  mlčení, neboli hlava v písku, okamžité věcné a odborné vyvrácení, dementi (bumerangový efekt), přenést fámu na jinou adresu, změna negativa na pozitivum, obrácení pozornosti jinam, změnit obsah fámy a předcházení fámám.
 44. Mezi podmínky existence sociální skupiny ve vlastním smyslu patří
  polečná komunikační síť, společná činnost, společný cíl, diferenciace rolí a pozic, systém norem a hodnot, systém sankcí, vědomost příslušnosti ke skupině a vědomost skupinové odlišnosti.
 45. Mezi příčinná vymezující kritéria patří
  diference mezi spotřebiteli podle důvodu, preference, příčiny, potřeby, příležitostí…očekávané užitky/hodnoty (otázka proč)
 46. Mezi psychografická kritéria segmentace trhu se řadí
  životní styl, osobnost, kompletní typologický pohled.
 47. Mezi sociální agregáty patří
  náhodné sociální setkání, davy: pasivní davyaktivní davy, útočné, únikové, získávací,expresivní
 48. Mezi spotřební zvyky patří
  užívání, vnímání kategorie, preference kategorie, známost značek, zvyky spojené s produktem, nákupní zvyky, sledování medií a preference značek.
 49. Mezi tradiční kritéria segmentace trhu se řadí
  demografické, fyziografické, sociálně-ekonomické.
 50. Mezi významné zdroje učení se spotřební kultuře patří
  rodina, škola, média a církev.
 51. Model Podnět - Odezva z hlediska marketingu tvoří
  je psychologický model. Snaha vysvětlit spotřební chování jako důsledek psychických procesů. Jak spotřebitel reaguje na určité podněty.
 52. Nákupní skupiny jsou
  skupiny, které společně nakupují, patří do primárních skupin.
 53. Nespokojenost s výrobkem ve fázi ponákupního chování s sebou nese
  změna značky, diskriminace (nekoupí žádný další výrobek této firmy), záporné slovo z úst.
 54. Podněty v modelu Podnět - odezva obsahují
  Model Podnět-odezva je psychologický model. Snaha vysvětlit spotřební chování jako důsledek psychických procesů. Jak spotřebitel reaguje na určité podněty.
 55. Požadavek heterogenity segmentu se týká
  Jedná se o podmínky segmentace trhu. Heterogenita znamená že spotřebitelé jsou v daném trhu zřetelně odlišné.
 56. Požadavek homogenity segmentu se týká
  Jedná se o podmínky segmentace trhu. Homogenita znamená že spotřebitelé jsou v daném segmentu co nejvíce podobní.
 57. Pro kupní chování snižující disonanci je typické
  vysoké zaujetí, malé rozdíly mezi variantami.
 58. Proces vnímání spotřebitele z hlediska marketingu začíná
  Proces vnímání začíná registrací podnětu(předtím expozice)
 59. První etapou cíleného marketingu je
  První etapou cíleného marketingu je segmentace trhu
 60. Při odkrytí segmentů musí být v marketingově využitelné segmentaci trhu
  Segmentační báze
 61. Při deduktivní segmentaci
  Při deduktivní segmentaci se využívá pohled na to jak daný trh segmentují jiní. V hlavním případě konkurence, komplementátoři a distributoři.
 62. Při induktivní segmentaci využíváme
  Při induktivní segmentaci vyvíjíme vlastní úsilí pro poznání relevantních tržních segmentů.
 63. Při komplexním kupním rozhodování
  • zapojujeme všechny fáze rozhodovacího procesu.
  • rozpoznání problému, hledání informací, hodnocení alternativ, nákup, celkové zhodnocení.
 64. Při rozdělení kupních rolí podle typu účasti na kupním rozhodování sledujeme např.
  ty kteří ovlivňují, iniciátory, toho kdo rozhoduje, toho kdo nakupuje, toho kdo připravuje k uřití, vrátného (může zabránit toku informací) a uživatele.
 65. Při rozdělení kupních rolí v rodině podle dominance (rozhodování o objektu) v kupním rozhodování sledujeme např.
  autonomní (každý sám), převaha muže, převaha ženy a společné rozhodování.
 66. Psychologické modely jsou pro sledování spotřebního chování
  Psychologické modely jsou založeny na schématu podnět-odezva. Ukazuje, jak spotřebitel reaguje na vnější podnět.
 67. Působení nástrojů podpory prodeje je založeno
  Podpora prodeje krátký časový stimul, působící na nákupní proces. (vzorky, kupony...)
 68. Působení sociálního agregátu
  Sociální gregát je seskupení více lidí na jednom místě. Může být propaganda.
 69. Racionální modely
  Racionální modely spotřebníhocho chování předpokládají, že spotřebitel postupuje podle chladného uvážení. Bez emocí, sociálních prvků...
 70. Reakce jako výstupní poloha modelu Podnět - odezva
  • -volba výrobku
  • - volba značky
  • - volba prodejce
  • - načasování koupě
  • - volba množství
 71. Referenční skupiny
  Referenční sociální skupiny se mohou promítnout do rozhodování spotřebitele (může to být např. rodina). Je to skupina, s níž se jedinec identifikuje, jejíž normy, chování přijímá. Je skutečná, imaginární, nebo osoba.
 72. Referenční sociální skupina v marketingu
  Charakteristikou referenčních skupin je: normy, soudržnost, komunikace, konformita, rozložení rolí, status.
 73. Reklamní slogan by měl být
  originální, lapidární, poutavý a srozumitelný.
 74. Reverzní socializace
  Reverzní socializace je osvojování si kulturních dovedností od mladší generace.
 75. Rozsah hledání informací v rámci kupního rozhodování
  Rozsah hledání informací klesá rostoucím věkem. Ženy hledají více, vyšší vzdělání a sociální status znamená více hledání.
 76. S jakým rysem kultury jsou spojeny návraty značek?
  Návray značek jsou spojeny s generačním kulturním přenosem z generaci na generaci.
 77. S jakým rysem kultury jsou spojeny připomínky?
  Připomínky (kouzlo nostalgie) jsou spojeny s projevem generačního kulturního přenosu z generaci na generaci.
 78. Sakrální spotřeba
  Sakrální spotřeba je upřednostňování produktu, který je spojen s mýtem
 79. Sekundární skupiny
  jesou většinou velké skupiny založené spíše na zprostředkovaném neosobním styku. S poklesem důvěrnosti. Řadí se mezi ně i sociální třídy, asociace a etnické skupiny.
 80. Situační prostředí působí na kupní rozhodování spotřebitele
  má vliv na celý průběh rozhodování.
 81. Situační vlivy
  Situační vlivy ovlivňují nákupní rozhodování. Výraznou roli hraje situační vlivy obchodního porstředí, kdy se jedná o způsob nabízení zboží.
 82. Sociální kategorie
  Sociální kategorie je soubor osob s alespoň jedním společým zankem. Např. lidé určité věkové skupiny, povolání, vzdělání….
 83. Sociologické modely jsou pro sledování spotřební chování
  Sociologické modely vysvětlují spotřební chování na základě působení sociálních vztahů.
 84. Spokojenost s výrobkem ve fázi ponákupního chování s sebou nese
  věrnost značce výrobku, generalizace (spotřebitel uvažuje i o dalších výrobcích výrobce) a kaldné slovo z úst.
 85. Spotřební etnocentrismus znamená
  Spotřební etnocentrismus znamená vědomné upřednostňování produktů vlastní kultury.
 86. Spotřební chování dětí v porovnání s předchozími dětskými generacemi odráží
  informovanější, mají vlastní příjmy, dříve dsospívají, jsou samostatnější, emancipovanější a dříve si uvědomují vztah cena-kvalita.
 87. Spotřební predispozice mohou být
  kulturní, sociální, osobní a psychické.
 88. Spotřební predispozice vyjadřují
  Spotřební predispozice vyjadřuje rámcové předurčení spotřbitele k určitému spotřebnímu jednání.
 89. Spotřebním chování nižších sociálních tříd odráží
  Sociální třída ovlivňuje preference výrobků a značek. Nižší třída silněji spojuje kvalita-cena. Nižší třídy jsou méňe kritické.
 90. Superego je výrazem
  Superego je výrazem motivace z pohledu psychoanalýzy.
 91. Třetí fází procesu segmentace trhu je
  Třetí fází segmentace trhu je odkrytí segmentů.
 92. Tvarování je termínem
  operativního učení založený na postupném poskytování určité odměny za určité akce.
 93. Výstupní fází procesu segmentace trhu je
  Výstupní fází segmentace trhu je rozvoj profilu segmentu.
 94. Vývoj jazyka je příkladem
  vnitřní kulturní změny
 95. Zákon blízkosti
  jeden ze zákonů vnímání
Author
esko
ID
158609
Card Set
Segmentace trhu
Description
Segmentace trhu
Updated