06112012_112Cards_ Descendants Article Haaretz _ jsv jsv jsv.txt

 1. 1/112 Descendants
  1/112 06112012_112Cards_ Descendants Article Haaretz _ jsv jsv jsv jsv
 2. 2/112 Article Haaretz
  2/112 41071
 3. 3/112 Article Haaretz descedants 6/11/2012
  3/112 http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1728723
 4. 4/112 descendant, offspring ; offshoot, derivative
  4/112 צאצאי..צֶאֱצָא שֵם ז' -- צאצאי הבאבא סאלי בראש רשימת הרבנים העשירים
 5. 5/112 known, famous ; certain, specific ; (archaic) some, a certain amount ; known to, one is aware of ; known for ; known as, famous for ; known that ; בידוע - (scholarly) known that ; כידוע - as everybody knows, as is well known
  5/112 ידועים כבעלי..יָדוּעַ תואר -- הם ידועים כבעלי מופתים, אבל אפשר שהמופת העיקרי שלהם הוא צבירת שטרות
 6. 6/112 תוצאות מורפיקס עבור: שהמופת מופתים miracle
  6/112 שהמופת מופתים MIRACLE..שהמופת מופתים MIRACLE -- הם ידועים כבעלי מופתים, אבל אפשר שהמופת העיקרי שלהם הוא צבירת שטרות
 7. 7/112 good example ; wonder, miracle
  7/112 שהמופת מופתים MIRACLE..מוֹפֵת שֵם ז' -- הם ידועים כבעלי מופתים, אבל אפשר שהמופת העיקרי שלהם הוא צבירת שטרות
 8. 8/112 accumulation, collection
  8/112 צבירת..צְבִירָה שֵם נ' -- הם ידועים כבעלי מופתים, אבל אפשר שהמופת העיקרי שלהם הוא צבירת שטרות
 9. 9/112 capital ; (colloquial) fortune
  9/112 הון..הוֹן שֵם ז' -- דירוג חדש של מי שעשו הון מקמעות וברכות, בדרכם לצמרת רשימת עשירי ישראל
 10. 10/112 הון (או "קפיטל" - capital) הוא מונח המציין את מכלול הנכסים העומדים לרשותו של האדם (או גוף כלשהו), שיש בהם כדי לשמש אותו לצורך יצירת תוצר או הכנסה. המונח הון נמצא בשימוש רווח בתחומי הכלכלה, הפיננסים והחשבונאות, והגדרתו המדויקת משתנה על פי התחום וההקשר. כלכלה כיום, על פי רוב, מתייחס המושג הון בתחום הכלכלי לכסף או גילום אחר שלו, המשמש או עשוי לשמש את גוף לצורך פעולה עסקית או פיננסית כלשהי. אולם בתורת הכלכלה הקלאסית, התייחס המושג בעיקר לציוד, מבנים ומכונות המשמשים בהליך ייצור של מוצרים בידי יצרנים. על פי התאוריה הכלכלית הקלאסית, ההון הוא אחד משלושה גורמי ייצור (בצד אדמה...
  10/112 הון..capital ; (colloquial) fortune -- דירוג חדש של מי שעשו הון מקמעות וברכות, בדרכם לצמרת רשימת עשירי ישראל
 11. 11/112 to capitalize
  11/112 הון..הִוֵּן פ' פיעל -- דירוג חדש של מי שעשו הון מקמעות וברכות, בדרכם לצמרת רשימת עשירי ישראל
 12. 12/112 to be capitalized
  12/112 הון..הֻוַּן פ' פועל -- דירוג חדש של מי שעשו הון מקמעות וברכות, בדרכם לצמרת רשימת עשירי ישראל
 13. 13/112 talisman ; amulet
  13/112 מקמעות..קָמֵעַ שֵם ז' -- דירוג חדש של מי שעשו הון מקמעות וברכות, בדרכם לצמרת רשימת עשירי ישראל
 14. 14/112 to accumulate
  14/112 המצטבר..הִצְטַבֵּר פ' התפעל -- שאינן לוקחות בחשבון ערוצים א פורים ועלומים שדרכם זורם כסף נוסף, המצטבר לכדי סכומים גבוהים הרבה יותר
 15. 15/112 agriculturist, farmer, agronomist
  15/112 כחקלאי..חַקְלַאי שֵם -- שהחל את הקריירה כחקלאי והתגלה כבעל מופתים
 16. 16/112 agricultural
  16/112 כחקלאי..חַקְלָאִי תואר -- שהחל את הקריירה כחקלאי והתגלה כבעל מופתים
 17. 17/112 to spend time at ; to visit frequently
  17/112 המסתופפים..הִסְתּוֹפֵף פ' התפעל -- כך, בזמן שתמונות של טייקונים כלכליים המסתופפים בצלו של רב זה או אחר הפכו שכיחות יותר ויותר
 18. 18/112 sworn, habitual ; eccentric
  18/112 מושבעים..מֻשְׁבָּע תואר -- גם אוהבים מושבעים של בייקון עלולים להישבר איפשהו באמצע סרטון המחווה הזה
 19. 19/112 juror
  19/112 מושבעים..מֻשְׁבָּע שֵם -- גם אוהבים מושבעים של בייקון עלולים להישבר איפשהו באמצע סרטון המחווה הזה
 20. 20/112 to be sworn in, to have an oath administered
  20/112 מושבעים..הֻשְׁבַּע פ' הופעל -- גם אוהבים מושבעים של בייקון עלולים להישבר איפשהו באמצע סרטון המחווה הזה
 21. 21/112 (rare form) to be satiated, to be satisfied
  21/112 מושבעים..הֻשְׂבַּע פ' הופעל -- גם אוהבים מושבעים של בייקון עלולים להישבר איפשהו באמצע סרטון המחווה הזה
 22. 22/112 article haaretz - 6/11/2012 hungry
  22/112 http://www.haaretz.co.il/opinions/1.1728764
 23. 23/112 myth, legend
  23/112 למיתוסים..מִיתוֹס שֵם ז' -- בניגוד למיתוסים השגורים בתרבות המערבית,
 24. 24/112 to gain control ; to take over ; (colloquial) to have command of, to cope with
  24/112 השתלט..הִשְׁתַּלֵּט פ' התפעל -- האדם הלבן השתלט על מרחבים גדולים ביבשות אלו
 25. 25/112 man, person, human being ; someone, somebody ; האדם - mankind, humanity
  25/112 האדם הלבן השתלט על מרחבים גדולים ביבשות אלו..אָדָם שֵם ז' -- האדם הלבן השתלט על מרחבים גדולים ביבשות אלו
 26. 26/112 red
  26/112 האדם הלבן השתלט על מרחבים גדולים ביבשות אלו..אָדֹם תואר -- האדם הלבן השתלט על מרחבים גדולים ביבשות אלו
 27. 27/112 red ; (colloquial) Lipstick ; ruby (precious stone)
  27/112 האדם הלבן השתלט על מרחבים גדולים ביבשות אלו..אֹדֶם שֵם ז' -- האדם הלבן השתלט על מרחבים גדולים ביבשות אלו
 28. 28/112 red (noun)
  28/112 האדם הלבן השתלט על מרחבים גדולים ביבשות אלו..אָדֹם שֵם ז' -- האדם הלבן השתלט על מרחבים גדולים ביבשות אלו
 29. 29/112 to die, to expire
  29/112 שגוועת..גָּוַע פ' קל -- מולה נוצרה אוכלוסייה גדולה בהרבה שגוועת ברעב ובצמא
 30. 30/112 non-Jew (female) ; non-observant Jewess (derogatory)
  30/112 גְּוִיָּה..גּוֹיָה שֵם נ' -- מולה נוצרה אוכלוסייה גדולה בהרבה שגוועת ברעב ובצמא
 31. 31/112 corpse, body
  31/112 גְּוִיָּה..גְּוִיָּה שֵם נ' -- מולה נוצרה אוכלוסייה גדולה בהרבה שגוועת ברעב ובצמא
 32. 32/112 gentile, non-Jew (male) ; non-observant Jew (derogatory) ; (biblical) nation, people ; הגויים - non-Jews (derogatory)
  32/112 גְּוִיָּה..גּוֹי שֵם ז' -- מולה נוצרה אוכלוסייה גדולה בהרבה שגוועת ברעב ובצמא
 33. 33/112 trunk, torso, back
  33/112 גְּוִיָּה..גֵּו שֵם ז' -- מולה נוצרה אוכלוסייה גדולה בהרבה שגוועת ברעב ובצמא
 34. 34/112 home, shelter, a roof over one's head
  34/112 קורת גג..קוֹרַת גַּג -- ללא קורת גג לראשה
 35. 35/112 life expectancy
  35/112 תוחלת החיים..תּוֹחֶלֶת חַיִּים -- תוחלת החיים של תושבי העולם השלישי היא כשני שליש מתוחלת
 36. 36/112 lucky, fortunate
  36/112 בר מזל..בַּר-מַזָּל -- ותוחלת החיים של תושבי דרום הסהרה היא כשתי חמישיות מזו של ברי המזל מהמדינות המפותחות. מצבם הוא פועל יוצא ישיר של מפעלות "העולם התרבותי
 37. 37/112 subscriber, member
  37/112 מנוי..מָנוּי שֵם -- במשך השנה שעברה, משה אכל במסעדה ללא הרף והשמתמש בהנחה כדי להיות מנוי לחדר כושר.
 38. 38/112 subscribed to
  38/112 מנוי..מָנוּי תואר -- במשך השנה שעברה, משה אכל במסעדה ללא הרף והשמתמש בהנחה כדי להיות מנוי לחדר כושר.
 39. 39/112 appointing, appointment
  39/112 מנוי..מִנּוּי שֵם ז' -- במשך השנה שעברה, משה אכל במסעדה ללא הרף והשמתמש בהנחה כדי להיות מנוי לחדר כושר.
 40. 40/112 counted
  40/112 מנוי..מָנוּי תואר -- במשך השנה שעברה, משה אכל במסעדה ללא הרף והשמתמש בהנחה כדי להיות מנוי לחדר כושר.
 41. 41/112 subscription
  41/112 מנוי..מִנּוּי שֵם ז' -- במשך השנה שעברה, משה אכל במסעדה ללא הרף והשמתמש בהנחה כדי להיות מנוי לחדר כושר.
 42. 42/112 beauty, ornamentation
  42/112 מנוי..נוֹי שֵם ז' -- במשך השנה שעברה, משה אכל במסעדה ללא הרף והשמתמש בהנחה כדי להיות מנוי לחדר כושר.
 43. 43/112 house, hostel, home ; (flowery) abode
  43/112 מנוי..נָוֶה שֵם ז' -- במשך השנה שעברה, משה אכל במסעדה ללא הרף והשמתמש בהנחה כדי להיות מנוי לחדר כושר.
 44. 44/112 (literary) beautiful, pleasant
  44/112 מנוי..נָוֶה תואר -- במשך השנה שעברה, משה אכל במסעדה ללא הרף והשמתמש בהנחה כדי להיות מנוי לחדר כושר.
 45. 45/112 indirect
  45/112 ועקיף..עָקִיף תואר -- הקניבליזם של "העולם התרבותי" מתבטא בשוד ישיר ועקיף של העולם השלישי SEE SENTENCEEEEE
 46. 46/112 (accounting) balance sheet ; balance ; total
  46/112 המאזן..מַאֲזָן שֵם ז' -- שהוא הרס המאזן האקולוגי על כדור הארץ
 47. 47/112 to balance ; to counterbalance ; to counteract, to neutralize ; to balance a budget ; (accounting) to balance the books
  47/112 המאזן..אִזֵּן פ' פיעל -- שהוא הרס המאזן האקולוגי על כדור הארץ
 48. 48/112 horizontal ; balanced (scales)
  48/112 המאזן..מְאֻזָּן תואר -- שהוא הרס המאזן האקולוגי על כדור הארץ
 49. 49/112 to be balanced
  49/112 המאזן..אֻזַּן פ' פועל -- שהוא הרס המאזן האקולוגי על כדור הארץ
 50. 50/112 hasty, hurried, perfunctory, brief
  50/112 חפוז..חָפוּז תואר
 51. 51/112 brief sexual encounter, "quickie"
  51/112 חפוז..חָפוּז שֵם ז'
 52. 52/112 gluttony, overeating
  52/112 זלילת..זְלִילָה שֵם נ' -- מבט חפוז מלמד כיצד זלילת משאבי הפלנטה . הזלילה הבלתי מרוסנת של העולם
 53. 53/112 restrained ; moderate
  53/112 מרוסנת..מְרֻסָּן תואר -- הזלילה הבלתי מרוסנת של העולם
 54. 54/112 to be restrained, to be checked, to be controlled
  54/112 מרוסנת..רֻסַּן פ' פועל -- הזלילה הבלתי מרוסנת של העולם
 55. 55/112 (literary) disease, illness
  55/112 חולי..חֹלִי שֵם ז' -- הזלילה הבלתי מרוסנת של העולם השבע מגדלת דור של חולי סכרת שכליותיהם כושלות - KIDNEY FAILURE
 56. 56/112 sandy
  56/112 חולי..חוֹלִי תואר -- הזלילה הבלתי מרוסנת של העולם השבע מגדלת דור של חולי סכרת שכליותיהם כושלות - KIDNEY FAILURE
 57. 57/112 patient, sick person
  57/112 חולי..חוֹלֶה שֵם -- הזלילה הבלתי מרוסנת של העולם השבע מגדלת דור של חולי סכרת שכליותיהם כושלות - KIDNEY FAILURE
 58. 58/112 sick
  58/112 חולי..חוֹלֶה תואר -- הזלילה הבלתי מרוסנת של העולם השבע מגדלת דור של חולי סכרת שכליותיהם כושלות - KIDNEY FAILURE
 59. 59/112 secular, profane ; weekday
  59/112 חולי..חֹל שֵם ז' -- הזלילה הבלתי מרוסנת של העולם השבע מגדלת דור של חולי סכרת שכליותיהם כושלות - KIDNEY FAILURE
 60. 60/112 to be reaped (grain)
  60/112 נקצרת..נִקְצַר פ' נפעל -- בכל שעה נקצרת בעולם הרעב כליה במטרה להשתילה בגופותיהם החולים מרוב שפע
 61. 61/112 distortion, falsification
  61/112 העיוות..עִוּוּת שֵם ז' -- לפלנטה יש דרכים נסתרות כדי לתקן את העיוות שיוצר האדם
 62. 62/112 to be sworn in, to have an oath administered
  62/112 השבע..הֻשְׁבַּע פ' הופעל -- האדם השבע מסרב לשרת את עצמו SATAITED SATISFIED MAN
 63. 63/112 (rare form) to be satiated, to be satisfied
  63/112 השבע..הֻשְׂבַּע פ' הופעל -- האדם השבע מסרב לשרת את עצמו SATAITED SATISFIED MAN
 64. 64/112 seven (female)
  64/112 השבע..שֶׁבַע מספר מונה -- האדם השבע מסרב לשרת את עצמו SATAITED SATISFIED MAN
 65. 65/112 satiated, full (of food) ; sated
  65/112 השבע..שָׂבֵעַ תואר -- האדם השבע מסרב לשרת את עצמו SATAITED SATISFIED MAN
 66. 66/112 satiation
  66/112 השבע..שֹׂבַע שֵם ז' -- האדם השבע מסרב לשרת את עצמו SATAITED SATISFIED MAN
 67. 67/112 to satiate, to satisfy
  67/112 השבע..הִשְׂבִּיעַ פ' הפעיל -- האדם השבע מסרב לשרת את עצמו SATAITED SATISFIED MAN
 68. 68/112 to swear in, to administer an oath
  68/112 השבע..הִשְׁבִּיעַ פ' הפעיל -- האדם השבע מסרב לשרת את עצמו SATAITED SATISFIED MAN
 69. 69/112 to swear, to vow, to promise
  69/112 השבע..נִשְׁבַּע פ' נפעל -- האדם השבע מסרב לשרת את עצמו SATAITED SATISFIED MAN
 70. 70/112 trouble, distress
  70/112 והמצוקה..מְצוּקָה שֵם נ' -- החלל שנוצר בצדה האחד של הפלנטה והמצוקה שנוצרת בצידה השני
 71. 71/112 (theater) play ; view, sight
  71/112 מחזות..מַחֲזֶה שֵם ז' -- התוצאה היא מחזות של ריכוזי מהגרים מן העולם הרעב
 72. 72/112 appearance, aspect
  72/112 מחזות..חָזוּת שֵם נ' -- התוצאה היא מחזות של ריכוזי מהגרים מן העולם הרעב
 73. 73/112 chest, thorax ; bosom, breasts ; breast-stroke (swimming)
  73/112 מחזות..חָזֶה שֵם ז' -- התוצאה היא מחזות של ריכוזי מהגרים מן העולם הרעב
 74. 74/112 helicopter
  74/112 מַסּוֹק..מַסּוֹק שֵם ז' -- הליקופטרים ותותחים ישנו את התמונה
 75. 75/112 to harvest (olives)
  75/112 מַסּוֹק..מָסַק פ' קל -- הליקופטרים ותותחים ישנו את התמונה
 76. 76/112 (weaponry) cannon
  76/112 ותותחים..תּוֹתָח שֵם ז' -- הליקופטרים ותותחים ישנו את התמונה
 77. 77/112 to delude, to deceive, to raise false hopes
  77/112 משלה את עצמו..הִשְׁלָה פ' הפעיל -- הוא משלה את עצמו
 78. 78/112 to be deluded, to be deceived, to have false hopes raised
  78/112 משלה את עצמו..הֻשְׁלָה פ' הופעל -- הוא משלה את עצמו
 79. 79/112 of, belonging to ; made of ; by ; for ; שלי - mine, my ; שלך, שלכם, שלכן - yours, your ; שלו - his, its ; שלה - hers, her, its ; שלנו - ours, our ; שלהם, שלהן - theirs, their
  79/112 משלה את עצמו..שֶׁל -- הוא משלה את עצמו
 80. 80/112 to rule, to reign
  80/112 משלה את עצמו..מָשַׁל פ' קל -- הוא משלה את עצמו
 81. 81/112 proverb, fable, allegory
  81/112 משלה את עצמו..מָשָׁל שֵם ז' -- הוא משלה את עצמו
 82. 82/112 (music) la, the note A
  82/112 משלה את עצמו..לָה -- הוא משלה את עצמו
 83. 83/112 fatal, lethal, deadly, treacherous ; injurious, devastating
  83/112 קטלניים..קַטְלָנִי תואר -- וימשיכו במאבקים קטלניים עם העולם הרעב
 84. 84/112 Catalan
  84/112 קטלניים..קָטָלָנִי תואר -- וימשיכו במאבקים קטלניים עם העולם הרעב
 85. 85/112 killing, extermination, death ; (colloquial) critique
  85/112 קטילה..קְטִילָה שֵם נ' -- ייתכן שאת מקומם יתפסו אמצעי קטילה
 86. 86/112 outrageous
  86/112 מקומם..מְקוֹמֵם תואר -- ייתכן שאת מקומם יתפסו אמצעי קטילה
 87. 87/112 to outrage, to anger, to irritate ; to arouse against, to "stir up", to rile
  87/112 מקומם..קוֹמֵם פ' פיעל -- ייתכן שאת מקומם יתפסו אמצעי קטילה
 88. 88/112 place ; space ; spot, position ; seat
  88/112 מקומם..מָקוֹם שֵם ז' -- ייתכן שאת מקומם יתפסו אמצעי קטילה
 89. 89/112 location
  89/112 מקומם..מִקּוּם שֵם ז' -- ייתכן שאת מקומם יתפסו אמצעי קטילה
 90. 90/112 (literary) ailment, affliction, disease
  90/112 המדווים..מַדְוֶה שֵם ז' -- שיאפשרו לפלנטה להירפא מן המדווים שהוא גרם לה
 91. 91/112 migration, wandering
  91/112 נדידת..נְדִידָה שֵם נ' -- נדידת העמים הגדולה הזו כבר לא יכולה להיעצר
 92. 92/112 to persevere, to persist, to "stick with"
  92/112 להתמיד..הִתְמִיד פ' הפעיל -- העולם המערבי החליט להתמיד במסעות השוד שלו.
 93. 93/112 Barbecue
  93/112 המנפנפת..מנגל -- של ממשלת ישראל, המנפנפת בדגל הזהות היהודית של מדינתנו כתירוץ
 94. 94/112 מנגל (מערבית منقل, כירה ניידת) או גריל (ולפי האקדמיה ללשון העברית מצלה) הוא מתקן עליו צולים בשר לאכילה. המתקן כולל אסכלה, שהיא רשת מתכת המונחת מעל מקור חום ישיר. במנגל הקלאסי והפשוט, מקור החום הוא גחלים, לעומת מנגלים מודרניים הצולים באמצעות חשמל או גז ואפילו ידוע על מנגלים סולאריים המשתמשים באנרגית השמש ומראה פראבולית לשם החימום. צליית בשר על רשת מקובלת ברחבי העולם. בארצות הברית מכונה המתקן, המנהג ואופן ההכנה "ברביקיו"; שם זה התקבל בשפות רבות. בארגנטינה השם המקובל הוא "אסאדו", ובדרום אפריקה "בראי" (braai). הביטוי הישראלי העממי המקובל לצליית בשר באמצעות מנגל הוא "לעשות על האש".
  94/112 המנפנפת..Barbecue -- של ממשלת ישראל, המנפנפת בדגל הזהות היהודית של מדינתנו כתירוץ
 95. 95/112 to wave, to flutter
  95/112 המנפנפת..נִפְנֵף פ' פיעל -- של ממשלת ישראל, המנפנפת בדגל הזהות היהודית של מדינתנו כתירוץ
 96. 96/112 waved (a flag, hand, banner)
  96/112 המנפנפת..מְנֻפְנָף תואר -- של ממשלת ישראל, המנפנפת בדגל הזהות היהודית של מדינתנו כתירוץ
 97. 97/112 impermeability, imperviousness ; inflexibility, unreceptiveness, unswayability
  97/112 ואטימות..אֲטִימוּת שֵם נ' -- מדיניותה של ממשלת ישראל, המנפנפת בדגל הזהות היהודית של מדינתנו כתירוץ לרשעותה ואטימות לבה לנוכח מצוקת מהגרי העבודה
 98. 98/112 Impervious
  98/112 ואטימות..אָטִים תואר -- מדיניותה של ממשלת ישראל, המנפנפת בדגל הזהות היהודית של מדינתנו כתירוץ לרשעותה ואטימות לבה לנוכח מצוקת מהגרי העבודה
 99. 99/112 sealing ; opacification ; blocking, sealing
  99/112 ואטימות..אֲטִימָה שֵם נ' -- מדיניותה של ממשלת ישראל, המנפנפת בדגל הזהות היהודית של מדינתנו כתירוץ לרשעותה ואטימות לבה לנוכח מצוקת מהגרי העבודה
 100. 100/112 trouble, distress
  100/112 מצוקת..מְצוּקָה שֵם נ' -- מדיניותה של ממשלת ישראל, המנפנפת בדגל הזהות היהודית של מדינתנו כתירוץ לרשעותה ואטימות לבה לנוכח מצוקת מהגרי העבודה
 101. 101/112 idler, good-for-nothing, loafer ; no-hoper, ne'er do well
  101/112 הבטלנים..בַּטְלָן שֵם -- אנחנו לא אחראים למצבם של הבטלנים מאפריקה
 102. 102/112 to give, to transfer, to deliver ; (sports) to pass (a ball, puck) ; to notify ; to transmit, to hand down (a tradition, custom)
  102/112 נמסור..מָסַר פ' קל -- אנחנו לא אחראים למצבם של הבטלנים מאפריקה
 103. 103/112 package ; bundle, bunch ; burst (of gunfire)
  103/112 בצרורות..צְרוֹר שֵם ז' -- נקבל אותם בגבולות בצרורות
 104. 104/112 bound, wrapped up ; buried (emotion, memory)
  104/112 בצרורות..צָרוּר תואר -- נקבל אותם בגבולות בצרורות
 105. 105/112 daring, courageous ; presumptuous ; original, revolutionary, far-fetched
  105/112 נועז..נוֹעָז תואר -- סוף סוף קול נועז ושפוי לעומת הקונצנזוס הגזעני מימין ומשמאל גם בארץ וגם בעולם
 106. 106/112 sane ; moderate, restrained
  106/112 ושפוי..שָׁפוּי תואר -- סוף סוף קול נועז ושפוי לעומת הקונצנזוס הגזעני מימין ומשמאל גם בארץ וגם בעולם
 107. 107/112 (insurance) compensation, damages
  107/112 ושפוי..שִׁפּוּי שֵם ז' -- סוף סוף קול נועז ושפוי לעומת הקונצנזוס הגזעני מימין ומשמאל גם בארץ וגם בעולם
 108. 108/112 slim, slight, minimal ; scant ; weak, unconvincing ; vague ; (literary) forlorn, worthless
  108/112 הקלוש..קָלוּשׁ תואר -- אין שום קשר - ולו הקלוש ביותר - בין עושרה (היחסי) של ישראל לבין העוני המר באפריקה
 109. 109/112 (clothing) A-line
  109/112 הקלוש..קְלוֹשׁ שֵם ז' -- אין שום קשר - ולו הקלוש ביותר - בין עושרה (היחסי) של ישראל לבין העוני המר באפריקה
 110. 110/112 despair, despondency
  110/112 והיאוש..יֵאוּשׁ שֵם ז' -- הרעב והיאוש בעולם השלישי הם תוצאה ישירה של קץ הקולוניאליזם
 111. 111/112 pretension
  111/112 ויומרתם..יָמְרָה שֵם נ' -- ויומרתם המגוחכת של פראי אדם עם מאשטות לשלטון עצמי
 112. 112/112 ludicrous, ridiculous, absurd, preposterous
  112/112 המגוחכת..מְגֻחָךְ תואר -- ויומרתם המגוחכת של פראי אדם עם מאשטות לשלטון עצמי
Author
Anonymous
ID
158226
Card Set
06112012_112Cards_ Descendants Article Haaretz _ jsv jsv jsv.txt
Description
06112012_112Cards_ Descendants Article Haaretz _ jsv jsv jsv.txt
Updated