CHIN3200

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. pengqiao
  • peng4qiao3
  • 碰巧
  • coincidental
 2. xinkaiye
  • xin1kai1ye4
  • 新开业
  • grand opening
 3. weidao
  • wei4dao4
  • 味道
  • taste, smell
 4. baoyuan
  • bao4yuan4
  • 抱怨
  • complain
 5. lajiao
  • la4jiao1
  • 辣椒
  • hot pepper
 6. laobanniang
  • lao3ban3niang2
  • 老板娘
  • a female boss
 7. xiayitiao
  • xia4yi1tiao4
  • 吓一跳
  • shock, surprise
 8. zhouwen
  • zhou4wen2
  • 皱纹
  • wrinkles
 9. mangran
  • mang2ran2
  • 茫然
  • ignorant, confused
 10. xiaoyou
  • xiao4you3
  • 校友
  • alumnus
 11. yangmu
  • yang3mu4
  • 仰慕
  • admire
 12. gaocaisheng
  • gao1cai2sheng1
  • 高材生
  • top student
 13. waihao
  • wai4hao4
  • 外号
  • nichname
Author
ID
156387
Card Set
CHIN3200
Description
jkflds
Updated
Show Answers