05222012_42Cards_ArticleCellPhoneConsideration VadimCapacity_ jsv jsv jsv.txt

 1. 1/42 ArticleCellPhone -- 1/42 05222012_42Cards_ArticleCellPhoneConsideration VadimCapacity_ jsv jsv jsv jsv --
 2. 2/42 Consideration VadimCapacity -- 2/42 41051 --
 3. 3/42 ReviewOfHardWords -- 3/42 41048 --
 4. 4/42 consideration -- Know the inevitable outcome of a play does not detract from its charm in any way. If anything, heightens anticipation and prediction of audience involvement 4/42 שִׁקּוּל  -- לדעת את התוצאה הבלתי נמנעת של מחזה לא גורעת מקסמו בשום אופן. אם בכלל, חיזוי מעצים ציפייה ומעורבות של הקהל.
 5. 5/42 with regard to, in respect of -- 5/42 בְּנוֹגֵעַ  --
 6. 6/42 siege, blockade HELP HELP sample sentence? -- 6/42 מָצוֹר  --
 7. 7/42 to dim (a light)
  to dull (shininess)
 8. 8/42 struggle, fight, battle
  contest
 9. 9/42 to powder
  to dust -- 9/42 אִבֵּק  --
 10. 10/42 VADIM WORDS ON 5/22/2012 - CAPACITY -- 10/42 41051 --
 11. 11/42 inception, incidence (law), application -- To know the lawyer, this law does not apply outside the territory of Israel. Defendant insists that this law does not apply *** look at sentence.. Look at CHEL ALAV !!!! LOOK AT MILOT YACHAS 11/42 תְּחוּלָה -- לדעת הפרקליט, לחוק זה אין תחולה מחוץ לשטחה של מדינת ישראל. הנאשם טוען בתוקף שחוק זה אינו חל עליו
 12. 12/42 capacity
  contents -- Contents of the apartment do not like me, probably will have to purchase a number of other furniture 12/42 תְּכוּלָה -- תכולת הדירה לא מוצאת חן בעיני, כנראה אאלץ לרכוש מספר רהיטים נוספים
 13. 13/42 extension, branch -- University established a branch in Israel accuracyoperating under the Tel - Aviv 13/42 שְׁלוּחָה -- אונ' דיוק הקימה שלוחה בישראל הפועלת תחת אונ' תל-אביב
 14. 14/42 accuracy
  punctuality
 15. 15/42 agent, representative -- Meeting the seller's son appeared and claimed that ishis representative regarding the sale of his father. 15/42 בָּא כּוֹחַ -- לפגישה הופיע בנו של המוכר וטען כי הינו בא כוחו של אביו לעניין המכירה.
 16. 16/42 power of attorney -- So someone will come to power, he must hold a power of attorney duly 16/42 יִפּוּי כּוֹחַ -- כדי שמישהו יהיה בא כוח, עליו להחזיק ביפוי כוח כדין
 17. 17/42 sector -- The business sector is expected to stand by the economic slowdown 17/42 מִגְזָר -- המגזר העסקי צפוי לסבול מההאטה במשק
 18. 18/42 article- cell phone 5/22/2012 -- 18/42 http://www.haaretz.co.il/opinions/1.1713296 --
 19. 19/42 clear, transparent
  lucid -- Its final months were most of my conversations with doctors, to give her intense struggle, after 63 years,the clear end with a minimum possible suffering 19/42 צָלוּל  -- בחודשיה האחרונים רוב שיחותי היו עם רופאים, במאבק אינטנסיבי לתת לה, אחרי 63 שנה, את הסוף הצלול עם מינימום הסבל האפשרי
 20. 20/42 clarification, purification -- 20/42 צִלּוּל  --
 21. 21/42 passage (a period of time)
  passage of time
 22. 22/42 to telephone -- A year later, I called the company prior to travelingon a technical matter 22/42 טִלְפֵּן  -- בחלוף כשנה, טילפנתי לחברה בעניין טכני שלפני נסיעה. המוקדנית היתה חדה
 23. 23/42 it turns out that -- Apparently, she explained, the number which is not used in the Sun "fixed charge of NIS 500 a month last year. Although not out of it even though we paid him a call about NIS 6,000 23/42 מִתְבָּרֵר  -- מתברר, הסבירה, שהמספר שבו לא השתמשנו נמצא ב "תוכנית" חיוב קבוע של 500 שקל בחודש בשנה האחרונה. למרות שלא יצאה ממנו אף שיחה שילמנו עליו כ-6,000 שקל
 24. 24/42 aforementioned, above-mentioned -- I determined that I have no intention of using the number and the device above, and except for the immediate cessation of promiscuous payment mustimmediately return the collection of absurd things 24/42 הנ"ל  -- קבעתי שאין לי כוונה להשתמש במספר ובמכשיר הנ"ל, ומלבד הפסקה מיידית של התשלום המופקר, חייבים להחזיר מיידית את גביית היתר המופרכת
 25. 25/42 amazement, astonishment, stupefaction
  shock, consternation, dismay -- Ba'th shock. I made it clear I would never and could not agree Plan "Gathering 25/42 תַּדְהֵמָה  -- בעתי תדהמה. הבהרתי שמעולם לא הסכמתי ולא יכולתי להסכים ל"תוכנית" שכזאת
 26. 26/42 to clarify, to explain
  to bleach, to lighten, to whiten -- Ba'th shock. I made it clear I would never and could not agree Plan "Gathering 26/42 הִבְהִיר  -- בעתי תדהמה. הבהרתי שמעולם לא הסכמתי ולא יכולתי להסכים ל"תוכנית" שכזאת
 27. 27/42 wanton, reckless
  wanton (person) \\ abandoned, ownerless -- I determined that I have no intention of using the number and the deviceabove, and except for the immediate cessation ofpromiscuous payment must immediately return thecollection of absurd things 27/42 המופקר מֻפְקָר -- קבעתי שאין לי כוונה להשתמש במספר ובמכשיר הנ"ל, ומלבד הפסקה מיידית של התשלום המופקר, חייבים להחזיר מיידית את גביית היתר המופרכת
 28. 28/42 to be abandoned
  (law) to be forfeited -- 28/42 הֻפְקַר  --
 29. 29/42 collection (taxes, dues) -- I determined that I have no intention of using the number and the deviceabove, and except for the immediate cessation ofpromiscuous payment must immediately return thecollection of absurd things 29/42 גביית גְּבִיָּה -- קבעתי שאין לי כוונה להשתמש במספר ובמכשיר הנ"ל, ומלבד הפסקה מיידית של התשלום המופקר, חייבים להחזיר מיידית את גביית היתר המופרכת
 30. 30/42 unfounded, baseless, unrealistic -- I determined that I have no intention of using the number and the deviceabove, and except for the immediate cessation ofpromiscuous payment must immediately return thecollection of absurd things 30/42 המופרכת מֻפְרָךְ -- קבעתי שאין לי כוונה להשתמש במספר ובמכשיר הנ"ל, ומלבד הפסקה מיידית של התשלום המופקר, חייבים להחזיר מיידית את גביית היתר המופרכת
 31. 31/42 to be refuted, to be rebutted -- 31/42 הֻפְרַךְ פ' הופעל --
 32. 32/42 JURISDICTION authority, power of attorney, official authorization -- Ringing was full of nice white wall. Yes, they understand, but it's not their jurisdiction 32/42 סַמְכוּת  -- המצלצלים היו מלאי נחמדות של קיר לבן. כן, הם מבינים, אבל זה לא בסמכותם
 33. 33/42 literary) to be fed up with, to be sick of -- Soon fed up with a variety of empty talks, white "niceness" andrepeat with the faceless Hmokdnim. They promised to pass on, I passed, I went, I went back, I wrote, I forgot. 33/42 מָאַס  -- במהרה מאסתי בשלל השיחות הריקות, הלבנות "הנחמדות" והחוזרות עם המוקדנים חסרי הפנים. הם הבטיחו שיעבירו הלאה, אני עברתי הלאה, נסעתי, חזרתי, כתבתי, שכחתי
 34. 34/42 military) booty
  plunder
 35. 35/42 abundance -- Soon fed up with a variety of empty talks, white "niceness" andrepeat with the faceless Hmokdnim. They promised to pass on, I passed, I went, I went back, I wrote, I forgot. 35/42 שְׁלַל  -- במהרה מאסתי בשלל השיחות הריקות, הלבנות "הנחמדות" והחוזרות עם המוקדנים חסרי הפנים. הם הבטיחו שיעבירו הלאה, אני עברתי הלאה, נסעתי, חזרתי, כתבתי, שכחתי
 36. 36/42 by the way, incidentally -- Casually asked if the refund has been sent. Bright white wall in front of nice not, andcharge the device it does not go out the call did not stop. NIS 500 a month HELP HELP - BAD TRANSLATION 36/42 דֶּרֶךְ אַגַּב -- בדרך אגב שאלתי אם העבירו כבר את ההחזר. הקיר הלבן ממול הבהיר בנחמדות שלא, וגם החיוב מהמכשיר ממנו לא יוצאת אף שיחה לא פסק.
 37. 37/42 entertaining, enjoyable, amusing -- 37/42 מְשַׁעֲשֵׁעַ  --
 38. 38/42 to entertain, to delight -- 38/42 שִׁעְשֵׁעַ  --
 39. 39/42 to be entertained, to be amused -- 39/42 שֻׁעְשַׁע  --
 40. 40/42 twisting, winding (river, road)
  bend, twist, turn -- Return back to meander around, too 40/42 הִתְפַּתְּלוּת  -- ההתפתלות סביב ההחזר חזרה גם היא. אחרי חמש שנים קרה נס.
 41. 41/42 to be dialled (telephone) -- During these yearstook the media company - and has not returned - forcalls dialed from not even call him NIS 30,000 41/42 חֻיַּג  -- בשנים הללו לקחה חברת התקשורת - ועדיין לא החזירה - על שיחות ממכשיר שלא חויגה ממנו אף שיחה 30,000 שקל
 42. 42/42 dissuading, preventing \\ pleasure, delight, enjoyment -- This fine story is me before it on the specific cellular company and sisters 42/42 הֲנָאָה -- הסיפור הנאה הזה הוא עלי לפני שהוא על חברת הסלולר הספציפית ואחיותיה
Author
Anonymous
ID
155228
Card Set
05222012_42Cards_ArticleCellPhoneConsideration VadimCapacity_ jsv jsv jsv.txt
Description
05222012_42Cards_ArticleCellPhoneConsideration VadimCapacity_ jsv jsv jsv
Updated