CHIN3200

 1. xuezhe
  • xue2zhe3
  • 学者
  • scholar
 2. zhuzhang
  • zhu3zhang1
  • 主张
  • advocate
 3. daiti
  • dai4ti4
  • 代替
  • replace
 4. liyou
  • li3you2
  • 理由
  • reason
 5. zimu
  • zi4mu3
  • 字母
  • letter (of alphabet)
 6. chengqianshangwan
  • cheng2qian1shang4wan4
  • 成千上万
  • tens of thousands of
 7. pianpang
  • pian1pang2
  • 偏旁
  • radical (of characters)
 8. ruanjian
  • ruan3jian4
  • 软件
  • software
 9. ziku
  • zi4ku4
  • 字库
  • wordbank
 10. chucun
  • chu3cun2
  • 储存
  • store, storage
 11. cihui
  • ci2hui4
  • 词汇
  • vocabulary terms
 12. shuru
  • shu1ru4
  • 输入
  • input
 13. shengdiao
  • sheng1diao4
  • 声调
  • tone
 14. hulianwang
  • hu4lian2wang3
  • 互联网
  • internet
 15. diguozhuyi
  • di4guo2zhu3yi4
  • 帝国主义
  • imperialism
 16. muyu
  • mu3yu3
  • 母语
  • mother tongue
 17. wangluo
  • wang3luo4
  • 网络
  • net
 18. haobukunnan
  • hao2bu4kun4nan2
  • 毫不困难
  • without any difficulty
Author
Anonymous
ID
155217
Card Set
CHIN3200
Description
ugh
Updated