Lesson 2 PC I (TLI)

 1. zǎo

  (EX) Good morning (up to 9 a.m.) or literally: it is early
 2. /
  yào/ xiǎng

  (AV) want to; going to/intend to, wish to
 3. yào

  (FV) to want
 4. mǎi

  (FV) to buy
 5. mài

  (FV) to sell
 6. shénme

  (N/QW) what ?
 7. shū

  (N) book


 8. (Conj) and
 9. 子/
  běnzi/bǐjìběn

  (N) notebook (s)
 10. dōu

  (A) all, both
 11. bù dōu

  (A) not all (of)
 12. dōu bù

  (A) None
 13. yǒu

  (FV) to have
 14. méiyou

  (FV) to not have
 15. 老板
  lǎobǎn

  (N) shopkeeper, boss
 16. 老板
  lǎobǎnniáng

  (N) female shopkeeper


 17. (N) pen
 18. yuázhūbǐ

  (N) ball point pen
 19. zìjǐ

  (N) oneself, self
 20. 己 买
  wǒ zìjǐ mǎi

  I will buy it myself


 21. (FV) to take, hold, carry in one's hand
 22. hǎo buhǎo

  (EX) How about it ?
 23. hǎo

  (EX) Alright; OK
 24. duōshao qián

  (EX) How much (money) ?
 25. shí

  (NU) ten
 26. kuài

  (M) dollar


 27. (A) also, too
 28. yě bù

  (A) and....not; not ... either
 29. yóupiào

  (N) postage stamp
 30. bēizi

  (N) cup, glass, tumbler
 31. qiānbǐ

  (N) (lead) pencil
Author
RKL
ID
15506
Card Set
Lesson 2 PC I (TLI)
Description
我们都有书 wǒmen doū yoǔ shū
Updated