latijnwoorden.txt

 1. pulchritudo, gen. (geslacht)
  pulchritudinis (vrl.) schoonheid
 2. celebro (inf.)
  • (celebrare) - vereren
  • vieren
 3. carmen, gen. (geslacht)
  carminis (onz.) - lied, gedicht
 4. litterae (mv.)
  • brief
  • literatuur, wetenschap
 5. orbis, gen. (geslacht)
  • orbis (mnl.) - kring, cirkel
  • wereld
 6. ingenium
  • karakter, doen en laten
  • aanleg, talent
 7. orbis terrarum
  wereld
 8. astrum
  ster
 9. audeo, perf. (inf.)
  ausus sum (audere) - durven
 10. ultro (bijw.)
  • bovendien
  • uit eigen beweging
 11. equidem
  • ik persoonlijk
  • zeker, stellig
 12. soleo, perf. (inf.)
  solitus sum (solere) - de gewoonte hebben, gewoonlijk doen
 13. memini + welke naamvallen? (inf.)
  + gen./acc. (meminisse) - zich herinneren
 14. iudico (iudicare)
  oordelen
 15. paene
  bijna
 16. gaudeo, perf. (inf.)
  • gavisus sum (gaudere) - blij zijn
  • + abl. zich verheugen over
 17. odi (inf.)
  (odisse) - haten
 18. incido, perf. (inf.)
  • incidi (incidĕre) - vallen in/op, terechtkomen in
  • gebeuren
 19. nascor, perf. (inf.)
  natus sum (nasci) - geboren worden
 20. quare
  • waarom
  • daarom (aan begin hoofdzin)
 21. validus
  sterk, krachtig, gezond
 22. apertus
  open, openlijk, duidelijk
 23. aliquando
  eens, ooit
 24. cogo, perf., p.p.p. (inf.)
  • coëgi, coactus (cogĕre) - dwingen
  • bijeenbrengen
 25. aequus
  • vlak, kalm
  • gelijk
  • onpartijdig, gunstig
 26. frigus, gen. (geslacht)
  frigoris (onz.) - kou
 27. sufficio, perf. (inf.)
  suffeci (sufficĕre) - voldoende zijn, genoeg zijn
 28. ait
  • hij zegt/beweert
  • hij zei/beweerde
 29. membrum
  • lichaamsdeel, (mv.) ledematen
  • (onder)deel
 30. quomodo
  • hoe
  • zoals
 31. cito (bijw.)
  snel
 32. sapiens, gen.
  • sapientis - wijs (bijv. nw.)
  • de wijze
 33. amitto, perf., p.p.p. (inf.)
  amisi, amissus (amittĕre) - verliezen
 34. necessarius
  noodzakelijk
 35. arbitror, perf. (inf.)
  arbitratus sum (arbitrari) - menen
 36. sapientia
  wijsheid
 37. exsequor, perf. (inf.)
  • exsecutus sum (exsequi) - volgen, najagen
  • uitvoeren
 38. interest
  • het maakt verschil, er is verschil
  • het is van belang
 39. octaginta (onverbuigbaar)
  tachtig
 40. memoria
  • herinnering
  • geheugen
 41. quando
  • wanneer?
  • (na si, nisi, num, ne) eens, ooit
  • aangezien, omdat
 42. doleo, perf. (inf.)
  dolui (dolere) - pijn/verdriet hebben, treuren (om)
 43. torqueo, perf. (inf.)
  • torsi (torquere) - draaien
  • kwellen, folteren
 44. recedo, perf. (inf.)
  recessi (recedĕre) - teruggaan, weggaan
 45. desiderium
  verlangen
 46. voluptas, gen. (geslacht)
  voluptatis (vrl.) - verlangen, lust, genoegen
 47. expello, perf., p.p.p. (inf.)
  expuli, expulsus (expellĕre) - verdrijven
 48. permitto, perf., p.p.p. (inf.)
  permisi, permissus (permittĕre) - toestaan
 49. inquis
  zeg (jij)
 50. praestat + A.c.I.
  het is beter
 51. cresco, perf. (inf.)
  crevi (crescĕre) - groeien
 52. disco, perf. (inf.)
  didici (discĕre) - leren, leren kennen, vernemen
 53. colo, perf., p.p.p. (inf.)
  • colui, cultus (colĕre) - bebouwen
  • verzorgen
  • (ver)eren
 54. quantus
  • hoe groot
  • zo groot als
 55. leo, gen.
  leonis - leeuw
 56. accuso (inf.)
  (accusare) - beschuldigen
 57. Graecus
  Griek, Grieks
 58. odium
  haat
 59. gero, perf., p.p.p. (inf.)
  • gessi, gestus (gerĕre) - dragen
  • uitvoeren
  • (oorlog) voeren
 60. libido, gen. (geslacht)
  libidinis (vrl.) - (wel)lust, begeerte
 61. obliviscor, perf. (inf.) + welke naamval?
  oblitus sum (oblivisci) + gen./acc. - vergeten
 62. duodecim (onverbuigbaar)
  twaalf
 63. decipio, perf., p.p.p. (inf.)
  decepi, deceptus (decipĕre) - bedriegen, misleiden
 64. diversus
  • verschillend
  • tegengesteld
 65. vertex, gen. (geslacht)
  • verticis (mnl.) - draaikolk
  • kruin, top
 66. humanus
  menselijk
 67. vendo, perf., p.p.p. (inf.)
  vendidi, venditus (vendĕre) - verkopen
 68. flecto, perf., p.p.p. (inf.)
  • flexi, flexus (flectĕre) - buigen
  • veranderen
 69. antiquus
  oud
 70. cruentus
  • bebloed
  • bloedig
 71. illuc (bijw.)
  daarheen
 72. converto, perf., p.p.p. (inf.)
  • converti, conversus (convertĕre) - (om)draaien
  • veranderen
 73. dico, perf., p.p.p. (inf.)
  • dixi, dictus (dicĕre) - zeggen, spreken
  • noemen
 74. pecco (inf.)
  (peccare) - een fout maken, zondigen
 75. revertor, perf.,
  reverti, reversus sum (reverti) - terugkeren
 76. quam (in uitroep)
  hoe
 77. solitudo, gen. (geslacht)
  solitudinis (vrl.) - eenzaamheid, verlatenheid
 78. propius (bijw.)
  dichterbij
 79. transgredior, perf. (inf.)
  transgressus sum (transgredi) - oversteken, overtrekken
 80. par, gen. (+ welke naamval)
  paris (+ dat.) - gelijk (aan), opgewassen tegen
 81. propior, gen.
  propioris - dichterbij
 82. frons, gen. (geslacht)
  • frontis (vrl.) - voorhoofd
  • voorzijde, front
 83. acies, gen.
  aciei - slaglinie
 84. admoveo, perf., p.p.p. (inf.)
  admovi, admotus (admovere) - brengen naar/bij
 85. premo, perf., p.p.p. (inf.)
  • pressi, pressus (premĕre) - drukken
  • in moeilijkheden brengen, in het nauw brengen
 86. acerbus
  • bitter
  • wrang
 87. prosum, perf. (inf.) + welke naamval?
  profui (prodesse) + dat. - voordeel brengen, van nut zijn
 88. procul
  ver, op afstand
 89. iugum
  • juk
  • bergrug
 90. fatum
  • (nood)lot
  • (mv.) lotsbepaling
 91. perpetuus
  onafgebroken, voortdurend
 92. sino, perf., p.p.p. (inf.)
  sivi, situs (sinĕre) - toelaten
 93. proprius
  eigen
Author
Mariusforgot
ID
154766
Card Set
latijnwoorden.txt
Description
latijn woorden H 29-32
Updated