05132012_90Cards_EtzmiUlpanEtzmiMayim_ jsv jsv jsv.txt

 1. 1/90 Etzmi --
  1/90 05132012_90Cards_EtzmiUlpanEtzmiMayim_ jsv jsv jsv jsv --
 2. 2/90 UlpanEtzmiMayim --
  2/90 41042 --
 3. 3/90 bone  /// thing, object, item ; essence, core, gist ; (philosophy) substance ; מעצם - in and of itself --
  3/90 עֶצֶם  --
 4. 4/90 literary) to become mighty to shut, to close (eyes --
  4/90 עָצַם  --
 5. 5/90 to be independent, to support oneself --
  5/90 עָמַד בִּרְשׁוּת עַצְמוֹ --
 6. 6/90 to take the law into one's own hands, to make a law unto oneself --
  6/90 עָשָׂה דִּין לְעַצְמוֹ --
 7. 7/90 education) free work ; agricultural work on a settlement's land without hiring other workes (at the kibbutz and moshav in Israel -- At the end of lesson the students were working on their own practice and back
  7/90 עֲבוֹדָה עַצְמִית -- בסיום שיעור עסקו התלמידים בעבודה עצמית לתרגול וחזרה
 8. 8/90 self confidence --
  8/90 בִּטָּחוֹן עַצְמִי --
 9. 9/90 self love, narcissism -- Self-love causes him problems in his relationship with his
  9/90 אַהֲבָה עַצְמִית -- אהבתי העצמית גורמת לו בעיות בקשריו עם חבריו
 10. 10/90 himself, alone ; to oneself -- The idea itself seems (good- implied in sentence)
  10/90 בֵּינוֹ לְבֵין עַצְמוֹ -- הרעיון לכשעצמו נראה לי
 11. 11/90 he himself (both honorific and ironic), in person --
  11/90 בִּכְבוֹדוֹ וּבְעַצְמוֹ --
 12. 12/90 self-determination --
  12/90 הַגְדָּרָה עַצְמִית --
 13. 13/90 the right to self-determination -- Different peoples fighting for self-definition still
  13/90 הַזְּכוּת לְהַגְדָּרָה עַצְמִית -- עמים שונים נלחמים עדיין למען הגדרתם העצמית
 14. 14/90 insist on your opinion -- the student insisted that he didn't cheat on the exam
  14/90 עמד על שלו -- התלמיד עמד על שלו שהוא לא רימה במבחן.
 15. 15/90 petition  --
  15/90 noun עֲצוּמָה, פֶּטִיצְיָה; עֲתִירָה --
 16. 16/90 the subject of interest --
  16/90 עֶצֶם העניין --
 17. 17/90 to be available, to be at one's service, to be at one's disposal --
  17/90 עָמַד לִרְשׁוּתוֹ (של מישהו --
 18. 18/90 UlpanMayim --
  18/90 UlpanMayim --
 19. 19/90 his special characteric --
  19/90 אופיו המיוחד .. אופי שלו הוא מיוחד .. אסור:: האופיו המיוחד --
 20. 20/90 their special characterics --
  20/90 אופיו המיוחד --
 21. 21/90 to constitute --
  21/90 מהווה הִוָּה -- בעוד הנפו או הפחם, הווים משאבים טבעיים נינמים להפקה חד פעמית המים הם משאב מתחדש
 22. 22/90 while... --
  22/90 בעוד ש... בעוד ה... --
 23. 23/90 owing to , due to, because of --
  23/90 מִפְּאַת MEEPOT -- הלכתי ללמוד היסטוריה מפאת העניין
 24. 24/90 his important sources are.. --
  24/90 מקורותיו החשובים הם --
 25. 25/90 At the time (while) with regard to time --
  25/90 בעת עֵת -- אני הכנתי שיעור בית, בעת שהחברה שלי ניקתה את החדר.
 26. 26/90 abyss, chasm, great depth ; difference (opinion), gulf --
  26/90 תְּהוֹם  --
 27. 27/90 spring, well ; wellspring --
  27/90 מעיינות מַעְיָן --
 28. 28/90 to study, to read ; to consider, to weigh --
  28/90 עִיֵּן  --
 29. 29/90 pool, stockpile, reserve ; reservoir --
  29/90 מַאֲגָר  --
 30. 30/90 On the one hand and on the other --
  30/90 מחד גיסא ומאידך גיסא --
 31. 31/90 filling ; refill ; fulfillment --
  31/90 מילוי מִלּוּי --
 32. 32/90 annual --
  32/90 שנתיים שְׁנָתִי --
 33. 33/90 literary) is also? --
  33/90 הגם ש.. הֲגַם --
 34. 34/90 to look at, to watch ; to foresee, to predict, to anticipate ; (biblical) to prophesy --
  34/90 לחזות חָזָה --
 35. 35/90 to be assisted, to be aided, to be helped --
  35/90 להיעזר נֶעֱזַר --
 36. 36/90 therefore hence --
  36/90 אפוא --
 37. 37/90 to pronounce, to express ; to say, to declare, to make a sound ; to formulate an idea, to plan; to cogitate, to ponder ; (literary) to study, to investigate --
  37/90 הָגָה  --
 38. 38/90 appearance, aspect --
  38/90 חָזוּת  --
 39. 39/90 to catch, to capture ; to trap, to ensnare -- The inspectors went out to capture the lion escaped from the zoo
  39/90 ללכוד -- הפקחים יצאו ללכוד את האריה שברח מגן החיות
 40. 40/90 (sociology) consolidation; cohesion ; coherence -- The group is characterized by great solidarity
  40/90 לְכִידוּת -- הקבוצה מתאפיינת בלכידות רבה
 41. 41/90 extinct ; endangered (species) -- This is an endangered species
  41/90 נִכְחָד -- מדובר בזן נכחד
 42. 42/90 perhaps, it may be, it is possible that, possibly -- It is possible that doctors will protest the hospitals
  42/90 לֹא מִן הַנִּמְנָע -- לא מן הנמנע שהרופאים ישביתו את בתי החולים
 43. 43/90 extraction, ethnic origin ; origin, point of departure ; opening, egress ; outlet -- Not entirely clear what its origin
  43/90 מוֹצָא -- לא לגמרי ברור מה המוצא שלו
 44. 44/90 dead-end; with no way out, deadlocked -- Once I encountered a refusal on his part, was left with no way out
  44/90 ללא מוֹצָא -- לאחר שנתקלתי בסירוב מצדו, נותרתי ללא מוצא
 45. 45/90 hidden, concealed -- The money was buried under the carpet
  45/90 טָמוּן -- הכסף נטמן מתחת לשטיח
 46. 46/90 buried treasure -- We found a map on it marked the place where the cache was hidden
  46/90 מַטְמוֹן -- מצאנו מפה עליה מסומן המקום בו הוטמן המטמון
 47. 47/90 NOT A LITERAL TRANSLATION : His success in the exam was ....originated from, dependent on, reliant upon.... -- a hard and consistent work -- His success lies in the exam was hard and consistent work
  47/90 טָמוּן ב -- הצלחתו במבחן היתה טמונה בעבודה קשה ועקבית
 48. 48/90 Glebtest07 --
  48/90 41042 --
 49. 49/90 literary) in order to, so that ; for the sake of, for, for the benefit of -- Second. Many soldiers laid down their lives for ___ __homeland.
  49/90 לְמַעַן  -- 2.חיילים רבים מסרו את נפשם __למען___ המולדת
 50. 50/90 to give, to transfer, to deliver ; (sports) to pass (a ball, puck) ; to notify ; to transmit, to hand down (a tradition, custom) -- Second. Many soldiers laid down their lives for ___ __homeland.
  50/90 מָסַר  -- 2.חיילים רבים מסרו את נפשם __למען___ המולדת
 51. 51/90 message, theme --
  51/90 מֶסֶר  --
 52. 52/90 literary) lest, otherwise -- Three. Supervise carefully lest get a hand out the carduring the drive . Beware __OTHERWISE___ be late . 18th. Madam, beware, lest ____ chair _ caught your dress
  52/90 פֶּן  -- .השגח היטב פן תוציא יד מחלון המכונית בשעת הנסיעה. 4.היזהר ____פו_ תאחר! 18.גברתי,היזהרי, ____פן _ תיתפס שמלתך בכסא
 53. 53/90 aspect --
  53/90 פָּן  --
 54. 54/90 heredity -- 6. Do not see color blindness as a disease, but only impairment. This is ______ inherited.A) always b) runs c) passingmy answer: 2
  54/90 בתורשה תּוֹרָשָׁה -- 6. אין לראות את עיוורון הצבעים כמחלה, אלא כליקוי בלבד. זוהי תופעה ______ בתורשה.א)שתמיד ב)שעוברת ג)שחולפתmy answer: 2
 55. 55/90 transient, temporary, passing -- 6. Do not see color blindness as a disease, but only impairment. This is ______ inherited.A) always b) runs c) passingmy answer: 2
  55/90 שחולפת חוֹלֵף -- 6. אין לראות את עיוורון הצבעים כמחלה, אלא כליקוי בלבד. זוהי תופעה ______ בתורשה.א)שתמיד ב)שעוברת ג)שחולפתmy answer: 2
 56. 56/90 unpleasant  -- Color blindness _ is _ an unpleasant defectwhich can not be cured, _____ but _ suffer from it arehealthy
  56/90 בלתי נעים -- עיוורון הצבעים הוא _ליקוי _ בלתי נעים שאינו ניתן לריפוי, _____אך _ הלוקים בו הנם אנשים בריאים
 57. 57/90 medicine) treatment, therapy -- Color blindness _ is _ an unpleasant defectwhich can not be cured, _____ but _ suffer from it arehealthy
  57/90 רִפּוּי  -- עיוורון הצבעים הוא _ליקוי _ בלתי נעים שאינו ניתן לריפוי, _____אך _ הלוקים בו הנם אנשים בריאים
 58. 58/90 talmudic, Jewish law) to receive lashes (as punishment) ; to be eclipsed (the sun or moon) ; to be defective ; to become ill (with a specific disease -- Color blindness _ is _ an unpleasant defectwhich can not be cured, _____ but _ suffer from it arehealthy
  58/90 לָקָה  -- עיוורון הצבעים הוא _ליקוי _ בלתי נעים שאינו ניתן לריפוי, _____אך _ הלוקים בו הנם אנשים בריאים
 59. 59/90 here! here is ; הינו - he is, it is (male) ; הנני - (literary) here I am -- Color blindness _ is _ an unpleasant defectwhich can not be cured, _____ but _ suffer from it arehealthy
  59/90 הִנֵּה -- עיוורון הצבעים הוא _ליקוי _ בלתי נעים שאינו ניתן לריפוי, _____אך _ הלוקים בו הנם אנשים בריאים
 60. 60/90 merchandise, wares *** LOOK AT SENTENCEָָ MACHZIK -- Due to the increasing demand among tourists citybracelets, ___ One would expect that __ will increasethe number of street traders who hold braceletsmerchandise
  60/90 מַרְכֹּלֶת  -- .עקב הביקוש ההולך וגובר לצמידים בקרב תיירי העיר, ___ניתן היה לצפות כי יגדל__ מספר סוחרי הרחוב המחזיקים צמידים במרכולתם
 61. 61/90 bracelet ; armlet -- Due to the increasing demand among tourists citybracelets, ___ One would expect that __ will increasethe number of street traders who hold braceletsmerchandise
  61/90 צָמִיד  -- .עקב הביקוש ההולך וגובר לצמידים בקרב תיירי העיר, ___ניתן היה לצפות כי יגדל__ מספר סוחרי הרחוב המחזיקים צמידים במרכולתם
 62. 62/90 recoiling, withdrawing ; hesitation, restraint ; fear of -- Nine. Storm did not deter the fishermen. ___ __ Contrary, they went to sea without fear.A) On the contrary b) contrast c) that d) butmy answer: 2wrong: a
  62/90 רְתִיעָה שֵם נ' -- 9.הסערה לא הרתיעה את הדייגים. ___אדרבא __, הם יצאו לים ללא חשש.א)אדרבא ב)בניגוד ג)כי ד)אךmy answer: 2wrong: 1
 63. 63/90 to deter, to dissuade, to discourage ; to frighten, to intimidate -- Nine. Storm did not deter the fishermen. ___ __ Contrary, they went to sea without fear.A) On the contrary b) contrast c) that d) butmy answer: 2wrong: a
  63/90 הִרְתִּיעַ פ' הפעיל -- 9.הסערה לא הרתיעה את הדייגים. ___אדרבא __, הם יצאו לים ללא חשש.א)אדרבא ב)בניגוד ג)כי ד)אךmy answer: 2wrong: 1
 64. 64/90 fisherman -- Nine. Storm did not deter the fishermen. ___ __ Contrary, they went to sea without fear.A) On the contrary b) contrast c) that d) butmy answer: 2wrong: a
  64/90 דַּיָּג  -- 9.הסערה לא הרתיעה את הדייגים. ___אדרבא __, הם יצאו לים ללא חשש.א)אדרבא ב)בניגוד ג)כי ד)אךmy answer: 2wrong: 1
 65. 65/77 start Female --
  65/77 start Female --
 66. 66/77 long roadד --
  66/77 דרכים ארוכות --
 67. 67/77 expensive stones --
  67/77 אבנים יקרות --
 68. 68/77 Good years --
  68/77 שנים טובות --
 69. 69/77 Stinging bees --
  69/77 דבורים עוקצות --
 70. 70/77 Birds migrating --
  70/77 ציפורים נודדות --
 71. 71/77 big cities --
  71/77 עירים גדולות --
 72. 72/77 Ants crawling --
  72/77 נמלים זוחלות --
 73. 73/77 startMix --
  73/77 StartMix --
 74. 74/77 Round glasses --
  74/77 -- משקפיים עגולות - נקבה
 75. 75/77 Clean Hands --
  75/77 יד נקי -- ידיים נקיות - נקבה
 76. 76/77 Dirty shoes --
  76/77 נעל מלוכלכת -- נעליים מלוכלכות -- נקבה
 77. 77/77 white teeth --
  77/77 שן לבנה -- שיניים לבנות
Author
Anonymous
ID
153931
Card Set
05132012_90Cards_EtzmiUlpanEtzmiMayim_ jsv jsv jsv.txt
Description
05132012_90Cards_EtzmiUlpanEtzmiMayim_ jsv jsv jsv.txt
Updated