greek verbs.txt

 1. he educates, teaches
  παιδεύει
 2. he sends
  πέμπει
 3. order, command
  κελεύω, κελεύσω, ἐκέλευσα, κεκέλευκα, κεκέλευσμαι, ἐκελεύσθην
 4. unbind, free, release, dissolve, destroy
  λύω, λύσω, ἔλυσα, λέλυκα, λέλυμαι, ἔλύθην
 5. educate, teach
  παιδεύω, παιδεύσω, ἐπαίδευσα, πεπαίδευκα, πεπαίδευμαι, ἐπαιδεύθην
 6. send
  πέμπω, πέμψω, ἔπεμψα, πέπομφα, πέπεμμαι, ἐπέμφθην
 7. write, draw
  γράφω, γράψω, ἔγραψα, γέγραφα, γέγραμμαι, ἐγράφην
 8. sacrifice
  θύω, θύσω, ἔθῡσα, τέθυκα, τέθυμαι, ἐτύθην
 9. make stop, stop
  παύω, παύσω, ἔπαυσα, πέπαυκα, πέπαυμαι, ἐπαύθην
 10. guard
  φυλάττω, φυλάξω, ἐφύλαξα, πεφύλαχα, πεφύλαγμαι, ἐφυλάχθην
 11. teach
  διδάσκω, διδάξω, ἐδίδαξα, δεδίδαχα, δεδίδαγμαι, ἐδιδάχθην
 12. be willing, wish
  ἐθέλω, ἐθελήσω, ἠθέλησα, ἠθέληκα, ΧΧΧ, ΧΧΧ
 13. bury
  θάπτω, θάψω, ἔθαψα, ΧΧΧ, τέθαμμαι, ἐτάφην
 14. draw up in order, station, appoint
  τάττω, τάξω, ἔταξα, τέταχα, τέταγμαι, ἐτάχθην
 15. rule, command (+ gen)
  ἄρχω, ἄρξω, ἦρξα, ἦρχα, ἦργμαι, ἤρχθην
 16. hurt, harm
  βλάπτω, βλάψω, ἔβλαψα, βέβλαφα, βέβλαμμαι, ἐβλάβην or ἐβλάφθην
 17. persuade
  πείθω, πείσω, ἔπεισα, πέπεικα, πέπεισμαι, ἑπείσθην
 18. do, fare
  πράττω, πράξω, ἔπραξα, πέπρᾱχα (trans.) or πέπρᾱγα (intrans.), πέπρᾱγμαι, ἐπράχθην
 19. be a slave (+ dat)
  δουλεύω, δουλεύσω, ἐδούλευσα, δεδούλευκα, ΧΧΧ, ΧΧΧ
 20. hinder, prevent
  κωλύω, κωλύσω, ἐκώλῡσα, κεκώλῡκα, κεκώλῡμαι, ἐκωλύθην
 21. live as a citizen, conduct the government, (passive) be governed
  πολῑτεύω, πολῑτεύσω, ἐπολίτευσα, πεπολίτευκα, πεπολίτευμαι, ἐπολῑτεύθην
 22. dance, take part in a dance
  χορεύω, χορεύσω, ἐχόρευσα, κεχόρευκα, κεxόρευμαι, ἐχορεύθην
 23. steal
  κλέπτω, κλέψω, ἔκλεψα, κέκλοφα, κέκλεμμαι, ἐκλάπην
 24. leave, leave behind
  λείπω, λείψω, ἔλιπον, λέλοιπα, λέλειμμαι, ἐλείφθην
 25. save
  σῴζω, σώσω, ἔσωσα, σέσωκα, σέσωσμαι or σέσωμαι, ἐσώθην
 26. lead
  ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἦχα, ἦγμαι, ἤχθην
 27. have come, be present
  ἥκω, ἥξω
 28. do wrong, wrong
  ἀδικέω, ἀδικήσω, ἠδίκησα, ἠδίκηκα, ἠδίκημαι, ἠδικήθην
 29. win, conquer
  νῑκάω, νῑκήσω, ἐνίκησα, νενίκηκα, νενίκημαι, ἐνῑκηθην
 30. make, do
  ποίεω, ποιήσω, ἐποίησα, πεποίηκα, πεποίημαι, ἐποιήθην
 31. honor
  τῑμάω, τῑμήσω, ἐτίμησα, τετίμηκα, τετίμημαι, ἐτῑμηθην
 32. announce
  ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἤγγελκα, ἤγγελμαι, ἠγγέλθην
 33. think worthy of, think it right, expect
  ἀξιόω, ἀξιώσω, ἠξίωσα, ἠξίωκα, ἠξίωμαι, ἠξιώθην
 34. make clear, show
  δηλόω, δηλώσω, ἐδήλωσα, δεδήλωκα, δεδήλωμαι, ἐδηλώθην
 35. call
  καλέω, καλῶ, ἑκάλεσα, κέκληκα, κέκλημαι, ἐκλήθην
 36. remain, stay
  μένω, μενῶ, ἔμεινα, μεμένηκα, ΧΧΧ, ΧΧΧ
 37. finish, die
  τελευτάω, τελευτήσω, ἑτελεύτησα, τετελεύτηκα, τετελεύτημαι, ἐτελευτήθην
 38. hear (+ acc of thing heard, gen of person heard)/ be spoken of
  ἀκούω, ἀκούσομαι, ἤκουσα, ἀκήκοα, ΧΧΧ, ἠκούσθην
 39. receive favorably, accept
  ἀποδέχομαι
 40. throw/ hit (with thrown object)
  βάλλω, βαλῶ, ἔβαλον, βέβληκα, βέβημαι, ἐβλήθην
 41. want
  βούλομαι, βουλήσομαι, ΧΧΧ, ΧΧΧ, βεβούλημαι, ἐβουλήθην
 42. receive/ welcome
  δέχομαι, δέξομαι, ἐδεξάμην, ΧΧΧ, δέδεγμαι, ΧΧΧ
 43. take
  λαμβάνω, λήψομαι, ἔλαβον, εἴληφα, εἴλημμαι, ἐλήφθην
 44. suffer, have done to one
  πάσχω, πείσομαι, ἔπαθον, πέποιθα, ΧΧΧ, ΧΧΧ
 45. set up, dedicate
  ἀνατίθημι
 46. give back, pay, permit/ (mid.) sell
  ἀποδίδωμι
 47. (trans.) cause to revolt/ (mid. or intrans.) revolt
  ἀφίστημι, ἀποστήσω, ἀπέστησα (trnas.) or ἀπέστην (intrans.), ἀφέστηκα (intrans.), ἀφέσταμαι, ἀπεστάθην
 48. give
  δίδωμι, δώσω, ἔδωκα, δέδωκα, δέδομαι, ἐδόθην
 49. make stand/ (mid. or intrans.) stand
  ἵστημι, στήσω, ἔστησα (trans.) or ἔστην (intrans.), ἕστηκα (intrans.), ἕσταμαι, ἐστάθην
 50. (trans.) appoint, establish, put into a state/ (intrans.) be established, be appointed, enter into a state
  καθίστημι, καταστήσω, κατέστησα (trans.) or κατέστην (intrans.), καθέστηκα (intrans.), καθέσταμαι, κατεστάθην
 51. destroy/ dissolve
  καταλύω
 52. put
  τίθημι, θήσω, ἔθηκα, τέθηκα, τέθειμαι, ἐτέθην
 53. love
  φιλέω, φιλήσω, ἐφίλησα, πεφίληκα, πεφίλημαι, ἐφιλήθην
 54. fear, be afraid
  φοβέομαι, φοβήσομαι, ΧΧΧ, ΧΧΧ, πεφόβημαι, ἐφοβήθην
 55. be born/ become/ happen
  γίγνομαι, γενήσομαι, ἐγενόμην, γέγονα, γεγένημαι, ΧΧΧ
 56. come, go
  ἔρχομαι, ἐλεύσομαι, ἧλθον, ἐλήλυθα, ΧΧΧ, ΧΧΧ
 57. learn, understand
  μανθάνω, μαθήσομαι, ἔμαθον, μεμάθηκα, ΧΧΧ, ΧΧΧ
 58. fight (+ dat)
  μάχομαι, μαχοῦμαι, ἐμαχεσάμην, ΧΧΧ, μεμάχημαι, ΧΧΧ
 59. give a share to
  μεταδίδωμι
 60. migrate
  μετανίσταμαι, μεταναστήσομαι, μετανέστην, μετανέστηκα, ΧΧΧ, ΧΧΧ
 61. contrive, devise
  μηχανάομαι, μηχανήσομαι, ἐμηχανησάμην, ΧΧΧ, μεμηχάνημαι, ΧΧΧ
 62. flee/ be in exile/ be a defendant
  φεύγω, φεύξομαι, ἔφυγον, πέφευγα, ΧΧΧ, ΧΧΧ
 63. show
  δείκνῡμι, δείξω, ἔδειξα, δέδειχα, δέδειγμαι, ἐδείχθην
 64. rise in insurrection against (+ dat)
  ἐπανίσταμαι, ἐπαναστήσομαι, ἐπανέστην, ἐπανέστηκα, ΧΧΧ, ΧΧΧ
 65. show off, display
  ἐπιδείκνυμαι
 66. ask, question
  ἐρωτάω, ἐρωτήσω, ἠρώτησα, ἠρώτηκα, ἠρώτημαι, ἠρωτήθην
 67. escape the notice of (+ acc)
  λανθάνω, λήσω, ἕλαθον, λἐληθα, ΧΧΧ, ΧΧΧ
 68. be present, be with (+ dat)
  παραγίγνομαι
 69. hand over, surrender/ hand down
  παραδίδωμι
 70. stand fast/ stay behind
  παραμένω
 71. happen (to)/ hit the mark/ (+ gen) obtain
  τυγχάνω, τεύξομαι, ἔτυχον, τετύχηκα, ΧΧΧ, ΧΧΧ
 72. heed, obey (+ gen or dat)
  ὑπακούω
 73. await/ stand firm/ endure
  ὑπομένω
 74. act first/ be first (in doing something)l anticipate (someone)
  φθάνω, φθήσομαι, ἕφθασα or ἔφθην, ΧΧΧ, ΧΧΧ, ΧΧΧ
 75. rejoice (in), take pleasure (in), enjoy (+ dat)
  χαίρω, χαιρήσω, ΧΧΧ, κεχάρηκα, ΧΧΧ, ἐχάρην
 76. take, capture/ (mid) throw
  αἱρέω, αἱρήσω, εἷλον, ᾕρηκα, ᾕρημαι, ᾕρέθην
 77. perceive (+ gen or acc)
  αἰσθάνομαι, αἰσθήσομαι, ᾐσθόμην, ΧΧΧ, ᾔσθημαι, ΧΧΧ
 78. carry through/ be different from, excel (+ gen)
  διαφέρω
 79. be
  εἰμι, ἔσομαι, ΧΧΧ, ΧΧΧ, ΧΧΧ, ΧΧΧ
 80. it is allowed, it is possible
  ἔξεστι(ν)
 81. follow, pursue (+ dat)
  ἕπομαι, ἕψομαι, ἑσπόμην, ΧΧΧ, ΧΧΧ, ΧΧΧ
 82. there is/ it is possible
  ἔστι(ν)
 83. be able
  οἷός τ᾽ εἰμί
 84. see
  ὁράω, ὄψομαι, εἶδον, ἑόρᾱκα or ἑώρᾱκα, ἑώρᾱμαι or ὦμμαι, ὤφθην
 85. bring together/ be useful or profitable/ (impersonal) it is expedient
  συμφέρω
 86. bring, bear, carry/ (mid.) win
  φέρω, οἴσω, ἤνεγκα or ἤνεγκον, ἐνήνοχα, ἐνήνεγμαι, ἠνέχθην
 87. go up, go upland/ board, mount
  ἀναβαίνω
 88. walk, step, go/ (perfect) stand
  βαίνω, βήσομαι, ἔβην, βέβηκα, ΧΧΧ, ΧΧΧ
 89. perceive, recognize, know
  γιγνώσκω,γνώσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα, ἔγνωσμαι, ἐγνώσθην
 90. be driven out, be banished
  ἐκπίπτω
 91. say, speak
  λέγω, ἐρῶ or λέξω, εἶπον or ἔλεξα, εἴρηκα, εἴρημαι or λέλεγμαι, ἐλέχθην or ἐρρήθην
 92. consider, think, believe
  νομίζω, νομιῶ, ἐνόμισα, νενόμικα, νενόμισμαι, ένομίσθην
 93. fall
  πίπτω, πέσουμαι, ἔπεσον, πέπτωκα, ΧΧΧ, ΧΧΧ
 94. betray, give up (to an enemy), abandon
  προδίδωμι
 95. say, assert, confirm
  φημί, φήσω, ἔφησα, ΧΧΧ, ΧΧΧ, ΧΧΧ
 96. miss (+ gen)/ make a mistake, do wrong
  ἁμαρτάνω, ἁμαρτήσομαι, ἥμαρτον, ἡμάρτηκα, ἡμάρτημαι, ἡμαρτήθην
 97. seem, think
  δοκέω, δόξω, ἔδοξα, ΧΧΧ, δέδογμαι, ἐδόχθην
 98. be able
  δύναμαι, δυνήσομαι, ΧΧΧ, ΧΧΧ, δεδύνημαι, ἐδυνήθην
 99. go, come
  εἶμι, ΧΧΧ, ΧΧΧ, ΧΧΧ, ΧΧΧ, ΧΧΧ
 100. drive, march
  ἐλαύνω, ἐλῶ (ἐλάω), ἤλασα, ἐλήλακα, ἐλήσαμαι, ἠλάθην
 101. know
  ἐπίσταμαι, ἐπιστήσομαι, ΧΧΧ, ΧΧΧ, ΧΧΧ, ἠπιστήθην
 102. have, hold/ be able/ (+ adv) be/ (mid.) cling to, be next to (+ gen)
  ἔχω, ἕξω or σχήσω, ἔσχον, ἔσχηκα, ἔσχημαι, ΧΧΧ
 103. die
  ἀποθνῄσκω, ἀποθανοῦμαι, ἀπέθανον, τέθνηκα, ΧΧΧ, ΧΧΧ
 104. kill
  ἀποκτείνω, ἀποκτενῶ, ἀπέκτεινα, ἀπέκτονα, ΧΧΧ, ΧΧΧ
 105. send forth, send away/ let go, neglect
  ἀφίημι, ἀφήσω, ἀφῆκα, ἀφεῖκα, ἀφεῖμαι, ἀφείθην
 106. deliverate on, plan/ (mid.) take counsel with oneself, deliberate
  βουλεύω, βουλεύσω, ἐβούλευσα, βεβούλευκα, βεβούλευμαι, ἐβουλεύθην
 107. plot against (+ dat)
  ἐπιβουλεύω
 108. seek
  ζητέω, ζητήσω, ἐζήτησα, ἐζήτηκα, ΧΧΧ, ἐζητήθην
 109. release, hurl, send
  ἵημι, ἥσω, ἧκα, εἵκα, εἵμαι, εἵθην
 110. be about to, be likely to (+ future infin.)/ delay
  μέλλω, μελλήσω, ἐμέλλησα, ΧΧΧ, ΧΧΧ, ΧΧΧ
 111. trust (+ dat)
  πιστεύω, πιστεύσω, ἐπίστευσα, πεπίστευκα, πεπίστευμαι, ἐπιστεύθην
 112. advise, counsel (+ dat)/ (mid.) consult with (+ dat)
  συμβουλεύω
 113. understand, comprehend
  συνίημι, συνήσω, συνῆκα, συνεῖκα, συνεῖμαι, συνείθην
 114. be ashamed, feel shame before
  αἰσχύνομαι, αἰσχυνοῦμαι, ΧΧΧ, ΧΧΧ, ᾔσχυμμαι, ᾐσχύνθην
 115. answer
  ἀποκρίνομαι, ἀποκρινοῦμαι, ἀπεκρῑνάμην, ΧΧΧ, ἀποκέκριμαι, ΧΧΧ
 116. kill, lose/ (mid. and intrans.) die, cease to exist
  ἀπόλλῡμι, ἀπολῶ, ἀπώλεσα (trans.) or ἀπωλόμην (intrans.), ἀπολώλεκα (trnas.) or ἀπόλωλα (intrans.), ΧΧΧ, ΧΧΧ
 117. find, discover
  εὑρίσκω, εὑρήσω, ηὗρον, ηὕρηκα, ηὕρημαι, ηὑρέθην
 118. lead the way/ be commander/ rule (+ gen)/ believe
  ἡγέομαι, ἡγήσομαι, ἡγησάμην, ΧΧΧ, ἥγημαι, ἡγήθην
 119. separate, decide, judge
  κρίνω, κρινῶ, ἐκρῑνα, κέκρικα, κέκριμαι, ἐκρίθην
 120. know
  οἶδα, εἴσομαι, ΧΧΧ, ΧΧΧ, ΧΧΧ, ΧΧΧ
 121. be aware, know (+ dat)
  σύνοιδα
 122. ask
  ΧΧΧ, ἀνερήσομαι, ἀνηρόμην, ΧΧΧ, ΧΧΧ, ΧΧΧ
 123. ask
  ΧΧΧ, ἐρήσομαι, ἠρόμην, ΧΧΧ, ΧΧΧ, ΧΧΧ
 124. arrive
  ἀφικνεόμαι, ἀφίξομαι, ἀφῑκόμην, ΧΧΧ, ἀφῖγμαι, ΧΧΧ
 125. lie, be placed, be set
  κεῖμαι, κείσομαι, ΧΧΧ, ΧΧΧ, ΧΧΧ, ΧΧΧ
 126. inquire, learn by inquiry
  πυνθάνομαι, πεύσομαι, ἐπυθόμην, ΧΧΧ, πέπυσμαι, ΧΧΧ
 127. turn/ (mid., aorist passive) turn oneself
  τρέπω, τρέψω, ἔτρεψα or ἐτραπόμην, τέτροφα, τέτραμμαι, ἐτράπην or ἐτρέφθην
 128. show, cause to appear/ (mid., perfect active, aroist passive) appear
  φαίνω, φανῶ, ἔφηνα, πέφηνα, πέφασμαι, ἐφάνην
 129. it is necessary, must/ there is need
  δεῖ, δεήσει, ἐδέησε(ν), ΧΧΧ, ΧΧΧ, ΧΧΧ
 130. ought, must
  χρή, χρῆσται, ΧΧΧ, ΧΧΧ, ΧΧΧ, ΧΧΧ
Author
calibep
ID
153421
Card Set
greek verbs.txt
Description
greek verbs
Updated