Lex Dei

 1. Ievads
  Psalms 1, 2
  • Svētīgs… kam prāts saistās pie Tā Kunga baušļiem
  • un kas dienām un naktīm domā par Viņa bauslību”
 2. Psalms 119, 13
 3. Ar savām lūpām es varu noskaitīt visus Tavas mutes baušļus (מִשְׁפָּט)
  ἐν τοῖς χείλεσίν μου ἐξήγγειλα πάντα τὰ κρίματα τοῦ στόματός σου
 4. Ex 20, 2

  Preamabula
  Es esmu Tas Kungs (יְהוָ֣ה אָֽנֹכִ֖י֙), tavs Dievs (אֱלֹהֶ֑֔יךָ), kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes no vergu nama

  ἐγώ εἰμι κύριος ὁ θεός σου ὅστις ἐξήγαγόν σε ἐκ γῆς αἰγύπτου ἐξ οἴκου δουλείας
 5. Ex. 20, 3

  1. Bauslis
  1. Tev nebūs citus dievus turēt Manā priekšā

  οὐκ ἔσονταί σοι θεοὶ ἕτεροι πλὴν ἐμοῦ
 6. Ex. 20, 4-6

  2. Bauslis
  • 2. Netaisi sev elku tēlu (פֶ֣֙סֶל֙)
  • οὐ ποιήσεις σεαυτῷ εἴδωλον
  • vai kādu atveidu nedz pēc tā, kas ir augšā debesīs,
  • nedz pēc tā, kas ir virs zemes, nedz pēc tā, kas ir ūdenī zem zemes. 5 Nezemojies to priekšā un nekalpo tiem, jo
  • Es, Tas Kungs, tavs Dievs, esmu dusmīgs Dievs, kas tēvu grēkus pie bērniem piemeklē līdz trešam un ceturtam augumam tiem, kas Mani ienīst, 6 un dara žēlastību līdz tūkstošajam augumam tiem, kas Mani mīl un tur Manus baušļus.
 7. Ex. 20, 7

  3. Bauslis
  • 3. Tev nebūs valkāt Tā Kunga, sava Dieva, Vārdu
  • nelietīgi, jo Tas Kungs neatstās nesodītu, kas Viņa Vārdu nelietīgi valkā.
  • οὐ λήμψῃ τὸ ὄνομα κυρίου τοῦ θεοῦ σου ἐπὶ ματαίῳ
 8. Ex. 20, 8-11

  4. Bauslis
  • 4. Piemini sabata dienu, ka tu to svētī.
  • μνήσθητι τὴν ἡμέραν τῶν σαββάτων ἁγιάζειν αὐτήν

  • 9 Sešas dienas tev būs strādāt un padarīt visus savus darbus. 10 Bet septītā diena ir sabats Tam Kungam, tavam Dievam, tad nebūs tev nekādu darbu darīt, nedz tev, nedz tavam dēlam, nedz tavai meitai, nedz tavam kalpam, nedz
  • tavai kalponei, nedz tavam lopam, nedz tam svešiniekam, kas ir tavos vārtos. Jo sešās dienās Tas Kungs ir radījis debesis un zemi, jūru un visu, kas tur atrodams, un septītajā dienā Tas Kungs atdusējās; tāpēc Tas Kungs svētīja sabata dienu, lai tā būtu svēta.
 9. Ex.20, 12

  5. Bauslis
 10. 5. Godini (כַּבֵּ֥ד) savu tēvu (אֶת־אָבִ֖יךָ) un savu māti (וְאֶת־אִמֶּ֑ךָ), lai tu ilgi dzīvotu tanī zemē, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev dod[1].
  • τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα
  • [1]Tev būs savu tēvu un savu māti godāt, kā Tas Kungs, tavs Dievs, tev to ir pavēlējis, lai tu ilgi dzīvo un lai tev labi klājas tanī zemē, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev dos” (5Moz 5, 16). „Godā savu tēvu un māti, - tas ir pirmais bauslis ar apsolījumu, proti: lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvo virs zemes” (Ef 6, 2-3).
 11. Ex. 20, 13

  6. Bauslis
  6. Tev nebūs nokaut

  οὐ φονεύσεις
 12. Ex. 20, 14

  7. Bauslis
  7. Tev nebūs laulību pārkāpt

  οὐ μοιχεύσεις
 13. Ex. 20, 15

  8. Bauslis
  8. Tev nebūs zagt

  οὐ κλέψεις
 14. Ex 20, 16

  9. Bauslis
  9. Tev nebūs dot nepatiesu liecību pret savu tuvāku

  οὐ ψευδομαρτυρήσεις
 15. Ex 20, 17

  10. Bauslis
  10. Tev nebūs iekārot sava tuvāka namu. Tev nebūs iekārot sava tuvāka sievu, nedz viņa kalpu, nedz viņa kalponi, nedz viņa vērsi, nedz viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder."

  οὐκ ἐπιθυμήσεις
Author
judosozeins
ID
152762
Card Set
Lex Dei
Description
10 commandments
Updated