Chinese Lesson 9

 1. shāngdiàn
  store
 2. Mǎi
  to buy; 買
 3. Dōngxi
  stuff; 東西
 4. Shòuhuòyuán
  salesclerk; 售貨員
 5. Yīfu
  clothes; 衣服
 6. jiàn
  (meansure word for shirt, dresses, jackets, coats, etc)
 7. jiàn chènshān
  one shirt; 一襯衫
 8. Chènshān
  shirt; 襯衫
 9. Yánsè
  color; 顏色
 10. Huángsè
  yellow; 黃色
 11. Hóngsè
  red; 紅色
 12. Chuān
  to wear; 穿
 13. tiáo
  (measure work for pants and long, thin objects)
 14. Kùzi
  pants; 褲子
 15. Wǒ xiǎng mǎi yì tiáo kùzi
  I want to buy a pair of pants
 16. hào
  size
 17. Zhōng hào
  medium size
 18. Piányi
  cheap
 19. Rúguǒ chángduǎn héshì de huà
  If the size is right
 20. héshì
  suitable
 21. chángduǎn
  length
 22. cháng
  long
 23. duǎn
  short
 24. shì
  to try
 25. búyòng shì
  no need to try on
 26. yígòng
  altogether
 27. Duōshǎo qián?
  how much?; 多少錢?
 28. Bā kuài wǔ máo wǔ
  $8.55
 29. Shíwǔ kuài sān máo
  $15.30
 30. Yì bǎi líng sān kuài
  $103
 31. zhǎo nín sìshíwǔ kuài wǔ máo yī
  $45.51 is your change
 32. Bái
  white
 33. Hēisè
  black
 34. Lǜsè
  green
 35. Lán sè
  blue
 36. Kāfēi sè
  brown
Author
jchengw
ID
152370
Card Set
Chinese Lesson 9
Description
chns
Updated