Ekonomi.txt

 1. Vilka typer av företagstyper finns det?
  Enskild firma, Handelsbolag, kommaditbolag och aktiebolag.
 2. Vad är kapitalinsatsen för aktiebolag?
  100 000 kr men har ändrats till 50 000 kr
 3. Vilka personer krävs det för att bilda ett företag?
  Uppfinnaren, Invatören och entreprenören
 4. Vad gör invatören?
  Ser till hur man kan göra uppfinningen till en själbar produkt
 5. Vad gör Entreprenören?
  Ser till att uppfinningen kommer ut på marknaden
 6. Vad är Vinst?
  Intäkten - kostnaderna
 7. Vad är total kostnad?
  Fast kostnad + rörlig kostnad tillsammans
 8. Vad är den fasta kostnaden?
  De kostnader som företaget har oavsett vad de gör
 9. Vad är rörliga kostnader?
  Rörlig kostnader beror på vad man tillverkar osv
 10. Hur mycket av varans pris brukar vara moms?
  20 %
 11. Vad är en Resultatbudget?
  En ekonomisk kalkyl som visar visten som man förväntar sig i framtiden
 12. Vad är en Likviditetsbudget?
  Att man ska ha råd med att betala sina kostnader
 13. Vad är en förkalkyl?
  Är till för att ta reda på vad för pris man ska sätta på sina vara, och som tar upp kostnaderna för tillverkningen och de tänkta intäkterna. Vad arbetstimmarna ska kosta
 14. Vad är efterkalkyl?
  En kakyl med de rikitga kostnaderna, intäkter och täckningsbidrag
 15. Vad är ett hierarkiskt system?
  Där ledningen styr hela verksamheten genom avdelningschefer och underchefer
 16. Vilken organisationsmodell styrs av ledningen med hjälp av avdelningschefer och underchefer.
  Den organisationsmodellen kallas för funktionell organisation
 17. Vad har funktionell organisation för fördelar ur produktionssynpunkt
  Det är att proffs inom sitt område får hålla på med det dom är bra på och då kan man få nå en högre grad av effektivet
 18. Vad är processorganisationen
  Det är när verksamheten är dirket inriktade på kunderna, där alla arbetar för att göra kunderna nöjda och ge dem och samhället kunskap
 19. Vad är organisationens kärnprocesser?
  Kärnprocessen är den kedjan av aktiviteter som ger kunden vad dem vill ha. Det kan vara allt ekonomistyrningen eller personalrekryterning.
 20. Vad är skillnaden mellan funktions- och processorganisationen?
  I FUNKTIONSorganisationen så riktar man in sig på att göra ledningen så nöjda som möjligt. I PROCESSORGANISATIONEN är inriktad mer på vad för behov samhället har
 21. Vad är Marknadsföring?
  Är en process som börjar i ett företags affärsplan
 22. Vad är en affärsplan?
  Affärsplan beskriver företagets verksamhet, målsättning och hur de ska uppnå deras målsättning
 23. Vad är en affärside?
  Kombination av faktorer som kan ge ett företag konkurrensfördelar
 24. Hur ska ett bra mål vara?
  Det ska vara mätbart, entydligt och uppnåeligt
 25. Vad ska även ett mål omfatta än bara vara mätbart, entydligt och uppnåeligt?
  Målet ska även omfatta en marknadsstrategi, hur företaget ska gå tillväga att nå sitt mål
 26. Vad för prisnivå kan man ha om man har liten konkurrens?
  En hög prisnivå
 27. Vad för prisnivå kan man hålla om konkurrensen är hög
  En låg prisnivå
 28. Varför är Varumärket så vikitgt för företagen?
  För att Varumärket sätter sig på minnet, Varumärket uttrycker allt som företaget vil att marknaden ska förknipp med företaget
 29. Vilka är de fyra P inom marknadsstergi?
  • Produkt - Vad ska känneteckna produkten?
  • Pris - Ska det vara högt eller lågt?
  • Plats - Hur nära kunderna?
  • Påverkan - Hur ska produkten påverka kunderna?
 30. Vilket är det fover alone P:et?
  Personal - Att se till att personalen är kunninga och har god förmåga med kommunikation till kunderna
 31. Vilka punkter är vikitga i marknadsstregin?
  Prisfrågan, Vilken service ska erbjudas, intäktsmålet och om produkten ska säljas direkt eller via mellanhandel till kunden
 32. Vad för sak kan bestämma vad man väljer för företagstyp man väljer att starta?
  Vilken omsättning man tänker sig att verksamheten ska ha
 33. Vilken är den enda företagstypen som kräver ett kapitalinsats?
  Aktiebolag
 34. Varför är Entreprenörer viktiga för samhället och vad gör dem?
  För de brukar oftast nya företag som kan växa sig stora och bli betydelsefull för många människor eftersom de får jobb.
 35. Vad är utgift för något?
  Utgiften är den summan man betalar för en vara
 36. När upstår kostnaden?
  Den uppstår först när varan säljs vidare eller förbrukas/ används
 37. Vilken är företagets totala kostnad`?
  Det är summan av den fastiga och rörliga kostnaderna
 38. Vilket är det andra ordet för moms
  Mervärdesskatt
 39. Vilket är det andra ordet för Mervärdersskatt?
  Moms
 40. Vad brukar momsen/mervärdersskatten användas till?
  Till att betala skatt till skatteverket för den betalda varan
 41. Hur oftast brukar man betala premilminärskatt, och till vem?
  Varje månad till skatteverket
 42. Vad är självkostnader?
  Det är företagets totala kostnader för löner, lokaler, maskiner m.m
 43. Hur länger varar en resultatbudget?
  Det varar oftast för ett helt år, men brukar att delas in i korta perioder för att göra det enklare att följa upp hur det går
 44. När fungerar funktionell organisation som bäst?
  När man utvecklar nya produkter som kunderna har saknat och där konkurrensen är liten
 45. Vad är målet med funktionsiniktade organisationer?
  Att man ska jobba för att göra ledningen så nöjda, som i sin tur ser till att kunderna blir nöjda
 46. Vilken process börjar marknadsföringen i?
  I företagets affärsplan
 47. Vilka är de tre nyckelbegreppen inom marknadsföring?
  Målsättning, stratergi och plan
 48. Vad ingår i företagets visuella profil?
  Företagets logotyp
 49. Vad är en nuläggesanalys?
  När man gör en analys av den egna produkten och konkurrenteras
 50. Ge exempel på rörliga kostnader
  Material och Driftkostnader
 51. Ge exempel på fasta kostnader
  Personal, Lokalhyra och kostnader för maskiner
 52. Ungefär hur många nya företags startas varje år i Sverige?
  Ett tusentals nya
 53. Vad beskrivs i affärsplanen?
  • Företagets verksamhet
  • målsättning hur de ska uppnå målet
  • Affärside
  • marknadsstartegi
  • kapitalbehov
  • finansiering
  • beskrivning av företagets produkter och tjänster
Author
Ozze
ID
151091
Card Set
Ekonomi.txt
Description
Mada Faka nr 2
Updated