Verbs 1

The flashcards below were created by user crw782 on FreezingBlue Flashcards.

 1. amo, amare, amaui, amatus
  I love
 2. adiuuo, adiuuare, addiuui, adiutus
  I help
 3. adseruo, adseruare, adseruaui, adseratus
  I keep
 4. ambulo, ambulare, ambulaui, ambulatus
  I walk
 5. castigo, castigare, castigaui, castigatus
  I rebuke
 6. celo, celare, celaui, celatus
  I hide
 7. clamo, clamare, clamaui, clamatus
  I shout
 8. cogito, cogitare, cogitaui, cogitatus
  I ponder
 9. curo, curare, curaui, curatus
  I care
 10. do, dare, dedi, datus
  I give
 11. explico, explicare, explicaui, explicatus
  I explain
 12. habito, habitare, habitaui, habitatus
  I dwell
 13. interrogo, interrogare, interrogaui, interrogatus
  I question
 14. intro, intrare, intraui, intratus
  I entet
 15. neco, necare, necaui, necatus
  I kill
 16. nuntio, nuntiare, nuntiaui, nuntatus
  I announce
 17. obsecro, obsecare, obsecaui, obsecatus
  I beseech, beg
 18. oppugno, oppugnare, oppugnaui, oppugnatus
  I attack
 19. porto, portare, portaui, portatus
  I carry
 20. pugno, pugnare, pugnaui, pugnatus
  I fight
 21. rogo, rogare, rogaui, rogatus
  I ask
 22. seruo, seruare, seruaui, seruatus
  I save
 23. sollicito, sollicitare, sollicitaui, sollicitatus
  I bother
 24. sto, stare, steti, statum
  I stand
 25. supero, superare, superaui, superatus
  I conquer
 26. supplico, supplicare, supplicaui, supplicatus
  I make prayers (to)
 27. uerbero, uerberare, uerberaui, uerberatus
  I flog, beat
 28. uexo, uexare, uexaui, uexatus
  I annoy
 29. uoco, uocare, uocaui, uocatus
  I call
 30. accuso, accusare, accusaui, accusatus
  I accuse
 31. affirmo, affirmare, affirmaui, affirmatus
  I state strongly, assert
 32. clamito, clamitare, clamitaui, clamitatus
  I keep on shouting
 33. confirmo, confirmare, confirmaui, confirmatus
  I state clearly, confirm
 34. conflagro, conflagare, conflagaui, conflagatus
  I burn
 35. excogito, excogitare, excogitaui, excogitatus
  I think up, devise
 36. expugno, expugnare, expugnaui, expungnatus
  I storm
 37. expecto, exspectare, exspectaui, exspectatus
  I await
 38. festino, festinare, festinaui, festinatus
  I hurry
 39. iudico, iudicare, iudicaui, iudicatus
  I judge
 40. libero, liberare, liberaui, liberatus
  I free, release
 41. nauigo, nauigare, nauigaui, nauigatus
  I sail
 42. nego, negare, negaui, negatus
  I deny
 43. nudo, nudare, nudaui, nudatus
  I strip
 44. oro, orare, oraui, oratus
  I beg, prey
 45. puto, putare, putaui, putatus
  I think
 46. reuoco, reuocare, reuocaui, reuocatus
  I call back
 47. seruo, seruare, seruaui, seruatus
  I keep safe, preserve
 48. ueto, uetare, uetui, uetitus
  I forbid
 49. aduoco, aduocare, aduocaui, aduocatus
  I summon
 50. agito, agitare, agitaui, agitatus
  I stir up, agitate
 51. apello, apellare, apellaui, apellatus
  I address, name, call
 52. certo, certare, certaui, certatus
  I struggle, fight
 53. colloco, collocare, collocaui, collicatus
  I place, station
 54. conseruo, conseruare, conseruaui, conseruatus
  I keep safe, preserve
 55. considero, considerare, consideraui, consideratus
  I consider
 56. conuoco, conuocare, conuocaui, conuocatus
  I summon, call together
 57. curo, curare, curaui, curatus
  I look after, care for
 58. existimo, existimare, existimaui, existimatus
  I think, consider
 59. insto, instare, institi, instatus
  I pressure, press upon, urge
 60. mando, mandare, mandaui, mandatus
  I entrust
 61. narro, narrare, narraui, narratus
  I tell, relate
 62. nomino, nominare, nominaui, nominatus
  I name
 63. occupo, occupare, occupaui, occupatus
  I seize
 64. paro, parare, paraui, paratus
  I prepare
 65. propero, properare, properaui, properatus
  I hurry, make haste
 66. simulo, simulare, simulaui, simulatus
  I feign
 67. sollicito, sollicitare, sollicitaui, sillicitatus
  I worry, bother
 68. spero, sperare, speraui, speratus
  I hope, exspect
 69. tempto, temptare, temptaui, temptatus
  I try, test
 70. trucido, trucidare, trucidaui, trucidatus
  I butcher
 71. uulnero, uulnerare, uulneraui, uulneratus
  I wound
Author
ID
149112
Card Set
Verbs 1
Description
1st Conjugation
Updated
Show Answers