farmakologi

The flashcards below were created by user kajan13 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Diuretika har två viktiga effekter vid hjärtsvikt,vilka?
  • Dilation av venösa kapacitankärl.
  • Vätskedrivande.
 2. Vilken effekt har antikolinegika?
  Dessa lkm hämmar acetylkolinets (signalsubstans) effekter och hämmar därmed det parasympatiska (kolinerga) nervsystemet. Hämmar verkan av parasympatisk stimuli, ger ökad hjärtfrekvens, nedsatt sekretion i mun och slemhinnor och avslappning av glatt musklatur.
 3. Ange ex. på användningsområde för antikolinergika?
  Astma, KOL, slemlösande, Parkinsson, behandling vid vissa ögonsjukdomar.
 4. Varför används antikolinergika som behandling för astma?
  Den löser upp bronkkonstriktion/bronkspasmen utlöst via parasympatikus.
 5. Vilka biverkningar kan antikolinergika?
  Muntorrhet. Hosta. Vissa svårt att fokusera ögonen och huvudvärk, men generellt lite biverk av dessa mediciner.
 6. Vad används lkm Glucagon till?
  Antihypoglykemiskt hormon att använda akut/omedelbart vid svår hypoglykemi för personer med diabetes som blivit medvetslösa. Har motsatt effekt mot insulin i kroppen. Någon annan anhörig måste ge injektion, undervisning om detta. Insulin och alkohol kan motverka väntad reaktion.
 7. Vad används ACE-hämmare till och vad har de för fysiologisk funktion?
  Hjärt och kärlsjukdomar + försämrad njurfunktion. Vidgar blodkärlen och sänker BT. Hämmar bildandet av angiotensin 2 (gör att blodkärlen drar ihop sig och BT stiger) och reducerar sekretionen av aldosteron.
 8. Biverkan från ACE-hämmare?
  Kan ge påverkan på blodcirkulationen, speciellt i kombi med diuretika. Kan orsaka trötthet och BTfall (svimmningsrisk, därför börja låg dos och trappa upp).Får ej tas av gravida. Torrhosta, yrsel, h-värk.
 9. Vilken lkm är vanlig att kombinera med ACE-hämmare?
  Diuretika. Om pats BTbehandling kräver 2lkm.
 10. Vad använd benzodiazepiner för?
  Ångest och sömnstörningar. Även i akuta krampanfall från ex feber el. epilepsi.
 11. Atenolol, Metoprolol och Seloken är ex på vad?
  Betablockare.
 12. Vad är lkm Enalapril och Ramipril ex på?
  ACE hämmare.
 13. Nämn några biverkningar av lkm från gruppen benzodiazepiner.
  • -Dåsighet (hang-over)
  • -Desorientering
  • -Nedsatt minne och inlärningsförmåga (vid höga doser)
  • -Nedsatt uppfattning/kordinationsförmåga (ex. vid bilkörning)

  Vid kombi med ex. alkohol och antidepressiva kan benzo orsaka andingsstopp och cirkulationskollaps.
 14. Hur fungerar kalciumflödeshämmare?
  Hjärtat och kärl (el. annan muskelcell)behöver kalciumsalt i blodet för att kunna kontrahera sig. Kalciumflödeshämmare hämmar flödet av kalcium till musklerna, vilket göra att hjärtmusklaturen slappnar av och blodkärl vidgas. Belsatningen på hjärtat minskar och BT sjunker. Minskar risk för kärlkrampsanfall.
 15. Vad är Amlodipin, Cardizem och Felodipin för typ av lkm?
  Kalciumhämmare.
 16. Vilken fysiologisk funktion har benzodiazepiner?
  De förstärker effekten av signalsubstansen GABA. Binder till GABA receptor = inflöde av Cl- ökat till cellen = Impulser hämmas och ångestverksamhet i hjärnan dämpas. Berondeframkallande!
 17. Vad är Atarax och Lergigan?
  Ångestdämpande (ej benzodiazepiner, används vid lindrigare ångest). Biverkningar: Illamående och muntorrhet.
 18. Vad är SSRI?
  Selektiva serotoninåterupptagshämmare. Mot depression, men även ångest och bulemi.
 19. Vad är TCA?
  Tricykliska antidepressiva. Mot depressioner. Hämmar upptagningen av noradrenalin och serotonin. Många hämmar även neurotransmittorreceptorer (ex. muskarinrecp och histaminrecept).
 20. Varför är SSRIpreparat att föredra framför TCA?
  De har ett mer accepterat biverkningsspektrum (ej antikolinerga och kardiovaskulära) och lägre toxicitet i förgiftningssituationer. SSRI har även mildare seditativ effekt
 21. Vilka biverkningar ger SSRI lkm?
  • Illamående
  • H-värk
  • Anorexi
  • Insomni
  • Aggession och våldsamhet (ibland)
  • Minskad sexlust och utlösningsstörningar
 22. Nämn några biverkningar för TCA.
  • Antikolinerga (muntorrhet, dimmsyn, förstoppning, urinretention)
  • Kardiovaskulära.
  • Överdos: andningsstopp, ventrikulära rytmrubbningar, koma.
  • Viktökning
 23. Vad är Sertralin och Citalopram ex på?
  SSRI lkm
 24. Hur verkar antihistaminer?
  De förhindrar bindning till histaminreceptorer.
 25. Vilken biverkan har antihistaminer?
  • Sedering
  • Slöhet
  • Koordinationsrubbningar
  • Antikolinerga effekter
 26. Det finns tre olika former av verkningstider för insulin, vilka?
  • Kortverkande : Effekt 0-30min. Duration 2-5h.
  • Medellångverkande: Effekt efter 1.5h. Duration 24h. Maximal effekt vid 4-12h.
  • Långverkande: Effekt efter 4h. Duration 28h. Maximal effekt efter 8-24h.
Author
ID
146736
Card Set
farmakologi
Description
farmakologi
Updated
Show Answers