L. 6 Vocab

The flashcards below were created by user bodacularguy on FreezingBlue Flashcards.

 1. okane
  money
 2. ofuru
  bath
 3. kanji
  kanji
 4. kyoukasho
  textbook
 5. konshyuu
  this week
 6. shi-de(i)-
  (kata)
  CD
 7. shiminbyoin
  municipal hospital
 8. shawa-
  shower
 9. tsugi
  next
 10. denki
  electricity
 11. densha
  train
 12. nimotsu
  baggage
 13. pasokon
  personal computer
 14. pe-ji
  (kata)
  page
 15. mado
  window
 16. yoru
  night
 17. raishyuu
  next week
 18. rainen
  next year
 19. taihen
  tough (situation)(n)
 20. asobu
  to play (u)
 21. isogu
  to hurry (u)
 22. ofuronihairu
  to take a bath(u)
 23. kaesu
  to return (person ni, thing o) (u)
 24. kesu
  to turn off, to erase (u)
 25. shime
  to die (u)
 26. suwaru
  to sit down (u)
 27. tatsu
  to stand up (u)
 28. tabakoosuu
  to smoke (u)
 29. tsukau
  to use (u)
 30. tetsudau
  to help (u)
 31. hairu
  to enter (u)
 32. motsu
  to carry (u)
 33. yasumu
  to be absent, rest (u)
 34. akeru
  to open (ru)
 35. oshieru
  to teach (ru)
 36. oriru
  to get off (ru)
 37. kariru
  to get off
 38. shimeru
  to close (ru)
 39. shawa-oabiru
  to take a shower (ru)
 40. tsukeru
  to turn on (ru)
 41. denwaokakeru
  to make a phone call (ru)
 42. wasureru
  to forget, or leave behind (ru)
 43. tsuretekuru
  to bring (person) (i)
 44. mo(tsu)tekuru
  to bring (thing) (i)
 45. atode
  later on
 46. osoku
  (do something) late
 47. ~kara
  because...
 48. ke(tsu)koudesu
  that would be fine, that wouldn't be necessary
 49. sugu
  right away
 50. hontoudesuka
  really?
 51. yu(tsu)kuri
  slowly
Author
ID
146682
Card Set
L. 6 Vocab
Description
Japan Terms
Updated
Show Answers