ang 2

 1. trwałośd
  Durability
 2. gwarancja
  Quarantee
 3. Trwałośd, wytrzymałośd
  sustainability
 4. serwis
  After – sales services
 5. przestarzały
  OBSOLETE
 6. Starzenie się (rzeczownik)
  Obsolescence
 7. Dostrzegad / postrzegad
  To perceive
 8. wyrzucid
  To chuck
 9. Sam w sobie, nieodłączny
  intrinsic
 10. Designed for dumps, ppl will get bored of them they will buy easily one/ when a product is intentionally designed and made so that it will not last for a long time (f.ex. like China products)
  Planned obsolescence
 11. Things which are still useful but because of changing fashion, looks ppl throw away these products even though there’re still good and buy new ones
  Perceived obsolescence
 12. Bodziec / motywacja
  incentive
 13. Konkurencja rynkowa
  Market competition
 14. Przypuszczenie, założenie, hipoteza
  Assumption
 15. Od początku
  From scratch
 16. Trwałe, wytrzymałe materiały/surowce
  Durable materials
 17. tłumaczyd
  justify
 18. Zużywad materiały
  Expend materials
 19. Wyraźnie, jasno zdefiniowany
  explicitly
 20. Utrzymywad przewagę konkurencyjną (utrzymywad korzyści dla odbiorcy, jakie daje mu produkt w stosunku to produktów konkurencyjnych)
  To maintain competitive edge
 21. Dlatego, w taki sposób, w związku z tym, i stąd
  hence
 22. Przystępna/y (cena)
  affordable
 23. konserwacja
  conservation
 24. Formalnie, dosłownie
  Literally
 25. Przestarzałe, podrzędne (w znaczeniu z tekstu)
  To be inferior
 26. Naukowo zaawansowany
  Scientifically advanced
 27. Skuteczny, wydajny
  Efficient
 28. Zredukowad/ obniżyd wydatki
  To reduce expenses
 29. Koszty nakładu pracy/ wynagrodzenie
  Cost of labour
 30. pakowanie
  packaging
 31. Niezmiennie, stale
  immutably
 32. Konsekwencja rozrzutności (?)
  Wasteful consequence
 33. zasada
  principle
 34. Utrzymad żywotnośd
  To maintain a lifespan
 35. Trwad, przetrwad, wytrzymad
  endure
 36. Konsumpcja cykliczna
  Cyclical consumption
 37. Rzeczy się psują
  The Stuff break down
 38. Tracid ważnośd
  To expire
 39. podstawa
  backobone
 40. zasadniczy
  Underlying (market strategy)
 41. Wygaszanie, tłumienie nowych pojawieo, przesłanek (?)
  Suppressing new advents
 42. Nieodłącznie, z natury, nierozłącznie/ naturalnie
  inherently
 43. Rozmyślnie, celowo, umyślnie
  Deliberately
 44. podtrzymywać
  To sustain
 45. Odrotny, przeciwstawny
  inverse
 46. Wzrost gospodarczy
  Economic growth
 47. Wzmocnid, wzmacniad
  Reinforce
 48. Rzut oka, spojrzenie
  Glance
 49. wysypisko
  Landfills
 50. Rozszerzad się
  To spread across
 51. Rodzaj rudy
  coltan
 52. miedź
  copper
 53. Gnijąc w ogromnych stertach
  Rotting in vast piles
 54. Nie działad prawidłowo, usterka, niesprawnośd
  malfunction
 55. Wydłużyd życie/żywotnośd produktu
  To extend the life of a product
 56. Ograniczone źródła, zasoby
  Finite resources
 57. Konserwacja (?), zabezpiecznie, ochrona
  Preservation
 58. W ten sposób, podobnie
  Likewise
 59. Wpływ ekologiczny
  Environmental impact
 60. Przemysł usługowy
  Service industry
 61. Obsługiwad z takich samych powodów, przesłanek
  Operate with an equal rationale
 62. Korzyści pieniężne
  Monetary benefit
 63. rozwiązywać
  resolve
 64. Instytucja medyczna
  Medical establishment
 65. Przychód, dochód, obroty
  Revenue
 66. towary
  commodities
 67. Product krajowy brutto
  GDP
 68. Wysadzad rzeczy w powietrze
  Blow things up
 69. Nieoczekiwany przypływ gotówki
  Windfall
 70. Cechy
  Attributes
 71. przedsięwzięcie
  venture
 72. mieć źrodła w
  to be rooted in
 73. rozwiązanie
  resolution
 74. wykombinowany, wymyślony, sztuczny, nienaturalny
  contrived
 75. rozerwanie, zakłócenie, zamęt
  disruption
 76. niezadawalający
  unsatisfactory
 77. życzliwy, dobroczynny
  benevolent
Author
agaz92
ID
141168
Card Set
ang 2
Description
kserowka i u2
Updated