Chinese 1B

 1. (measure word for essays, articles, etc.)
  • piān
 2. diary
  • 日記
  • rìjì
 3. tired
  • lèi
 4. to get up
  • 起床
  • qǐ chuáng
 5. bed
  • chuáng
 6. to take a bath; shower
  • 洗澡
  • xĭ zăo
 7. breakfast
  • 早飯
  • zăofàn
 8. simultaneously;at
  the same time
  • 一邊
  • yìbiān
 9. classroom
  • 教室
  • jiàoshì
 10. pronunciation
  • 發音
  • fāyīn
 11. new
  • xīn
 12. computer
  • 電腦
  • diànnăo
 13. to get up
  • 起床
  • qǐ chuáng
 14. to take a bath; shower
  • 洗澡
  • xĭ zăo
 15. to know
  • 知道
  • zhīdao
 16. lunch
  midday meal
  • 午飯
  • wŭfàn
 17. to go online
  to surf the internet
  • 上網
  • sháng wăng
 18. in the middle of
  (doing something)
  • 正在
  • zhèngzài
 19. already
  • 起床
  • yǐjīng
 20. before
  • 洗澡
  • yǐquán
 21. a diary
  • yì piān rìjì
  • 一篇日記
 22. while write character
  • yìbiān xiě Hànzi
  • 一邊寫漢字
 23. 新電腦
  xīn diànnăo
  new computer
 24. qù cāntīng
  去餐廳
  go to dining room, cafeteria
Author
tutrinh1977
ID
141002
Card Set
Chinese 1B
Description
L8D1 Vocabulary
Updated