Finnish Beginnings

 1. I speak english, italian, spanish, and a little finnish, norwegian, and german.
  Minä puhun Englantia, Italia, Espanjaa, ja vähän suomea, norja, ja saksaa.
 2. Finland is a rather big country
  Suomi on melko suuri maa.
 3. I am (can also be used to say like my name is)
  Minä olen
 4. I live in Italy.
  Minä asun Italia(ssa)
 5. This is my friend Catherine
  Tässä on ystäväni Catherine.(tassah on oo-shta-vah-ni cah-t-ter-n-eh)
 6. nice to meet you
  Hauska tutustua. (hau-ska to-toos-to-ah)
 7. How are you?
  Mitä kuuluu?
 8. Fine, thanks. And you?
  Kiitos hyvää! Entä sinulle?(key-tos whho-vah. en-tah see-nulle)
 9. I am sorry!
  Anteeksi! (an-tec-si)
 10. thanks!
  Kiitos!
 11. goodbye!
  Näkemiin! (nah-kay-meen)
 12. I am sorry, but I do not speak Finnish.
  Anteeksi, mutta minä en puhu suomea. (an-tec-see. muyahtah meenah en poohoo suo-mea.)
 13. Do you speak english?
  Puhutteko Te englantia? (poo-hoo-teco teh en-glan-tia)
 14. i dont know
  mutta minä en tiedä. (moo-tah me-nah en t-eh-da)
 15. can you help me?
  Voisitteko Te auttaa minua?(voi-see-teh-coteh auh-teh me-new-ah)
 16. This is the first time that I am here.
  Minä olen täällä ensimmäistä kertaa. (me-nah oh-len tahl-lah en-see-mai-sta care-tah)
 17. ei means no and kyllä means yes
  ei (ay) + kyllä (kuul-lah)
 18. I, you, he, we, you plural, they
  minä, sinä, hän, me, te, he
 19. Can I have a glass of wine please?
  Lasi valkoviiniä, kiitos.
 20. I'll have, I will have...
  Otan (oh-tan)...
 21. redwine, whitewine
  punaviiniä, valkoviiniä
 22. water please
  Vettä, kiitos.
 23. one beer please.
  Yksi olut, kiitos. (ook-see oh-lute, key-tus)
 24. can I have the menu please?
  Saanko ruokalistan, kiitos?(san-ko ru-ka-lee-stan, key-tous)
 25. can i have the bill please?
  Saisinko laskun, kiitos? (sigh-seen-co las-kun, key-tous)
 26. trainstation
  rautatieasema (rau-tah-tee-au-seh-ma)
 27. excuse me, where is the toilet?
  Anteeksi, missä on WC? (an-tec-see, me-sah on veh-say)
 28. on your right
  oikealla (oi-key-ahl-la)
 29. on your left
  vasemmalla (va-see-mahl-la)
 30. in front of
  edessä (ehy-dey-sah)
 31. behind
  takana (ta-kana)
 32. cold
  kylmä (koul-mah)
 33. hot
  kuuma (koo-mah)
 34. drunken, a drunk
  humalainen (who-mah-lie-nen)
Author
burntoutmatch
ID
140661
Card Set
Finnish Beginnings
Description
pronunciations of every day words
Updated