Leson 93 - Lesoni Hiva Tolu

 1. Do you have a bush knife?
  'Oku 'i ai ha'o hele pelu?
 2. Yes, I have two knives.
  'Io, 'oku 'i ai 'eku hele e ua.
 3. Does John have a knife?
  'Oku 'i ai he hele 'a Sione?
 4. No, he doesn't have any thing
  'Ikai, 'oku 'ikai ha'ane me'a 'e taha.
 5. Do you have a book?
  'Oku 'i ai ha'o tohi?
 6. I don't have a book.
  'Oku 'ikai ha'aku tohi.
 7. I have just one book.
  'Oku 'i ai 'eku tohi pe taha.
 8. He has a lot of money.
  'Oku 'i ai 'ene pa'anga lahi.
 9. Does Kite have a motor-bike?
  'Oku 'i ai ha motopaiki 'a Kite?
 10. He has no motorbike.
  'Oku 'ikai he'ane motopaiki.
 11. Does samui have a car?
  'Oku 'i ai ha ka 'a Samiu?
 12. Yes, he has a car. Lit. There is his car.
  'Io, 'oku 'i ai 'ene ka.
 13. Do you have a coconut (that) i (can) drink?
  'Oku 'i ai ha'o fo'i nui ke u inu?
 14. Do you have anything here I can eat?
  'Oku 'i ai ha'o me'a heni ke u kai?
 15. Is there anyone who has a watch?
  'Oku 'i ai ha taha 'oku 'i ai ha'ane fakakaukau ki he me'a ni?
 16. Is there any one who has an opinion about this matter?
  'Oku 'i ai ha taha 'oku 'i ai ha'ane fakakaukau ki he me'a ni?
 17. a cocoanut
  fo'i niu
 18. My , 'e-class indefinite
  ha'aku
 19. its, his her, 'e class indefinite
  ha'ane
 20. your (sing.) 'e class indefinite
  ha'o
 21. bush knife
  hele pelu
 22. Sewing machine
  misini tuitui
 23. Bible
  Tohi Tapu
 24. motorbike
  motopaiki
Author
popeanthony
ID
138011
Card Set
Leson 93 - Lesoni Hiva Tolu
Description
shumway
Updated