Lesson 92 - Lesoni Hiva Ua

 1. Is there a cocanut in the house.
  'Oku 'i ai ha fo'i niu 'e fale.
 2. Yes, there is.
  'Io, 'oku 'i ai.
 3. Is there anyone to go and bring (it).
  'Oku 'i ai ha taha ke 'alu 'o 'omai?
 4. No, there's no one.
  'Ikai, 'oku 'ikai ke 'i ai he taha.
 5. Is there anyone at home?
  'Oku 'i ai ha taha 'i 'api?
 6. There is no one at home.
  'Oku 'ikai ke 'i ai ha taha 'i 'api.
 7. rock
  foi maka
 8. ball
  fo'i pulu
 9. egg
  fo'i moa
 10. cocoanut
  fo'i nui
 11. orange
  fo'i moli
 12. Mango
  fo'i mango
 13. wheel , leg
  fo'i va'e
 14. one thing
  f'oi me'a
 15. Is there anyone home?
  'Oku i ai ha taha 'i 'api?
 16. Is there anyone in teh bed room?
  'Oku 'i ai ha tah i loki mohe?
 17. There is not any one there.
  'Oku 'ikai ke 'i ai ha taha ai.
 18. There was not any one home.
  Na'e 'ikai ke 'i ai ha taha ai.
 19. There will be no one there.
  E (he) 'ikai ke 'i ai ha taha ai.
 20. Is there an orange in the kitchen.
  'Oku 'i ai ha fo'i moli 'i peito?
 21. Is there an egg in the kitchen.
  'Oku 'i ai ha fo'i moa 'i peito.
 22. There are good teachers in Ha'apai.
  'Oku 'i ai ha kau faiako lelei 'i Ha'apao
 23. There were some oranges on the table.
  Na'e i ai ha ngaahi fo'i moli he tepile.
 24. There is no one who wants to go.
  'Oku ikai ke 'i ai ha taha 'e fie 'alu.
 25. precedes fruits and small round things also suggests oneness or singleness
  fo'i
 26. Kitchen
  peito
 27. box
  puha
Author
popeanthony
ID
138009
Card Set
Lesson 92 - Lesoni Hiva Ua
Description
shumway
Updated