HKLLCINTILEVEL4L16

 1. chìu-gwo
  超過
  Exceeds
 2. Talk about British matters
  góng-héi gwàan-yù hái yìng-gwok ge sih講起 關於 喺 英國 嘅 事
 3. maih
  Then, there
 4. dài-gwo
  低過
  Lower than
 5. mòuh-mòuh-sai-yúh
  毛毛細雨
  Gentle rain
 6. kìng-pùhn-daaih-yúh
  傾盆細雨
  Torrential Rain
 7. chíh
  Similar to, to resemble
 8. yúh-leuhng
  雨量
  Amount of Rainfall
 9. lèih-máih
  厘米
  centimeter
 10. máih
  Meter
 11. haih-nè
  係呢
  By the way
 12. hàahng-gàai
  行街
  (Window) shopping
 13. gàau-ngoih
  郊外
  Countryside
Author
dwaindibbley65
ID
137725
Card Set
HKLLCINTILEVEL4L16
Description
Intermediate 1 part 4 Lesson 16
Updated