Chinese Lesson 4

 1. Zhōumò
  weekend (週末)
 2. Dǎ qiú
  To play ball (打球)
 3. kàn
  to watch; to look; to read (看)
 4. Diànshì
  television (電視)
 5. Chàng gē
  to sing a song (唱歌)
 6. Tiào wǔ
  to dance (跳舞)
 7. Tīng
  to listen (聽)
 8. Yīnyuè
  music (音樂)
 9. Shū
  book (書)
 10. Yǒude shíhou
  sometimes (有的時候)
 11. Duì
  right; correct (對)
 12. Diànyǐng
  movie (電影)
 13. Chángcháng
  often (常常)
 14. in that case; then (那)
 15. Jīntiān wǒmen diànyǐng
  Today we go movies (今天我們電影)
 16. Wàiguó
  foreign country (外國)
 17. qǐng kè
  to invite someone; to play host
 18. Zuótiān
  yesterday (昨天)
 19. Suǒyǐ
  so (所以)
 20. Xiǎo
  little (小)
 21. Hǎo jiǔ
  a long time (好)
 22. Búcuò
  pretty good (不錯)
 23. xiǎng
  to want (想)
 24. juéde
  to feel; to think (覺得)
 25. yìsi
  meaning (意思)
 26. Zhǐ
  only (只)
 27. Shuì jiào
  to sleep (睡)
 28. zhǎo
  to look for (找)
 29. Biérén
  other people (別人)
Author
jchengw
ID
136176
Card Set
Chinese Lesson 4
Description
chns
Updated