5-1.txt

 1. measure word for long thin things (ribbons) tiáo
 2. 戒指
  ring jièzhǐ
 3. 餐廳
  restaurant cāntīng
 4. 可惡
  hateful kěwù
 5. 壽司
  sushi shōusī
 6. 星巴克
  Starbucks xīngbākè
 7. 陰天
  cloudy yīntiān
 8. 多雲
  cloudy duōyún
 9. money qián
 10. 腳踏車
  bicycle jiǎotàchē
 11. 冰塊
  ice cube bīngkuài
 12. ice bīng
 13. 老公
  husband lǎogōng
 14. 丈夫
  husband zhàngfū
 15. 老婆
  wife lǎopó
 16. 鬍子
  beard húzi
 17. 事情
  affair / matter / thing / business shìqíng
 18. 牛仔
  cowboy niǔzǎi
 19. 牛仔褲
  jeans niǔzǎikù
 20. 鹽巴
  salt yánbā
 21. 舊的
  old jiùde
 22. broken / to break down / bad huài
 23. 辦公室
  office bàngōngshì
 24. 耳環
  earring ěrhuán
 25. 頭髮
  hair tóufǎ
 26. wide kuān
 27. 講話
  to speak jiǎnghuà
 28. 說話
  to speak shuōhuà
 29. 哪邊?
  where? / Which side? nǎbiān?
 30. 練習
  to practice liànxí
 31. 網路
  internet wǎnglù
 32. 家事
  house work jiāshì
 33. 掃地
  to sweep the floor sǎodì
 34. 拖地
  to mop the floor tuōdì
 35. 洗碗
  to wash dishes xǐwǎn
 36. 喉嚨
  throat hóulóng
 37. 早餐店
  breakfast shop zǎocāndiàn
 38. 老闆
  boss lǎobǎn
 39. short duǎn
 40. 短褲
  short pants duǎnkù
 41. 長褲
  long pants chángkù
 42. 辦公
  to work bàngōng
 43. light / tasteless dàn
 44. 金元寶
  gold ingot jīnyuánbǎo
 45. second (of time) miǎo
 46. 紅綠燈
  traffic light hónglǜdēng
Author
milefo
ID
135724
Card Set
5-1.txt
Description
Fifth
Updated