4-2.txt

 1. three pens
  sān zhī bǐ 三支筆
 2. cup / glass
  bēizi 杯子
 3. paper
  zhǐ 紙
 4. eraser
  xiàngpícā 橡皮擦
 5. belly
  dùzi 肚子
 6. hungry
  è 餓
 7. egg roll
  dànbǐng 蛋餅
 8. green onion pancake
  cōngbǐng 蔥餅
 9. raddish
  hóngluóbo 紅蘿蔔
 10. broccoli
  huāyécài 花椰菜
 11. bitter melon/bitter gourd
  kǔguā 苦瓜
 12. cockroach
  zhāngláng 蟑螂
 13. to check / to research
  chá 查
 14. thousand-year old eggs
  pídàn 皮蛋
 15. to feel sick / disgust
  ěxīn 噁心
 16. salted egg
  xiándàn 鹹蛋
 17. elephant
  dàxiàng 大象
 18. first
  xiān 先
 19. eyes
  yǎnjīng 眼睛
 20. nose
  bízi 鼻子
 21. mouth
  zuǐba 嘴巴
 22. ear
  ěrduo 耳朵
 23. foot
  jiǎo 腳
 24. upper arm
  shǒubì 手臂
 25. shoulder
  jiānbǎng 肩膀
 26. leg / thigh
  dàtuǐ 大腿
 27. calf (of the leg)
  xiǎotuǐ 小腿
 28. knee
  xīgài 膝蓋
 29. elbow
  shǒuzhóu 手肘
 30. fingertip / finger
  shǒuzhǐ(tóu) 手指(頭)
 31. toe
  jiǎozhǐ(tóu) 腳趾(頭)
 32. neck
  bózi 脖子
 33. back (body)
  bèibù 背部
 34. chest / bosom
  xiōngbù 胸部
 35. eyebrow
  méimáo 眉毛
 36. fingernail
  zhǐjiǎ 指甲
 37. chin
  xiàbā 下巴
 38. bone
  gǔtou 骨頭
 39. ache
  tòng 痛
 40. measure word for events things
  clothes etc jiàn 件
 41. pants
  kùzi 褲子
 42. socks
  wàzi 襪子
 43. wedding ceremony / wedding
  hūnlǐ 婚禮
 44. radish cake
  luóbogāo 蘿蔔糕
 45. measure word for flat objects sheet
  zhāng 張
 46. page
  yè 頁
 47. measure word for long slender objects
  gēn 根
Author
milefo
ID
135723
Card Set
4-2.txt
Description
Fourth
Updated