2-1.txt

 1. 桌子
  table zhuōzi
 2. 椅子
  chair yǐzi
 3. 摩托車
  motorbike mótuōchē
 4. 宿舍
  dormitory sùshè
 5. 有趣
  interesting yǒuqù
 6. 總是
  always zǒngshì
 7. 這些
  these zhèxiē
 8. 那些
  those nàxiē
 9. 哪些
  which ones? nǎxiē
 10. spicy là
 11. 室友
  roommate shìyǒu
 12. 打麻將
  play mahjong dǎ májiàng
 13. 火鍋
  hot pot huǒguō
 14. 煙火
  fireworks yānhuǒ
 15. to look as if / to be like xiàng
 16. 炸彈
  bomb zhàdàn
 17. 戰爭
  war zhànzhēng
 18. 長大
  to grow up zhǎngdà
 19. 出生
  to be born chūshēng
 20. 學習
  to study / to learn xuéxí
 21. 讀書
  to read a book / to study dúshū
 22. 畢業
  to graduate bìyè
 23. 房間
  room fángjiān
 24. 廚房
  kitchen chúfáng
 25. 客廳
  living room kètīng
 26. 臥房
  bedroom wòfáng
 27. 沙發
  sofa shāfā
 28. 國家
  country guójiā
 29. 澳洲
  Australia Àozhōu
 30. 拜訪
  to pay a visit bàifǎng
 31. to look for zhǎo
 32. 還是
  or háishì
 33. 打算
  to plan dǎsuàn
 34. 宵夜
  midnight snack xiāoyè
 35. 早餐
  breakfast zǎocān
 36. 午餐
  lunch wǔcān
 37. 晚餐
  dinner wǎncān
 38. 甚至
  even shènzhì
 39. 上癮對
  to get into a habit / to become addicted shàngyǐnduì
 40. 溝通
  to communicate gōutōng
 41. 比較年輕
  younger bǐjiào niánqīng
 42. 餅乾
  cookies bǐnggān
 43. 蛋糕
  cake dàngāo
 44. 鳳梨
  pineapple fènglí
 45. 蒜頭
  garlic suàntóu
 46. 規定
  rule guīdìng
Author
milefo
ID
135715
Card Set
2-1.txt
Description
Second
Updated