What I Learned 5

 1. ta1 nian2 ji4 da4
  She is old 她年纪大
 2. ta1 gao1
  He is tall 他搞
 3. zhe4 ge nan2 ren2 gao1
  The man is tall. 这个男人高
 4. zhe4 ge nan2 hai2 bu4 gao1
  The boy is not tall. 这个男孩不高
 5. pa2 shang4 shu4
  climb onto tree 爬上树
 6. ling4 yi4 ren2
  another person 另一人
 7. hen3 hao3
  Pretty good 很好
 8. er4 zhi1 xiong2
  two bears 二只熊
 9. yibai 4,3
  100 一百
 10. yiqian 4,1
  1000 一千
 11. Meiguo 3,2
  United States 美国
 12. wo3 you3 qi1shi2 yuan4
  I have 70 yuan 我有七十元
 13. na3 r
  哪 Where?
 14. shei2
  谁 who?
 15. duo1 shao
  多少 how much?
 16. nei3
  哪 which?
 17. Se4 la1 zen3 me yang4
  How is the salad? 色拉怎么样
 18. Zhe4 ge duo1 shao qian2?
  How much money is that? 这个多少钱
 19. Nar3 you3 fan4 guan3?
  Where is the restaurant? 那儿有饭馆
 20. zhe4 ji1
  这鸡 this chicken
 21. yi4 ben3 za2 zhi4
  一本杂志 one magazine
Author
dandmcd
ID
135311
Card Set
What I Learned 5
Description
mandarin
Updated