Farsi Unit 15

 1. می خرم/ خریدم
  به بوستون می روید یک پالتوی گرمتر بخرید

  to buy

 2. می نویسم/ نوشتن
  لطفا شماریه تلفونتان را روی این قاغز بنوسید

  to write

 3. می گویم/ گفتم

  to say
 4. می گیرم/ گرفتن - از
  لطفا این بستنی را از من بگیرید

  to get/take - from
 5. می دهم/ دادم - به
  لطفا آن کتاب را به من بدهید

  to give

 6. می گذارم/ گذاشتن
  لطفا کتابتان را روی میز بگذارید

  to put

 7. می پرسم پرسیدم
  از من نپرسید نمی دانم

  to ask
 8. می نشینم/ نشستم
  لطفا اینجا بنشینید

  to sit, sit down

 9. جواب مى دهم/ جواب دادم
  به این سوالات جواب بدهید

  to answer

 10. گوش می کنم / گوش کردن
  لطفا به من گوش کنید

  to listen

 11. صحبت می کنم/صحبت گردم
  لطفا با ما الآن صحبت نکنید

  to speak/converse
 12. کامل می کنم/ کامل کردم
  این بازی را کامل کنید
  to complete
 13. مى برم/ بردم
  لطفا این کتاب را به کتابخانه ببرید

  to take
 14. مى آورم/ آوردم
  فردا حتما کتابتان را بآورید
  to bring
 15. دارم/داشتن
  امروز این کتاب را داشته باشید

  to have
 16. می خواهم/خواستم
  از او بخواهید فردا با ما بآید

  to want
 17. مى توانم/ توانستم
  سخت نیست باید بتوانید

  to be able
 18. متوجه شوم/ متوجه شدن
  سخت نیست باید متوجه شوید

  to understand (polite)
 19. مى فهمم/ فهمیدم
  باید این را بفهمید

  to understand

 20. می آیم/آمدم
  باید با ما بآیید خوشحال می شوید

  to come

 21. گِران
  من نمی توانم در نیویورک زندگی کنم جون او خیلی شلوغ وگران است

  expensive
 22. صندلی
  کیفم را گذاشتم روی صندلی وفورا کسی آد را برُد

  chair
 23. زَمين
  در ایران وقتی ناهار می خورند روی زمین می نشینند

  ground, floor

Author
Anonymous
ID
1346
Card Set
Farsi Unit 15
Description
Unit 15 verbs
Updated