Chinese Lesson 3

 1. Yuè**
  month (月)**
 2. Xīngqī
  week (星期)
 3. Tiān
  day (天)
 4. Shēngrì**
  birthday (生日)**
 5. Jīnnián
  this year (今年)
 6. duō
  how many/much (多)
 7. Nǐ jīnnián duō dà
  You this year how old ( 你今年多大)
 8. Dà**
  big (大)**
 9. Suì
  year of age (歲)
 10. Chī**
  to eat (吃)**
 11. fàn
  meal or cooked rice (飯)
 12. Zhèmeyàng
  How does that sound?
 13. Tài hǎo le!
  really good! (太好了)
 14. Xièxie*
  Thank you (謝謝)*
 15. Xǐhuan*
  like (喜歡)*
 16. Cài*
  dishes, cuisine (菜)*
 17. háishì
  or
 18. kěshì
  but (可是)
 19. Wǒmen*
  we (我們)*
 20. Tāmen
  them (他們)
 21. Diǎn
  o'clock (點)
 22. Bàn
  half (半)
 23. wǎnshang
  evening, night (晚上)
 24. Zàijiàn
  Goodbye (再見)
 25. jiàn**
  to see (見)**
 26. Zài
  again (再)
 27. Yīngguó*
  England (英國)*
 28. Ài
  love (爱)
 29. Hěn
  very (很)
 30. Xiànzài
  now (現在)
 31. Jīntiān
  today (今天)
 32. Máng
  busy (忙)
 33. Míngtiān
  tomorrow (明天)
 34. Wǎnfàn
  dinner (晚飯)
 35. Wèishénme
  why (為什麼)
 36. Yīnwèi
  because (因為)
 37. Tóngxué
  classmate (同學)
 38. rènshi
  to recognize (認識)
Author
jchengw
ID
134382
Card Set
Chinese Lesson 3
Description
chns
Updated