Japanese Verbs

 1. ikimasu 1
  to go
 2. kimasu 3
  to come
 3. kaerimasu 1
  to return, go home
 4. arimasu 1
  to be, exist, have (non-living things)
 5. imasu 2
  to be (living things)
 6. tabemasu 2
  to eat
 7. nomimasu 1
  to drink
 8. kaimasu 1
  to buy
 9. yomimasu 1
  to read
 10. kikimasu 1
  to listen
 11. mimasu 2
  to see
 12. shimasu 3
  to do
 13. tenis o shimasu
  to play tennis
 14. benkyo o shimasu
  to study
 15. kaimono o shimasu
  to shop
 16. denwa o shimasu
  to make a telephone call
 17. kakimasu 1
  to write
 18. okurimasu 1
  to send
 19. aimasu 1
  to meet
 20. agemasu 2
  to give
 21. moraimasu 1
  to receive
 22. kashimasu 1
  to lend
 23. tsukemasu 2
  to turn on
 24. keshimasu 2
  to turn off
 25. mochimasu 1
  to have, hold
 26. akemasu 2
  to open
 27. shimemasu 2
  to close
 28. (shashin o) torimasu 1
  to take (a picture)
 29. margarimasu 1
  to turn
 30. tomemasu 2
  to stop
 31. iimasu 1
  to say
 32. oshiemasu 2
  to tell
 33. mottekimasu 3
  to bring
 34. todokemasu 2
  to deliver
 35. machimasu 1
  to wait
 36. norimasu 1
  to ride, get on
 37. orimasu 2
  to get off
 38. demasu 2
  to leave
 39. tsukimasu 1
  to arrive
 40. kakarimasu 1
  (it) takes
 41. tsukaimasu 1
  to use
 42. (tabako o) suimasu 1
  to smoke
 43. hairimasu 1
  to enter
 44. arukimasu 1
  to walk
 45. yasumimasu
  to rest
 46. okimasu 1
  to put
 47. tachimasu 1
  to stand up
 48. iremasu 2
  to put in, add
Author
Anonymous
ID
133695
Card Set
Japanese Verbs
Description
Japanese Verbs
Updated