ChineseLinkL15

 1. qiánbiān  (in front of)
  前邊
 2. cānguān  (canguan)
  參觀
 3. huānyíng  (to welcome)
  歡迎
 4. lǐbiān  (inside)
  裡邊
 5. chúfáng  (kitchen)
  廚房
 6. gōngyòng  (for public use, communal)
  公用
 7. pángbiān  (beside, nearby)
  旁邊
 8. kètīng  (living room)
  客廳
 9. zǒu  (to walk)
 10. duìmiàn  (opposite)
  對面
 11. cāntīng  (dining room)
  餐廳
 12. xǐzǎojiān  (bathroom)
  洗澡間
 13. wòshì  (bedroom)
  臥室
 14. zhōngjiān  (middle)
  中間
 15. zhuōzi  (table)
  桌子
 16. shàngbiān  (on top of, above, over)
  上邊
 17. hòubiān  (behind, at the back)
  後便
 18. gōngyuán  (park)
  公園
 19. zhēn  (really)
Author
ravenhaired
ID
13355
Card Set
ChineseLinkL15
Description
Chinese Link Lesson 15 core vocabulary.
Updated