ChineseLinkL17

 1. chūntiān   (spring)
  春天
 2. jiǔ  (for a long time)
 3. shíjiān  (time)
  時間
 4. guò  (to pass)
 5. fàng  (to have, start a vacation)
 6. chūnjià  (spring break)
  春假
 7. qìhòu  (climate)
  氣候
 8. xià  (summer)
 9. qiū  (autumn)
 10. dōng  (winter)
 11. qīzhōng  (among, whom/which)
  其中
 12. zuì  (indicates the superlative degree)
 13. nuǎnhuo  (warm)
  暖和
 14. duǎn  (short)
 15. yǒushíhou  (sometimes)
  有時候
 16. (hot)
 17. huáshì  (Fahrenheit)
  華氏
 18. bǎi  (hundred)
 19. (degree)
 20. (extremely)
 21. guāfēng  (to blow, as in wind)
  刮風
 22. xiàyǔ  (to rain)
  下雨
 23. lěng  (cold)
 24. xuě  (snow)
 25. jiànmiàn  (to meet each other)
  見面
Author
ravenhaired
ID
13347
Card Set
ChineseLinkL17
Description
Chinese Link Lesson 17 core vocabulary.
Updated