latijnwoorden.txt

 1. ferio (inf.)
  (ferire) - slaan, treffen
 2. conscientia
  • medeplichtigheid
  • bewustzijn
 3. intellego, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  intellexi/intellegi, intellectus (intellegĕre) - begrijpen
 4. donec
  • (+ ind.) zolang als
  • (+ conj.) totdat
 5. infelix, gen.
  infelicis - ongelukkig
 6. evado (inf.)
  (evadĕre) - ontsnappen, ontkomen
 7. mando (inf.)
  (mandare) - opdragen, toevertrouwen
 8. saevus
  woest, wreed
 9. conficio, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  • confeci, confectus (conficĕre) - afmaken, volbrengen
  • doden, vernietigen
 10. umbra
  • schaduw
  • schim
 11. desero, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  deserui, desertus (deserĕre) - verlaten, in de steek laten
 12. discrimen, gen. (geslacht)
  • discriminis (onz.) - onderscheid
  • gevaar
 13. peior, gen.
  peioris - slechter
 14. facio, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  • feci, factus (facĕre) - maken
  • doen
 15. vetus, gen.
  veteris - oud
 16. spatium
  • ruimte, afstand
  • duur
 17. materia
  (grond)stof, materie
 18. remedium
  (genees)middel
 19. incendium
  brand
 20. progredior, perf. (inf.)
  progressus sum (progredi) - voortgaan
 21. trado, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  • tradidi, traditus (tradĕre) - overgeven, uitleveren
  • (+ A.c.I.) overleveren dat
 22. ventus
  wind
 23. integer, (vrl.), (onz.)
  integra, integrum - niet aangeraakt, ongedeerd
 24. quisquis, onz.
  quidquid - alwie/ieder die, alwat
 25. desidero (inf.)
  • (desiderare) - missen
  • verlangen
 26. plus, gen. (geslacht)
  pluris (onz.) - meer
 27. mereor, perf. (inf.)
  meritus sum (mereri) - (ver)dienen
 28. uro (inf.)
  (urĕre) - verbranden, verteren
 29. invisus + welke naamval?
  + dat. - gehaat bij
 30. quamvis + welke wijs?
  + conj. - hoewel
 31. alii...alii
  sommige(n)...andere(n)
 32. fateor, perf. (inf.)
  fassus sum (fateri) - bekennen
 33. tego, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  texi, tectus (tegĕre) - bedekken, beschermen
 34. offero, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  obtuli, oblatus (offerre) - aanbieden
 35. poena
  straf, boete
 36. pareo, perf. + welke naamval? (inf.)
  parui + dat. (parere) - gehoorzamen (aan)
 37. oculus
  oog
 38. huc (bijw.)
  hierheen
 39. tamquam
  • (zo)als
  • alsof
 40. iuventus, gen. (geslacht)
  iuventutis (vrl.) - jeugd
 41. habeo, perf., participia
  passief van het perf. (inf.) + welke naamval?
  habui, habitus (habere) + 2 acc. - beschouwen als
 42. rego, perf. (inf.)
  rexi (regĕre) - leiden, regeren
 43. servitium
  slavernij
 44. diutius (bijw.)
  langer, langere tijd
 45. sicut
  zoals
 46. servitus, gen. (geslacht)
  servitutis (vrl.) - slavernij
 47. laus, gen.
  laudis - lof, roem
 48. obsideo, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  obsedi, obsessus (obsidere) - bezetten, belegeren
 49. clarus
  • helder, duidelijk
  • beroemd
 50. tutus
  veilig
 51. sumo, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  sumpsi, sumptus (sumĕre) - nemen
 52. fio, perf. (inf.)
  • factus sum (fieri) - worden
  • gebeuren
  • gemaakt worden
 53. praesidium
  • bescherming
  • garnizoen
 54. mens, gen. (geslacht)
  • mentis (vrl.) - geest, verstand
  • gedachte
 55. statuo, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  • statui, statutus (statuĕre) - plaatsen
  • vaststellen
  • + inf. besluiten om
 56. animal, gen. (geslacht)
  animalis (onz.) - levend wezen, dier
 57. apparet, perf. (inf.)
  apparuit + A.c.I. (apparere) - het blijkt dat, het is duidelijk dat
 58. ut primum
  zodra als
 59. quies, gen. (geslacht)
  quietis (vrl.) - rust
 60. ineo, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  • inii, initum (inire) - ingaan, binnengaan
  • beginnen
 61. error, gen. (geslacht)
  • erroris (mnl.) - zwerftocht
  • vergissing, misvatting
 62. superbus
  trots
 63. quot (onverbuigbaar)
  • hoeveel
  • zoveel als
 64. perficio, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  perfeci, perfectus (perficĕre) - voltooien
 65. prohibeo, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  prohibui, prohibitus (prohibere) - verhinderen
 66. alteri...alteri (mv.)
  sommige(n)...andere(n)
 67. somnus
  slaap
 68. labor, perf. (inf.)
  • lapsus sum (labi) - glijden
  • vallen, instorten
 69. iussum
  bevel
 70. victor, gen.
  victoris - overwinnar
 71. negotium
  bezigheid, taak
Author
Marius
ID
133009
Card Set
latijnwoorden.txt
Description
latijn woorden H 25-26
Updated