Med Vocab - Body Parts.csv

 1. Abdomen
  __ / du4 zi4
 2. abdomen
  _ / fu4
 3. Ankle
  __ / jiao3 huai2
 4. Anus
  __ / gang1 men2
 5. Arm
  __ / shou3 bei4
 6. Armpit
  __ / ye4 wo1
 7. Back
  __ / bei4 bu4
 8. Breast
  __ / ru3 fang2
 9. Buttock
  __ / tun2 bu4
 10. Calf
  __ / xiao3 tui3
 11. Cheek
  __ / lian3 jia2
 12. Chest
  __ / xiong1 bu4
 13. Chin
  __ / xia4 ba5
 14. Clitoris
  __ / yin1 di4
 15. Ear
  __ / er3 duo1
 16. Elbow
  _ / zhou3
 17. eye
  __ / yan3 jing1
 18. Eyebrow
  __ / mei2 mao2
 19. Eyes
  __ / yan3 jing1
 20. Face
  _ / lian3
 21. Fingernail
  __ / zhi3 jia5
 22. Fingers
  __ / shou3 zhi3
 23. Foot
  _ / jiao3
 24. Foot sole
  __ / jiao3 ban3
 25. Forehead
  __ / e2 tou2
 26. Foreskin
  __ / bao1 pi2
 27. Gums
  __ / ya2 chuang2
 28. Hand
  _ / shou3
 29. Head
  _ / tou2
 30. Heel
  __ / jiao3 gen1
 31. Hip
  __ / tun2 bu4
 32. Joint
  __ / guan1 jie2
 33. Knee
  __ / xi1 gai4
 34. Leg
  _ / tui3
 35. Lip
  __ / zui3 chun2
 36. Mouth
  _ / _ / kou3 / zui3
 37. Navel
  __ / du4 qi2
 38. Neck
  _ / jing3
 39. Nipple
  __ / nai3 tou2
 40. Nose
  __ / bi2 zi
 41. nose
  __ / bi2 zi5
 42. Palm
  __ / shou3 zhang3
 43. Penis
  __ / yin1 jing1
 44. Ribs
  __ / lei4 gu3
 45. Scalp
  __ / tou2 pi2
 46. Scrotum
  __ / yin1 nang2
 47. Shoulder
  __ / jian1 bang3
 48. Sole
  __ / jiao3 di3
 49. Teeth
  __ / ya2 chi3
 50. Thigh
  __ / da4 tui3
 51. Throat
  __ / yan1 ho2
 52. Toe
  __ / jiao3 zhi3
 53. Toenail
  ___ / jiao3 zhi1 jia5
 54. Tongue
  __ / she2 tou2
 55. Vagina
  __ / yin1 dao4
 56. Waist
  _ / yao1
 57. Wrist
  __ / shou3 wan4
Author
770aky
ID
130882
Card Set
Med Vocab - Body Parts.csv
Description
Medical Vocab Body Parts
Updated