Points Various Names

 1. ´╗┐LU 1
  central palace / zhong fu
 2. LU 5
  cubit marsh / chi ze
 3. LU 6
  convergence hole / kong zui
 4. LU 7
  broken sequence / lie que
 5. LU 8
  channel ditch / Jing qu
 6. LU 9
  great abyss / tai Yuan
 7. LU 10
  fish border / yu ji
 8. LU 11
  lesser metal / shao shang
 9. LI 1
  metal yang / shang yang
 10. LI 2
  second space / er jian
 11. LI 3
  third space / san jian
 12. LI 4
  union valley / he gu
 13. LI 5
  yang ravine / yang xi
 14. LI 6
  lateral passage / pian li
 15. LI 7
  warm flow / wen liu
 16. LI 10
  arm three miles / shou san li
 17. LI 11
  crooked pond/pool in the bend / qu chi
 18. LI 15
  shoulder bone / jian yu
 19. ST 1
  containing tears / cheng qi
 20. ST 2
  four whites / si bai
 21. ST 3
  great crevice / ju liao
 22. ST 4
  earth granary / di cang
 23. ST 6
  jaw chariot/bone / jia che
 24. ST 7
  below frontier pass / xia guan
 25. ST 8
  head corner / tou wei
 26. ST 9
  man's welcome / REN ying
 27. ST 12
  empty basin / que pen
 28. ST 25
  heavenly pivot / tian Shu
 29. ST 35
  calf nose / DU bi
 30. ST 36
  leg three mile / zu san li
 31. ST 37
  upper great emptiness / shang ju xu
 32. ST 38
  narrow opening / tiao kou
 33. ST 39
  lower great emptiness / xia ju xu
 34. ST 40
  abundant bulge / feng long
 35. ST 41
  river divide / jie xi
 36. ST 42
  penetrating yang / chong yang
 37. ST 43
  sinking valley / xian gu
 38. ST 44
  inner courtyard / nei ting
 39. ST 45
  STrict mouth / li DUi
 40. SP 1
  hidden white / yin bai
 41. SP 2
  big capital / da DU
 42. SP 3
  supreme white / tai bai
 43. SP 4
  grandfather grandson / gong sun
 44. SP 5
  metal mound / shang qiu
 45. SP 6
  three yin meeting / san yin jiao
 46. SP 8
  earth pivot / di ji
 47. SP 9
  yin mound spring / yin ling quan
 48. SP 10
  sea of blood / xue hai
 49. SP 15
  great horizontal / da heng
 50. SP 21
  general control / da bao
 51. LI 20
  welcome fragrance / ying xiang
 52. HT 1
  summit spring / ji quan
 53. HT 3
  lesser sea / shao hai
 54. HT 4
  spirit path / ling dao
 55. HT 5
  connecting interior / tong li
 56. HT 6
  yin cleft / yin xi
 57. HT 7
  spirit gate / Shen men
 58. HT 8
  lesser mansion / shao fu
 59. HT 9
  lesser penetrating / shao chong
 60. SI 1
  lesser marsh / shao ze
 61. SI 2
  front valley / qiam gu
 62. SI 3
  back ravine / hou xi
 63. SI 4
  wristbone / wan gu
 64. SI 5
  yang valley / yang gu
 65. SI 6
  support the aged / yang lao
 66. SI 7
  branch to the upright / zhi aheng
 67. SI 8
  small sea / xiao hai
 68. SI 9
  upright shoulder / jian zhen
 69. SI 10
  upper arm Shu / nao Shu
 70. SI 11
  heavenly gathering / tian zong
 71. SI 17
  heavenly appearance / tian rong
 72. SI 18
  cheek bone crevice / quan liao
 73. SI 19
  liSTening palace / ting gong
 74. UB 1
  eye brightness / Jing ming
 75. UB 10
  celeSTial pillar / tian zhu
 76. UB 11
  big Shuttle / da zhu
 77. UB 13
  lung Shu / fei Shu
 78. UB 14
  terminal yin Shu / jue yin Shu
 79. UB 15
  heart Shu / xin Shu
 80. UB 17
  diaphragm Shu / ge Shu
 81. UB 18
  liver Shu / gan Shu
 82. UB 19
  gallbladder Shu / dan Shu
 83. UB 20
  spleen Shu / pi Shu
 84. UB 21
  Stomach Shu / wei Shu
 85. UB 22
  san jiao Shu / san jiao Shu
 86. UB 23
  kidney Shu / Shen Shu
 87. UB 25
  large intestine Shu / da chang Shu
 88. UB 27
  small intestine Shu / xiao chang Shu
 89. UB 28
  urinary bladder Shu / pang guang Shu
 90. UB 36
  receiving support / cheng fu
 91. UB 40
  middle of the crook / wei zhong
 92. UB 57
  supporting mountain / cheng shan
 93. UB 58
  soaring upwards / fei yang
 94. UB 60
  kun lun mountains / kun lun
 95. UB 62
  extending vessel / Shen mai
 96. UB 63
  golden gate / jin men
 97. UB 64
  capital bone / Jing gu
 98. UB 65
  reSTraining bone / Shu gu
 99. UB 66
  foot connecting valley / zu tong gu
 100. UB 67
  reaching yin / zhi yin
Author
Arjunadawn
ID
129490
Card Set
Points Various Names
Description
Points Various Names
Updated