TCM and Pinyin Names

 1. Qi Deficiency
  si jun zi tang
 2. sinking qi/collapse of qi
  bu zhong yi qi tang
 3. rebellious LU qi d/t wind heat 1
  sang ju yin
 4. rebellious LU qi d/t wind cold
  ma huang tang
 5. rebellious LU qi d/t phlegm
  er chen tang
 6. rebellious LU qi d/t phlegm heat
  qing qi hua tan wan
 7. rebellious LU qi d/t LU qi deficiency
  Sheng mai san
 8. rebellious LU qi d/t LU Yin deficiency
  bai he gu jin tang
 9. rebellious ST qi d/t ST Yin deficiency 1
  Mai men dong tang
 10. rebellious ST qi d/t MJ qi deficiency
  si jun zi tang+ban xia
 11. rebellious ST qi d/t ST heat
  qing wei san
 12. rebellious ST qi d/t Liver qi overacting on ST
  si ni san+ping wei san
 13. Liver Qi rebellion 1
  long dan xie gan tang
 14. Liver Qi Stagnation 1
  xiao yao san
 15. Middle Jiao Qi Stagnation 1
  ping wei san
 16. Blood deficiency 1
  si wu tang
 17. Blood Stagnation/Stasis 1
  tao hong si wu tang
 18. Blood heat 1
  shi hai san
 19. Blood cold 1
  Dang gui si ni tang
 20. Qi Stagnation with blood Stasis
  xue fu zhu yu tang
 21. Qi and Blood deficiency 1
  gui pi tang
 22. Exhaustion of qi Due tobleeding
  DU Shen tang
 23. Insufficient body fluids 1
  Sheng mai san
 24. Retention of body fluids-Yang type edema 1
  wu ling san
 25. Retention of body fluids-Yin type edema 1
  zhen wu tang
 26. rebellious LU qi d/t wind heat 2
  yin qiao san
 27. rebellious ST qi d/t ST Yin deficiency 2
  sha Shen mai men dong tang
 28. Liver Qi rebellion 2
  jin ling si ni san
 29. Liver Qi Stagnation 2
  si ni san
 30. Middle Jiao Qi Stagnation 2
  xiang sha liu jun zi tang
 31. Blood deficiency 2
  dang gui bu xue tang
 32. Blood Stagnation/Stasis 2
  xue fu zhu yu tang
 33. Blood heat 2
  huai hua san
 34. Blood heat 3
  xiao ji yin zi
 35. Blood cold 2
  wen Jing tang
 36. Qi and Blood deficiency 2
  ba zhen san
 37. Insufficient body fluids 2
  zeng ye tang
 38. Retention of body fluids-Yang type edema 2
  wu pi yin
 39. Retention of body fluids-Yin type edema 2
  shi pi yin
Author
Arjunadawn
ID
129489
Card Set
TCM and Pinyin Names
Description
TCM and Pinyin Names
Updated