Chinese Chapter 5 vocab pt 1

  • Xuǎn
  • to choose
 1. 专业
  • Zhuānyè
  • major; speclization
 2. 选课
  • Xuǎn kè
  • to select/ register for courses
  • Mén
  • measure word for (academic courses)
 3. 东亚史
  • Dōngyà shǐ
  • East Asian history
 4. 统计学
  • Tǒngjì xué
  • statistics
 5. 文学
  • Wénxué
  • literature
 6. 其他
  • Qítā
  • other
 7. 准备
  • Zhǔnbèi
  • to prepare
 8. 学到
  • Xué dào
  • to learn; to acquire
 9. 受不了
  • Shòu bùliǎo
  • cannot take it
 10. 对。。。来说
  • Duì. . . Lái shuō
  • as to...; so far as... is concerned
 11. 反复
  • Fǎnfù
  • repeatedly
 12. 记住
  • Jì zhù
  • to remember; to fix in the memory
 13. 大半
  • Dàbàn
  • more than half; most
  • Wèi
  • for
 14. 后天
  • Hòutiān
  • the day after tomorrow
 15. 指导教授
  • Zhǐdǎo jiàoshòu
  • guiding professor; academic adviser
 16. 讨论
  • Tǎolùn
  • to discuss
  • Liáo
  • to chat
 17. 选好
  • Xuǎn hǎo
  • to finish choosing
 18. 想法
  • Xiǎngfǎ
  • idea; opinion
 19. 肯定
  • Kěndìng
  • definitely
 20. 至于
  • Zhìyú
  • as fore; as to
 21. 毕业
  • Bìyè
  • to graduate
 22. 双学位
  • Shuāng xuéwèi
  • double degree; double major
 23. 电脑
  • Diànnǎo
  • physics
 24. 物理
  • Wùlǐ
  • computer
  • department (of a univesity)
 25. 学分
  • Xuéfēn
  • academic credit
Author
ndumas2
ID
129321
Card Set
Chinese Chapter 5 vocab pt 1
Description
First part of Chapter 5 terms 1-30
Updated