alapvizsga.txt

 1. A jog:
  • a) a személyek (jogalanyok) viselkedésére vonatkozó,
  • b) az állam által alkotott, de legalább az állam által elismert és
  • c) az állam által végső soron kikényszerített, d) kötelező magatartási szabályok összessége.
 2. Jogrendszer
  az egy időben létező vagy alkalmazandó normák (az állam által alkotott általános magatartási szabályok) összessége
 3. állam
  Olyan, jogilag szabályozott egység, amelyben az együttélés legfőbb szabályait az adott állam alaptörvénye, alkotmánya adja.
 4. Alaptörvény szabályozási területe
   rendelkeznek az adott állam politikai, gazdasági berendezkedéséről,  rendelkeznek a közhatalmi szervek rendszeréről,  rendezik az állam és állampolgár viszonyrendszerét, valamint  deklarálják az alapvető jogokat.
 5. népszuverenitás
  a nép főhatalmát jelenti.
 6. képviseleti demokrácia
  a nép az általa választott képviselők útján, közvetett módon gyakorolja a hatalmat,
 7. közvetlen demokrácia
  amikor az állampolgár közvetlen módon vesz részt a döntésekben
 8. választási rendszer egyéni választókerületekben
  többségi rendszer
 9. választási rendszer területi választókerületekben
  arányos rendszer je
 10. hazánkban a választójog
  általános és egyenlő, a szavazás pedig közvetlen és titkos,
 11. választójog általánossága
  azt jelenti, hogy az adott lakosság részvétele minél szélesebb körben biztosítva legyen a politikai döntéshozatalnál
 12. egyenlőségi kritérium
  minden választópolgár azonos értékű és azonos számú szavazattal kell rendelkezzen.
 13. szavazás közvetlensége
  ne álljon semmilyen közvetítő személy vagy szervezet a megválasztott és a megválasztó közé,
 14. titkosság
  ki nem szeretné, hogy választásáról más tudomást szerezzen, az ezt titokban tarthatja
 15. választójoggal rendelkezik
  minden nagykorú magyar állampolgár, kivéve azokat, akiket a bíróság – bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességük korlátozottsága okán – a választójogból kizárt.
 16. jogegyenlőség
  a törvény előtt minden ember egyenlő
 17. jogállamiság elve
  jog uralmát, főhatalmát az állam felett.
 18. jog főhatalma
  adott államban minden államhatalmi megnyilvánulásban érvényesül a jogi szabályozás elsődlegessége, szuverenitása
 19. A jogállamiság alapvető elvei
  1. A jogrendszer hierarchikusan épül fel, csúcsán az alkotmánnyal. 2. A törvényalkotás az alkotmányos rendhez kötött.
 20. kizárólagosan az Országgyűlés jogosult,
  az alkotmányozásra és a törvényhozásra
 21. törvényesség követelménye
  közhatalmi szervek működése törvényhez, jogszabályhoz kötött
 22. Alkotmányos alapjogok
  amelyek minden további döntés és intézkedés nélkül, az Alaptörvény alapján megilletik a jogosultat
Author
lukpet
ID
129050
Card Set
alapvizsga.txt
Description
tankönyv
Updated