Hjärta och kärl

 1. Vad kännetecknar ett pittingödem?
  Ödem som lämnar en grop efter tryck vid ankeln.
 2. Vilket är det vanligaste graderingssystemet för hjärtsvikt?
  • NYHA, New York Heart Association Functional Classification.
  • - NYHA 1 Nedsatt väkammarfunktion utan symtom
  • - NYHA 2 Symtom vid mer än måttlig ansträngning
  • - NYHA 3 Symtom vid lätt eller måttlig ansträngning (ex. gång i uppförsbacke el. av och påklädning.
  • - NYHA 4 Symtom i vila eller ökade symtom vid minsta aktivitet. Pat ofta liggande el. stillasittande pga sin sjdom.
 3. Nämn 6 punkter för att ta ett korrekt BT.
  • - Pat vilat minst 5 min före tagning.
  • - Använt en stol med rygg och armstöd.
  • - Pats handflata vänd uppåt.
  • - Pats ben inte korsade.
  • - Sätt manchett enligt artärmarkeringen.
  • - Om liggande, armstöd för att få armen i hjärthöjd.
  • - Pat stilla och inte prata, kan ge felvärde.
 4. Hur verkar läkemedlet Seloken ZOC (betablockerare) och var kan det ge för biverkningar?
  Betablockare är blodtryckssänkande och kan ge biverkningar som yrsel, huvudvärk och kalla händer och fötter.
 5. Hur verkar läkemedlet Furix och vad kan det ge för biverkningar?
  Furix är vätskedrivande och kan ge biverkningar som sämre hörsel för höga toner, hudutslag, klåda och rubbad saltbalans.
 6. Vad innebär hjärtsvikt?
  Hjärtats pumpförmåga kan inte försörja kroppens vävnader med en tillräcklig mängd blod.
 7. Ange tre möjliga anledningar till hjärtsvikt.
  Högt BT, tidigare genomgången hjärtinfarkt och klaffel.
 8. Ange 4 tecken på koldioxidretention.
  • - Sänkt medvetandegrad.
  • - Tilltagande trötthet.
  • - blossande kinder
  • - Ökat blodtryck
  • - Ökad slemsekretion
  • -Ökad andningsfrekvens då syrgastryck minskar( till en början för att sedan upphöra om syrgas tillsätts då detta sätter syrgasbriststimuleringen på andningscentrum ur funktion och ökar co2retentionen ytterligare = pat upphör att andas).
  • -Blodgasen aB- pCO2 ökas. Vid kpa över 9 kan ge livshotande koldioxid narkos.
 9. Det finns 3 kranskärl (coronarartärer) som försörjer hjärtat med blod/syre. Vilka är de?
  RCA (right coronary artery) som försörjer hö förmak och kammare (ibland även delar av vä fö o ka), LAD (left anterior descending artery) som försörjer hjärtats framsida samt främst vä kammare men även ibland hö och LCX (left circumflex artery) som försörjer vä förmak samt vä delen av vä kammare och delar av hjärtats baksida.

  LAD och LCX har en genensam avgång från aorta innan de delar sig i två grenar. Avången kallad huvudstam. Blodet rinner in i kranskärlen under diastolisk fas, hjärtats vilofas.
 10. Vad betyder ischemiska?
  Syrebristrelaterade.
 11. Vad innebär en ischemisk hjärtsjukdom?
  Hjärtmuskeln får syrebrist pga ett sjukligt tillstånd.
 12. Vilken är den vanligaste orsaken till ischemisk hjärtsjukdom?
  Åderförkalkning (aterskleros), blodfett lagras i artärens vägglager, inflammatorisk process startar och bindväv bildas, sk plack. Området höjer sig över det normala och skapar trängningar i kärlet. Plack som förtränger en artär kallas stenos. Förträngningen minskar blodgenomflödet och skapar syrebrist (ischemi).
 13. Vad är angina pectoris?
  Kärlkramp
 14. Hur uppkommer kärlkramp (angina pectoris)?
  Stenosen (placket) i kärlet orsakar så pass mkt stopp att blodflödet som passerar inte är tillräckligt för att ex.hjärtmuskeln, då uppstår en syrebrist (ischemi). Denna typ av syrebrist kallas kärlkramp.
 15. Vad betyder ocklusion?
  Tilltäppning.
 16. Hur uppkommer en hjärtinfarkt?
  Ett plack orsakar totalstopp eller en emboli täpper till kärlet = hjärtinfarkt. Inget blodflöde alls till skillnad mot kärlkramp där flödet är begränsat/förmindskat. Om obehandlad dör muskelvävnaden under stoppet.
 17. Vad är skillnaden mellan trombos och emboli?
  Trombos bildas vidoch sitter fäst i kärlväggen, ex. till följd av ett sprucket plack. Kroppen uppfattar detta som ett sår och skickar tromboscyter ( blodplättar ) till stället vilker tar upp ännu mer plats av kärlets diameter. Embolier är blodkoagel som lossnar från en tromb och vandrat med blodet.
 18. Ange några riskfaktorer för ischemisk hjärtsjukdom.
  • Rökning
  • Arv
  • diabetes
  • hypertoni
  • hyperlipidemi(höga blodfetter)
  • psykosociala faktorer
 19. Symtom på ishemisk hjärtsjukdom?
  Kan variera stort. Centrala bröstsmärtor, tryck el. band över bröstet, tungt att andas, anfådda, smärtstrålning, ångest, blek, kallsvettig. Kvinnor ofta mer diffusa symtom än män.
 20. Ge exempel på hur man kan kartlägga ischemisk hjärtsjukdom.
  Ischemisk hjärtsjukdom - uppdelat i 2 kategorier: angina pectoris och infarkt. Angina pectoris i sin tur uppdelat i 2 kategorier: stabil och instabil angina. Infarkt i sin tur uppdelat i 2 kategorier: Icke ST-höjningsinfarkt och ST-höjningsinfarkt.

  Värt att notera är att kärlkramp ofta uppkommer vid ansträngning, medan pat antingen kan vara i ansträngning och vila vid infarkt.
 21. Beskriv den onda ishemiska cirkeln.
  Ångesten av syrebbrist/ andningssvårigheter sätter igång sympatiska systemet - stigande puls och ökat syreförbrukning - vilket ökar syrebristen - vilket som ger ökade symtom ex. smärta - vilket ger ökad sympatisk aktivitet osv.
 22. Skillnader i symtom mellan kärlkramp och infarkt?
  Kärlkramp: Övergående (minuter), oftast ansträngningsutlöst, oftast mindre intensiva, ger sällan allmänpåverkan.

  Infarkt: Ihållande (timmar), oftast inte ansträngningsutlöst, oftast intensivare, ger ofta allmänpåverkan.
 23. Du jobbar på en akutmottagning och har en patient med misstanke om ischemisk hjärtsjukdom. Vilka åtgärder utför du och vilka undersökningar i första läget?
  • Undersökningar:
  • - POX (saturation)
  • - BT, puls
  • - EKG
  • - temperatur
  • - labbprover
  • - anamnes
  • - klinisk undersökning

  • Åtgärder/behandling:
  • - syrgas (vanligtvis näskateter)
  • - halvsittande läge
  • - venflon
  • - smärtlindrande lkm (nitroglycerin, opioider, eventuell betablockad)
  • - blodförtunnande lkm (ASA)
 24. Nämn några differentialdiagnoser till ischemiska smärtor?
  • - Palpationsömhet och stickande/huggande smärta kan var tecken på muskuloskeletta (bröstkorgssmärtor) smärtor.
  • - Smärtor som föränadras när patienten djupandas eller ändrar läge orsakas vanligen inte av ishemi.
  • - aortaaneurysm
  • - diskbråck
  • - lungemboli
  • - myocardit
  • m.fl.
  • -
Author
kajan13
ID
128266
Card Set
Hjärta och kärl
Description
Fysiologi och sjukdomar
Updated