latijnwoorden.txt

 1. instituo, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  institui, institutus (instituĕre) - instellen, beginnen
 2. saevitia
  wreedheid, woestheid
 3. numen, gen. (geslacht)
  numinis (onz.) - goddelijke macht
 4. sequor, perf. (inf.)
  secutus sum (sequi) - volgen
 5. ingredior, perf. (inf.)
  • ingressus sum (ingredi) - binnengaan
  • lopen
  • beginnen
 6. conor, perf. (inf.)
  conatus sum (conari) - proberen
 7. utor, perf. (inf.) + welke naamval?
  usus sum (uti) + abl. - gebruiken
 8. reor, perf. (inf.)
  ratus sum (reri) - menen
 9. seco (inf.)
  (secare) - snijden
 10. vito (inf.)
  (vitare) - vermijden
 11. item
  eveneens, evenzo
 12. aureus
  gouden, van goud
 13. immitto, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  • immisi, immissus (immittĕre) - erop afsturen
  • laten gaan
 14. talis...qualis
  zo(danig) ... als
 15. impono, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  imposui, impositus (imponĕre) - leggen op, plaatsen op
 16. trepidus
  angstig, zenuwachtig
 17. orior, perf. (inf.)
  • ortus sum (oriri) - ontstaan, beginnen
  • opstaan, opkomen (van de zon)
 18. casus, gen.
  • casus - val
  • voorval, geval
  • ongeval
 19. obvius
  tegemoet(komend), tegenkomend
 20. pecunia
  geld
 21. agnosco, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  • agnovi, agnitus (agnoscĕre) - herkennen
  • erkennen
 22. praemium
  beloning, prijs
 23. patior, perf. (inf.)
  • passus sum (pati) - verdragen, dulden
  • toelaten
 24. loquor, perf. (inf.)
  locutus sum (loqui) - spreken
 25. decem (onverbuigbaar)
  tien
 26. forte (bijw.)
  toevallig
 27. sententia
  mening
 28. mereo, perf., participia passief van het perf. (inf.)
  merui, meritus (merere) - (ver)dienen
 29. vereor, perf. (inf.)
  veritus sum (vereri) - vrezen
 30. velut
  zoals, alsof
 31. varius
  afwisselend
 32. moror, perf. (inf.)
  • moratus sum (morari) - verblijven, zich ophouden
  • ophouden, vertragen
 33. retineo, perf. (inf.)
  • retinui (retinere) - tegenhouden, vasthouden
  • behouden
 34. aditus, gen.
  aditus - toegang
 35. interim
  ondertussen
 36. claudo, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  clausi, clausus (claudĕre) - sluiten
 37. melior, gen.
  melioris - beter
 38. compono, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  composui, compositus (componĕre) - regelen
 39. ars, gen. (geslacht)
  • artis (vrl.) - vaardigheid, kunst
  • wetenschap
 40. promitto, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  promisi, promissus (promittĕre) - beloven
 41. divus
  goddelijk, vergoddelijkt
 42. medius (bijv. nw.)
  midden in, in het midden van
 43. votum
  • gelofte
  • wens, gebed
 44. hortor, perf. (inf.)
  hortatus sum (hortari) - aansporen
 45. egredior, perf. (inf.)
  egressus sum (egredi) - gaan uit, weggaan, verlaten
 46. complector, perf. (inf.)
  complexus sum (complecti) - omarmen, vastpakken
 47. minor, gen.
  minoris - kleiner, minder
Author
Marius
ID
128182
Card Set
latijnwoorden.txt
Description
latijn woorden H 24
Updated