CHN 101 Ch. 4 Vocab

 1. zhōu mò

  weekend
  周末
 2. dǎ qiú

  to play ball
  打球


 3. to hit
 4. qiú

  ball
 5. kàn

  to watch; to look; to read
 6. diàn shì

  television
  电视
 7. diàn

  electricity
 8. shì

  vision
 9. chàng gē(r)

  to sing (a song)
  唱歌(儿)
 10. chàng

  to sing


 11. song
 12. tiào wǔ

  to dance
  跳舞
 13. tīng

  to listen
 14. yīn yuè

  music
  音乐
 15. shū

  book
 16. duì

  right; correct
 17. yǒu de

  some
  有的
 18. shí hou

  (a point in) time; moment; (a duration of) time
  时候
 19. diàn yǐng

  movie
  电影
 20. yǐng

  shadow
 21. cháng cháng

  often
  常常


 22. in that case; then


 23. to go
 24. wài guó

  foreign country
  外国
 25. qǐng kè

  to invite someone (to dinner, coffee, etc.); to play the host
  请客
 26. zuó tiān

  yesterday
  昨天
 27. suǒ yǐ

  so
  所以
 28. hòu

  behind
  后 (後)
 29. jiǔ líng hòu

  90s generation
  九零后
 30. wǎng

  net
 31. shàng wǎng

  surf the net
  上网
 32. xiǎng

  to think, to miss, to want to/desire
 33. juéde

  to think, to feel
  觉得
 34. yǒu yìsi

  interesting
  有意思
 35. méi yǒu yìsi

  interesting
  没(有)意思
 36. yìsi

  meaning, significance
  意思
 37. zhǐ

  only
 38. shuì jiào

  to sleep
  睡觉
 39. shuì

  to sleep (v.)
 40. jiào

  sleep (n.)
 41. suàn le

  forget it; never mind
  算了
 42. zhǎo

  to look for
 43. biérén

  other people; another person
  别人
 44. bié (de)

  other (adj.)
  别 (的)
 45. hǎo jiǔ bú jiàn

  (very) long time no see
  好夂不见
 46. cuò

  wrong, bad
 47. bú cuò

  not bad
  不错
Author
hanah_chang
ID
126016
Card Set
CHN 101 Ch. 4 Vocab
Description
Vocabulary of CHN 101, Chapter Four (DePaul University)
Updated