Anestesi

 1. Vilka 3 slags info får man av att palpera en radialispuls?
  • Rytm
  • Frekvens
  • Styrka (amplitud)
 2. Hur vet man att en trakealtub ligger rätt?
  • EtCO2
  • Auskultera bröstkorgen
  • Titta att bröstkorgen häver sig liksidigt
  • Titta på om det bildas imma i tuben
  • Lyssna över ventrikeln
 3. Hur kan man snabbt stabilisera/öka en patients blodtryck under operation?
  • Tippa patienten
  • Noradrenalin
  • Kolloidinfusion under övertryck
 4. 2 statusfynd bedside hos pat som andas själv som kan tyda på opiodintox?
  • Hypoventilation
  • Mios
 5. Antidot till opioider?
  Naloxon
 6. Hur länge skall en pat vara fastande på fast föda resp klara drycker inför en elektiv operation?
  • Klara drycker - 2h
  • Fast föda - 6h
 7. Orsaker till PEA?
  • Andningsinsuffiens
  • Hjärttamponad
  • Övertryckspneumothorax
  • Lungemboli
  • Intoxikation
  • Drunkning/Kvävning
 8. En orsak till falskt förhöjt K+ vid en acidos?
  H+ buffert utbyte mot K+ över cellmembranet
 9. Risker med att ha en pat med låg huvudända?
  • Minskat venöst avflöde från hjärnan leder till minskad spontanandning
  • Kan påskynda en pågående blödning
  • Ökar risken för aspiration
 10. Hur kan man avgöra vilken sida som man har en pneumothorax på?
  • Ipsilateralt: hypersonor perkussionston, nedsatta andningsljud, titta på bröstkorgen för tecken på revbensskada/hudskada.
  • Kontralateralt: Trachealdeviation åt den friska sidan.
 11. Behandling anafylaxi?
  • Injektion adrenalin im eller iv vid hypoperfusion
  • Syrgas
  • Betapred
  • Antihistamin
  • Inhalation ventoline (vid obstruktivitet)
  • Infusion RingerAcetat (vid hypoperfusion)
 12. Kontraindikationer EDA/Spinal?
  • Ökad blödningsbenägenhet
  • Neurologisk sjukdom
  • Högt ICP
  • Lokal infektion vid stickstället
  • Allergi mot lokalanestesi
  • Tatuering
  • Ryggdeformitet/skolios
 13. Komplikationer EDA/Spinal?
  • Postpunktionell huvudvärk
  • Inklämning
  • Totalspinal
  • Infektion
  • Blödning (epiduralhematom)
 14. Vilka strukturer passerar man vid anläggning av en EDA/Spinal?
  • Kutis
  • Subkutis
  • Lig supraspinosus
  • Lig interspinosum
  • Lig flavum
 15. Indikationer EDA/Spinal?
  • Smärtlindring perop/postop
  • Förlossning
  • Malignitet
 16. Indikationer CVK?
  • Saknar användbara ytliga vener
  • Längre tid parenteral nutrition
  • Administration av kärlretande substanser (cytostatika)
  • CDK för dialys
 17. Punktionsställen för CVK?
  • V jugularis interna dx (få kompl, inf risk män)
  • V subclavia (risk pnetho - CAVE lungsjkd)
  • V jugularis externa (pat koag status)
  • Armvecksvener (V basilica, pat koag status)
  • V femoralis (kort bruk, högre inf risk)
 18. Komplikationer CVK - vid punktion?
  • Artärpunktion
  • Hematom
  • Nervskada
  • Pneumothorax
  • Emboli
 19. Komplikationer CVK - vid inläggning?
  • PErforation av ductus thoracicus
  • Arytmi
  • Hjärtperforation
 20. Komplikationer CVK - pga kateternärvaro?
  • Infektion
  • Trombos/tromboflebit
  • Emboli
  • Arytmi
  • Hjärtperforation
 21. Basalt vätskebehov normal frisk vuxen?
  1.5ml/kg/timme
 22. Perspiratio under operation, olika typer av kirurgi?
  • Mindre kir = 2-3ml/kg/timme
  • Bukkir/höft/uro = 4-5ml/kg/timme
  • Stor laparotomi = 6-8ml/kg/timme
 23. Blödningsförluster ersätt med?
  • <10ml/kg = Kristalloider
  • 10-30ml/kg = Kolloider
  • >30ml = Erytrocytkoncentrat
 24. CNS-symptom systemintox av lokalanestesi?
  • Dåsighet
  • Bedövning av tungan
  • Sluddrigt tal
  • Metallsmak i munnen
  • Tremor/Skakningar
  • Medvetslöshet
  • Andningsdepression
 25. Diabetes ketoacidos behandling?
  • ABCDE
  • Venös blodgas
  • EKG
  • Vätska
  • Insulin
  • (ev Kaliumtillsats)
 26. När ges första dosen adrenalin vid hjärtstopp?
  • Efter 3 defibrilleringar
  • vart 4e minut
 27. Dehydreringsgrader?
  • Måttlig 3% - Puls upp, BT ua, kissar ok, trött, törstig
  • Påtaglig 5% - Puls upp, BT ner, oliguri, somnolent, orolig
  • Svår 10% - Puls UPP, BT NER, anurisk, medvetandesänkt
 28. Indikationer artärnål?
  Upprepade blodprover
 29. Stickställen artärnål?
  • a radialis
  • a ulnaris
  • a femoralis
  • a brachialis
  • a dorsalis pedis
 30. Komplikationer artärnål?
  • Trombos
  • accidentel intraarteriall injektion
  • infektion
  • hematom
  • nervskada
 31. Symptom blodförlust 10%/500ml?
  Yrsel, annars inget
 32. Symptom blodförlust 20%/1000ml?
  • HR ca 100
  • BT OK
  • blek
  • orolig
 33. Symptom blodförlust 20-40%/1000-2000ml?
  • HR >120
  • BT <100
  • perifer kyla
  • oliguri
  • pulsamplitud ner
 34. Symptom blodförlust >40%/>2000ml?
  • HR >140
  • BT <60-70
  • anuri
  • medvetslös
  • chock!
 35. Volymexpansion kristalloider?
  • Ringer/NaCl - 1:4
  • Rehydrex - 1:8
  • Glukos 5% - 1:12
 36. Volymsexpansion kolloider?
  Alla ger 1:1
 37. Exempel på kolloider?
  • Dextran (Makrodex)
  • Stärkelse (Voluven)
  • Gelatin
  • Albumin
  • SAG
  • Plasma
 38. Risker med kolloider?
  • Dextran - Allergisk reaktion! Ge promiten innan tillförsel av dextran
  • Stärkelse - Njurpåverkan
  • Koagulationspåverkan - störst risk med dextran
 39. Åtgärder pat på t.ex opbordet som kräker?
  • Tippa bordet med huvudändan ner
  • Vänd pat i sidoläge
  • Sug rent
 40. Rapid sequence induction - steg?
  • Höj huvudändan
  • Preoxygenera
  • Opioid
  • Pentothal
  • Cricoidtryck
  • Celukurin
  • Invänta muskelrelax utan ventilation
  • Intubera med ledare
  • Cuffa tuben
  • Ventilera, auskultera
  • Släpp cricoidtrycket
 41. Behandling LA-intoxikation?
  • Kramplösande - stesolid
  • Andningsstöd - O2, intubation
  • Cirkulatoriskt stöd - Tippa pat, ge volym, adrenalin, HLR
  • Intralipid 20% - viktigt!
 42. Normal hematokrit?
  40%
 43. Om man skanar koagulationsfaktorer, vilken vätska ska man ge då?
  Plasma
 44. Negativa effekter av ödem?
  • Ökar avstånd för O2 transport
  • Organperfusion minskar
  • Gasutbyte minskar vid lungödem
  • CNS/njur/Hjärtsvikt
  • Multipel organsvikt (MOF)
 45. Vad är risken om man ger för mycket kristalloider till en pat?
  Hyperkloremisk acidos
 46. Risker med HES?
  • Anafylaxi
  • CAVE njursvikt
 47. Vad måste man ge till en pat som har fått några påsar albumin och varför?
  • Ca2+
  • För att behålla inotropin
 48. Agonister till parasympaticus?
  • ACh
  • Muscarin
  • Pilocarpin
 49. Antagonister till parasympaticus?
  • Atropin
  • Scopalamin
  • Glycopyrron (Robinul)
  • Atrovent
  • Buscopan
 50. Vanligaste icke-kompetiva muskelrelaxantia samt dess reversering?
  • Rocuronium (Esmeron)
  • Reverseras med: Robinul - för att minska parasympatiska biverkningar
  • Neostigmin - kompetetivt reversera muskelrelaxantia
 51. Depolariserande muskelrelaxantia?
  • Celokurin
  • CAVE - hyperkalemi
 52. Anestesin huvudkomponenter?
  • Sömn - propofol, tiopental, ketamin
  • Analgesi - Fentanyl, Remifentanyl, Alfentanyl, morfin/ketogan, NSAID
  • Muskelrelax - Celokurin, Rocuronium
 53. Anledning till blodtrycksfall vid nedsövning?
  • Negativ inotropi
  • Vasodilatation
 54. Respiratorisk insufficiens?
  PaCO2 >9 och/eller PaO2 <7
 55. Riskfaktorer för ökad closing capacity?
  • Övervikt
  • Rökare
  • Äldre
  • Operation i buken
  • Sängläge
Author
rillekillen
ID
125035
Card Set
Anestesi
Description
Anestesi
Updated