Chapter 20 Directions and Ni.txt

 1. to the park
  kouen-ni
 2. to your room
  ananta-no heya-ni
 3. I went to the station
  watashi-wa eki-ni ikimashita
 4. Will Mariko go to the post office?
  mariko-san-wa yuubinkyoku-ni ikimasu-ka
 5. John didn't go to school
  gakkou-ni jon-san-wa ikimasen deshita
 6. Tomorrow, the teacher will come to my house
  ahita, sensei-wa watashi-no ie-ni ikimasu
 7. Please go to school
  gakkou-ni itte kudesai
 8. Please come here
  koko-ni kite kudesai
 9. Please come to my house
  watashi-no ie-ni kite kudesai
 10. Where are you going?
  anata-wa doko-ni ikimasu-ka
 11. Where will the students go?
  gakuseitachi-wa doko-ni ikimashita-ka
 12. Where shall we go tomorrow?
  ashita, doko-ni ikimashou-ka
 13. I will go in October
  juugatsu-ni ikimasu
 14. In October, I'm going to Japan
  juugastu-ni nihon-ni ikimasu
 15. I went to the station on Thursday
  mokuyoubi-ni eki-ni ikimashita
 16. I don't go to school on Saturday
  doyoubi-ni gakkou-ni ikimasen
Author
winston1138
ID
124647
Card Set
Chapter 20 Directions and Ni.txt
Description
Chapter 20 Directions and Ni
Updated