Ortopedi

 1. Idrottsskada, knä - diffdiagnoser?
  • Kollateralligamentskada
  • Meniskskada
  • Korsbandskada
 2. Tappar ut klar ledvätska från svullet knä, vilka diagnoser är osannolika?
  • Korsbandsskada
  • Fraktur (fettpärlor)
 3. Röntgenfynd förenliga med knäartros?
  • Sänkt ledbrosk/ledspringa
  • Skleros, cystor och avnötning (attrition) i det subchondrala benet
  • Osteofyter
 4. Behandling vid gonartros?
  • Tibiaosteotomi
  • Knäplastik
  • Steloperation
 5. Hur länge varar en protes (knä/höft) och vad är orsaken till den begränsade livslängden?
  • 15-20år (enligt H Wingbeach)
  • Slitage
 6. Riskfaktorer för artros?
  • Övervikt
  • Kön(hormonella faktorer)
  • Ålder
  • RA
  • Tidigare skador
  • Medfödda deformiteter (felaktig belastning)
 7. 3 vanligaste nivåerna för rotpåverkan?
  • L4
  • L5
  • S1
 8. L4 syndromet?
  Utstrålning av smärta, nedsatt sens, avsaknad av patella. Dermatom framsida lår + mediala vaden.
 9. L5 syndromet?
  • Nedsatt sensibilitet
  • Pares eller paralys av fotens extensorer och pronatorer
  • Dermatom laterala låret och framsida vad och dorsalsda fot.
 10. S1 syndromet?
  • Sensibilitetsnedsättning
  • Pares i flexorer i baksidan av lår och vad
  • Försvagad/utsläckt akillesreflex
 11. Indikationer för kirurgi vid diskbråck?
  • Cauda equina syndrom
  • Smärtor som ej kan lindras av analgetika
  • Utebliven klinisk förbättring efter 4-8v
  • Positivt Lasegues test
  • Plötslig nervpåverkan
 12. Klinisk us vid cauda equina syndrom?
  • PR - sphinktertonus + aktivt knip + bulbocavernosusreflex (män)
  • Perianal sensibilitet + insida lår
  • Blåspares (palpation buk +/- bladderscan)
 13. Diffdiagnoser ryggont 60/70-årig människa?
  • Ospec ryggsm pga degenerativ förändringar
  • Malignitet/Metastaser
  • Kotglidning
  • Spinal stenos
  • Spondylit
  • AAA/Njursten
 14. Vad beror spinal stenos av?
  • Diskbråck
  • Hypertrofi av fasettleder
  • Hypertrofi av lig flavum
 15. Hur ska man utföra en röntgen vid frågeställning knäartros?
  Man skall ta bilderna under stående belastning för att se ev sänkt ledspringa.
 16. Råd och beh till patient för att minska artrossymptom i knä?
  • Artrosskola (copingstrategier, KBT)
  • Viktnedgång
  • Analgetika
  • Neuromuskulär benträning (sjukgymnast)
 17. Fördelar resp nackdelar med två spikar vs plastik vid cervikal höftfraktur?
  Snabb, enkel

  pseudartros, caput nekros
 18. Vad ingår i ett distalstatus?
  • Motorik
  • Känsel
  • Cirkulation
 19. Diffidiagnoser coxartros?
  • Ischias/diskbråck
  • Spinal stenos
  • Metastas
  • Infektioner
 20. Bilddiagnostik coxartros?
  • Förstahandsval: Röntgen bäcken och höft
  • Andrahandsval: Skint/CT/MR
 21. Konservativ beh coxartros?
  • Analgetika
  • Sjukgymnastik
  • Viktnedgång
  • Neuromuskulär träning
 22. Typer av analgetika till coxartros samt vilken ordning?
  • Paracetamol (skall alltid finnas som bas)
  • Svaga opioider (tramadol, citodon)
  • NSAID (ibuprofen, diklofenak - CAVE kontraindikation)
 23. 3 vanligaste komplikationerna till höftplastik på kort sikt?
  • Infektioner
  • Tromboembolisk händelse
  • Proteslossning
  • Protesluxation
 24. Hur förebygger man komplikationer vid höftkirurgi?
  • Trombosprofylax
  • Antibiotikaprofylax
 25. Åtgärder vid en öppen fraktur?
  • Ordinera antibiotika
  • Tvätta rent såret
  • Ordinera DT-booster
  • Distalstatus
 26. Behanding vid komminut diafysär tibiafraktur?
  • Lång läkningstid
  • Märgspik ger god initial stabilitet --> tidig belastning
  • Extern fixation om många frakturer och stor hudskada ---> man behöver komma till och vårda såren.
 27. Postoperativa ordinationer till personalen efter frakturkirurgi?
  • Högläge - för att minska risk för kompartment, svullnad, cirkulationsstörning
  • Kontrollera distalstatus!
 28. Hur diagnosticeras osteoporos? Kriterier? Us? Beh?
  • DEXA-mätning
  • <1SD = normalvariation
  • 1-2,5 SD = Osteopeni
  • >2,5 SD = Osteoporos
  • >2,5 SD + osteoporosfraktur = Manifest osteoporos
  • Beh med bisfosfonater, Calcium och D-vitamin.
 29. Vad är ett pos laseques test?
  Pat ligger på rygg, extenderat knä, flekterar i höften. Utstrålande smärta i benet vid flexion <40 grader specifikt för ischias.
 30. Vad är ett falskt pos lasegues test?
  När smärtan ej strålar ut i benet utan förlägger sig till ryggen.
 31. Vad är ett korsat pos lasegues test?
  Lyfter det friska benet men får ont i det sjuka benet.
 32. Patellarreflex?
  L4
 33. Stortåextensorkraft?
  L5
 34. Akillesreflex?
  S1
 35. 4 maligniteter som metastaserar till kotpelaren?
  • Bröstcancer
  • Lungcancer
  • Njurcancer
  • Prostatacancer
 36. Råd till patient med diskbråck?
  • Vila upp till en vecka
  • Analgetika
  • När smärtan har lagt sig mobilisera så mkt som möjligt
 37. 4 diffdiagnoser till smärta/rörelseinskränkning i axeln?
  • Axelluxation
  • Supraspinatusruptur
  • Impingement
  • Proximal humerusfraktur
  • acromionfraktur
  • bicepstendit
  • AC-artros
 38. 3 olika frakturer vid traumatisk främre axellux?
  • Hill-Sachs fraktur - Impressionsfraktur baktill i caput humeri
  • Tuberculum majus fraktur
  • Bankart-fraktur - Främre nedre cavitasrandfraktur
 39. Ökänd komplikation till suprakondylär humerusfraktur hos barn?
  Volkmanns kontraktur och kärlkomplikation.
 40. Hur handläggs en misstänkt suprakondylär humerusfraktur?
  • Distalstatus
  • Röntgen
  • Sluten reposition + Gips
  • Distalstatus
 41. Diffar monoartrit?
  • Septisk artrit
  • Reaktiv artrit
  • Gikt
  • RA/Juvenil RA
 42. Kriterier ledvätska på septisk artrit?
  • Vita >50
  • Glukoskvot <0,5
  • Laktat >2,5
 43. Cervikal fraktur - behandling?
  • LIH spik
  • Halv/helplastik
 44. Vanligaste komplikationerna efter LIH spik?
  • Spikglidning
  • Caputnekros
  • Infektion
  • Pseudartros
 45. Garden 1?
  Ofullständig fraktur, där caput kilas in i collum
 46. Garden 2
  tvärgående fraktur men utan felställning
 47. Garden 3?
  Tvärgående samt felställd fraktur men frakturfragmenten har kontakt med varandra
 48. Garden 4?
  Tvärgående fraktur, felställning samt frakturfragmenten har inte kontakt med varandra.
 49. Kliniska tecken höftfraktur?
  • Förkortning av benet
  • Utåtrotation av benet
 50. Vanligaste typerna av höftfrakturer?
  • Cervikal
  • Pertrokantär
  • Subtrokantär
 51. Pertrokantär fraktur - behandling?
  Richards spik - glidskruv och platta
 52. Subtrokantär fraktur - behandling?
  Märgspik
 53. Garden 4 + LIH spik - komplikationer?
  • Caputnekros
  • Pseudoartros
 54. Dysplastik höftled?
  Abnormt grund acetabulum, tendens till instabilitet och artros
 55. Barnhöftsjukdomar som kan leda till en dysplastisk höftled?
  • Mb perthes
  • CDH - congenital dislocation of the hip
 56. Vad betyder CDH resp DDH?
  • CDH - congenital dislocation of the hip
  • DDH - developmental dysplasia of the hip
 57. Hur snabbt skall CDH diagnosticeras?
  Inom 48h
 58. Hur ska CDH behandlas?
  • Höftskena (von rosens skena) i 3 mån.
  • Höfterna skall ligga flekterade och abducerade.
 59. Vad kallas undersökningen samt vilka klinska tecken ser man vid DDH?
  • Tidig diagnostik enligt Ortolani
  • I flexion ser man en förkortad femur och inskränkt abduktion.
 60. En vanlig frakturtyp i knäet hos åldringen?
  Lateral tibiakondylfraktur
 61. 5-årig pojke med intermittent hälta, ej infektionssymptom - diffar?
  • Mb Perthes
  • Juvenil RA
  • Coxitis simplex
 62. Röntgenfynd vid Mb Perthes?
  Tillplattning samt nekros i epifysen
 63. UL vid Mb Perthes?
  Utspänd ledkapsel pga synovit
 64. 12-årig pojke med intermittent hälta, inga infektionstecken - diff?
  Fysiolys (Mb Perthes 2-12)
 65. Röntgenfynd vid fysiolys?
  • Caputepifysen glider från collum - kan disloceras
  • Frontalbild räcker ej!! Gör röntgen med lauensteins projektion (grodbild)
 66. Behandling fysiolys?
  Förhindra ytterligare glidning, spika caput fast i collum.
 67. Ont i rygg + ben, smärtan ökar vid gång och minskar vid vila, ej ont vid cyckling - diagnos?
  Pseudoclaudicatio pga spinal stenos
 68. Op indikation för gonartros?
  • Smärta
  • Funktionsinskränkning
 69. Faktorer som talar för valgiserande tibiaosteotomi vid knäartros?
  • Pat <60år
  • Isolerad, lindrig medial artros
 70. Nämn några osteoporosfrakturer!
  • Kotfraktur
  • Höftfraktur
  • Proximal humerusfraktur
  • Distal radiusfraktur
 71. Skillnader barnskelet och vuxenskelett?
  • Mindre hållfast
  • Segt periost
  • Benkärnor
  • Förmåga till remodellering
 72. Salter-Harris klassificering av vad?
  Fyseolysfrakturer
 73. Salter-Harris typ 1
  Fraktur rakt genom hela tillväxtzonen
 74. Salter-Harris typ 2
  Går inte genom hela tillväxtzonen, utan sliter med sig att metafysärt fragment
 75. Salter-Harris typ 3
  Går igenom en del av tillväxtzonen och sedan ut i epifysen. Dvs intraartikulär!
 76. Salter-Harris typ 4
  Går igenom metafys, fys och epifys. Intraartikulär!
 77. Salter-Harris typ 5
  Axialt våld mot tillväxtzonen. Syns ej på rtg, kan senare ge tillväxtstörning.
 78. Ålder höftsjkd
  Coxitis simplex
  Septisk artrit
  Mb Perthes
  Fyseolys
  CDH
  • Coxitis simplex: 2 - 10 år
  • Septisk artrit: alla åldrar
  • Mb Perthes: (2)4 - 10 (12)
  • Fyseolys: 12 +- ett par år
  • CDH: födsel
 79. Coxitis simplex
  • Reaktiv synovit
  • Hälta
  • Opåverkat AT
  • 2-10 år
  • UL -> vätska
  • CRP, vita normala, afebril
 80. Pigluxation
  • Anamnes - drag i armen
  • Sublux av caput radii
  • Barn under 4 år
  • Rtg behövs oftast ej
  • Reponera - tryck mot caput radii, flexions-supinations-rörelse
 81. PEVA (klumpfot)
  • 1/1000
  • Viss heriditet
  • Initial gipsbehandling och redressioner
  • Orthos
  • Ibland op (hälseneförlängning)
Author
rillekillen
ID
124512
Card Set
Ortopedi
Description
Ortopedikursen
Updated