chapter 25 post positional phrases.txt

 1. top / above
  ue
 2. bottom / below
  shita
 3. right
  migi
 4. left
  hidari
 5. -side
  -gawa
 6. the right side
  migigawa
 7. the left side
  hidarigawa
 8. middle / inside
  naka
 9. outside
  soto
 10. front / before
  mae
 11. back
  ushiro
 12. after
  ato
 13. top of the refrigerator
  reizouko-no ue
 14. inside of the car
  kuruma-no naka
 15. the right side of the house
  ie-no migi
 16. in front of the teacher
  sensei-no mae
 17. the top of the desk
  tsukue-no ue
 18. the back of the blackboard
  kokuban-no ushiro
 19. after school
  gakkou-no ato
 20. there'e a cat on top of the fridge
  neko-ga reizouko-no ue-ni imasu
 21. there's a book on the bed
  beddo-no ue-ni han-ga arimasu
 22. there's a dog under the table
  inu-ga teeburu-no shita-ni imasu
 23. Mariko is inside the store
  mariko-san-wa mise-no naka-ni imasu
 24. There's a bird above the river
  tori-ga kawa-no ue-ni imasu
 25. There's a fish inside the river
  sakana-ga kawa-no naka-ni imasu
 26. There's a book to the left of the desk
  hon-ga tsu-kue-no hidari-ni arimasu
Author
winston1138
ID
123909
Card Set
chapter 25 post positional phrases.txt
Description
chapter 25 post positional phrases
Updated