Japanese - The Airport Lesson 1

 1. Excuse me.
  sumimasen
 2. Thank you.
  arigato
 3. Where?
  doko desu-ka
 4. immigration
  nyuukoku shinsa
 5. yes
  hai
 6. no
  iie/ie
 7. sightseeing
  kankoo
 8. business trip
  shucchoo
 9. Working Holiday
  waakingu horidee
 10. studying in Japan.
  nihon ni ryuugaku
 11. stay
  taizai
 12. about
  daitai
 13. 1-week
  isshuu-kan
 14. 2-weeks
  ni-shuu-kan
 15. passport
  pasupooto
 16. return ticket
  ka'eri no kookuu-ken
 17. 1-month
  ikka getsu
 18. 1-year
  ichi-nen
 19. Interpreter, please.
  tsuuyaku o onegashimas
 20. I live in Japan.
  nihon ne sunde-mas
 21. More slowly, please.
  Yukkuri onegashimas
 22. I have just come back from my country.
  sato-ga'eri shite-mashita
 23. Where
  doko desu ka.
 24. baggage
  nimotsu
 25. claim tag
  hikika'e-shoo
 26. things to declare
  shinkoku suru mono
 27. customs
  zeekan
 28. currency exchange
  ryooga'e-jo
 29. toliet
  toire
 30. Yes, I have.
  arimas
 31. No, I haven't.
  arimasen
 32. leaving the country
  shukkoku
 33. international flight
  kokusai-sen
 34. departure lobby
  shuppatsu robii
 35. transfer
  nori-tsugi
 36. domestic flight
  kokunai-sen
 37. check-in counter
  shupptsu-kauntaa
 38. Please or (help me.)
  onigashimas
 39. non-smoking seat
  kin'en seki
 40. smoking seat
  kitsu'en seki
 41. boarding gate
  toojoo geeto
 42. This is my flight. (Also show your ticket.)
  kono bin des
 43. plane ticket
  kookuu-ken
 44. drug store
  yakkyoku
 45. shop(s)
  baiten
 46. tourist information
  kankoo an'nai-jo
Author
Datonflukers
ID
123861
Card Set
Japanese - The Airport Lesson 1
Description
Studying Japanese with Daton L. Fluker twitter.com/datonflukers
Updated