chapter 21 objects and wo.txt

 1. Please give me the water
  mizu-oo kudasai
 2. Please give me the cat
  neko-o kudasai
 3. Please give me that car over there
  sono kuruma-o kudasai
 4. Please give me this
  kore-o kudasai
 5. Please give me that
  sore-o kudasai
 6. John saw a mountain
  jon-san-wa yama-o mimashita
 7. Mariko saw (a) car
  mariko-san-wa kuruma-o mimashita
 8. Mr. Suzuki reads the book
  suzuki-san-wa hon-o yomimasu
 9. I (will) drink orange juice
  watashi-wa orenjijuusu-o nomimasu
 10. The student reads a newspaper
  seito-wa shinbun-o yomimasu
 11. The teacher ate this apple
  sensei-wa kono ringo-wo tabemashita
 12. I'll drink this water
  watashi-wa kono mizu-o nomimasu
 13. Don't you eat Japanese food? anata-wa washoku-o tabemasenka
 14. I watched TV on Monday
  watashi-wa getsuyoubi-ni terebi-o mimashita
 15. The student read the book last week
  sieto-wa senshuu hon-o yomimashita
 16. That person there ate sushi yesterday
  ano hito-wa kinou sushi-o tabemashita
 17. Did the cat eat the fish?
  neko-wa sakana-o tabemeshita-ka
 18. What did John eat?
  jon-san-wa nani-o tabemashita-ka
 19. John ate ramen
  jon-san-wa raamen-o tabemashita
 20. What did you read? / I read the newspaper.
  anata-wa nani-o yomimashitaka. shinbun-o yomimashita
 21. What do horses eat? / They eat grass.
  uma-wa nani-o tabemasu-ka. kusa-o tabemasu.
 22. What will the teacher drink? / she'll drink beer.
  sensei-wa nani-o nomomasu-ka. biiru-o nomimasu.
 23. What did Mariko see? / She saw a cat.
  mariko-san-wa nani-o mimashita-ka. neko-o mimashita
 24. yeah
  un
 25. something
  nanika
 26. what?(slang)
  nani
 27. new information marker
  yo
 28. John, do you like Japanese food? Yup, I do
  jon-san, washoku-ga suki desu-ka. un, suki desu-yo
 29. What do you like? I like sushi the best.
  nani-ga suki desu-ka? sushi-ga ichiban suki desu
 30. What will you eat today? / I'll eat tempura
  kyou-wa nani-o tebemasu-ka? tempura-o tabemasu
 31. That's nice. As for me, I'll have sushi.
  ii desu-ne. watashi-wa sushi-o tabemasu
 32. Won't you have something to drink? / Sure, I'll drink
  nanika-o nomimasen-ka? nomimasu-yo
 33. What will you drink? / I'll have wine. You? / I'll have beer.
  nani-o nomimasu-ka? wein-yo nomimasu. jon-san-wa? watashi-wa biiru nomimasu
Author
Anonymous
ID
123456
Card Set
chapter 21 objects and wo.txt
Description
chapter 21 objects and wo
Updated