Greek Vocabulary

 1. 'αγλαοσ, 'η, 'ον
  bright, shining, splendid, glorious
 2. "αγ-ω, "αξω, "ηγαγον
  lead, drive, conduct, bring
 3. αειδ-ω, 'αεισω, "ηεισα
  sing (of), hymn, chant
 4. 'αλλα'
  but, moreover
 5. "αλλη
  elsewhere
 6. "αλλοσ, η, ο
  other, another
 7. 'αν- ('α- before consanants)
  an inseparable prefix: not, un-, dis-, -less, without
 8. 'ανα', "αω
  • adv.; prep. with gen. dat. and acc.
  • up(on), along, up through, thereon, high on; adv., (up)on, thereon; with dat., (up)on, along; with acc., through(out), up through
 9. 'ανα-βαινω, 'αναβησω, 'ανεβησα
  go up, ascend
 10. ανασσω, αναξω, ηναξα
  rule (over), guard, protect
 11. ανδανω, αδησω, εαδον
  please
 12. α-περεισιοσ, η, ον
  boundless, countless, immeasurable
 13. aπο-λυ-ω, απολυσω, απελυσα
  loose, set free
 14. Αργειοσ, ον, ο
  • Argive, Greek
 15. αριστοσ, η, ον
  best, noblest, bravest
 16. α-τιμαξω, ατιμασω, ητιμασα
  dishonor, slight, insult
 17. Ατρειδησ, αο, ο
  son of Atreus (usually referring to Agamemnon)
 18. αυτισ
  (back) again, anew
 19. αποινα, ων, τα
  ransom (s)
 20. αυτοσ, η, ο
  self, him(self), her(self), it (self), same
 21. Αχαιοσ, ον, ο
  • Achaean, Greek
 22. βαινω, βησω, εβησα
  come, go, walk
 23. βουλη, ησ, η
  plan, will, wish, purpose, counsel, council
 24. γαρ
  for, in fact
 25. Δαναοσ, ου, ο
  Danaan, Greek
 26. δε
  and, but, for, so
 27. -δε
  with acc. : to
 28. δεινοσ, η, ον
  terrible, awful, dread(ful), fearful
 29. δια
  • adv., and prep. with gen. and acc. :: through, by means of, on account of;
  • adv. :: betwen, among;
  • with gen. :: through;
  • with acc. :: through, by means of, on account of, during
 30. διτ-Φιλοσ, η, ον
  dear to Zeus, beloved of Zeus
 31. διοσ, α, ον
  divine, godlike, glorious, heavenly
 32. ειρω, ερεω, ειπον
  speak, say, tell
 33. εισ (εσ)
  adv., and prep. with acc. :: into, to; until, therein
 34. εισι(ν)
  are
 35. εκ (εξ)
  adv. and prep. with gen. :: out of, (away) from
 36. εκατομ-βη, ησ, η
  hecatomb, sacrifice
 37. (ε)κεινοσ, η, ο
  that (one), he, she, it
 38. εκη-βολοσ, ον, ο
  • free-shooter, epithet of Apollo
 39. ελωριον, ον, το
  booty, spoil(s), prey
 40. εμοσ, η, ον
  my, mine
 41. εν(ι), ειν
  adv. and prep. with dat. :: in, among, at, on, there (in,-on)
 42. επι
  • adv. and prep. with gen., dat., and acc. :: to, (up)on, against, by;
  • adv. :: (up)on, thereon;
  • with gen. :: (up) on, over, during;
  • with dat. :: up(on), in, for, about, against, at, beside, by;
  • with acc. :: to, up to, over, (up)on
 43. εργον, ον, το
  work, deed, accomplishment, feat
 44. εσ =
  εισ
 45. εστι(ν)
  is
 46. εχω, εξχ, εσχον
  have, hold, keep
 47. ην
  was
 48. ησαν
  were
 49. θαλασσα, ησ, η
  sea
 50. θανατοσ, ον, ο
  death
 51. θεα, ασ, η
  goddess
 52. -θεν
  gen. ending :: from
 53. θεοσ, ον, ο
  god, divinity
 54. θυμοσ, ον, ο
  heart, soul, spirit, courage, passion
 55. Ιλιοσ, ον, η
  Illium, Troy, the Troad
 56. και
  and, also, even, furthermore
 57. και....και
  both....and, not only.....but also
 58. καιω, κανσω, εκηα
  burn, consume
 59. κακοσ, η, ον
  bad, poor, ugly, mean, cowardly, wicked, evil
 60. καλοσ, η, ον
  good(ly), noble, brave, fair, righteous, beautiful, handsome
 61. κατα-καιω, κατα-κανσω, κατεκηα
  burn (down), consume
 62. κεινοσ, η, ο =
  • εκεινοσ, η, ο
 63. Κιλλα, ησ, η
  Cilla, a town in the Troad
 64. κλαγγη, ησ, η
  clang, noise, shriek, (up)roar
 65. Κλυταιμ(ν)ηστρη, ησ, η
  Clytaem(n)estra
 66. κλεθω, εκλθον
  hear, hearken to
 67. λαοσ, ον, ο
  people, host, soldiery
 68. λυω, λυσω, ελυσα
  loose, free, break up, destroy
 69. μαντοσυνη, ησ, η
  gift of prophesy
 70. μεγα-θυμοσ, η, ον
  great-souled
 71. μετ-εειπον
  spoke among, addressed
 72. μυριοι, αι, α
  countless, innumerable
 73. νουσοσ, ον, η
  plaque, pest(ilence), disease
 74. ο, η, το
  this, that; he, she, it; who, which, what
 75. οικοσ, ον, ο
  house, home
 76. οιωνοσ, ου, ο
  bird (of prey), vulture, omen
 77. ολεκ-ω
  kill, destroy, ruin
 78. Oλυμπιοσ, η, ον
  Olympian
 79. Ολυμποσ, ον, ο
  Olympus
 80. οσ, η, ο
  who, which, what
 81. οτε
  when(ever)
 82. ου (ουκ, ουχ)
  not, no
 83. ουνεκα
  because
 84. οχα
  far, by far, much, considerably
 85. πατρη, ησ, η
  fatherland, native land
 86. πειθο, πεισω, επιεσα
  persuade, win over, mislead
 87. πεμπω, πεμψω, επεμψα
  send, escort, conduct
 88. Πηλειαδησ, αο, ο
  • son of Peleus, Achilles
 89. πολλοσ, η, ον
  much, many, numerous
 90. Πριαμοσ, ον, ο
  • Priam, king of Troy
 91. προσ-εειπον
  spoke to, addressed
 92. πυρνη, ησ, η
  (funeral) pyre
 93. σκηπτρον, ον, το
  sceptre, staff
 94. σοσ, ση σον
  your, yours
 95. στρατοσ, ον, ο
  army, encampment, host
 96. τε
  and, also
 97. τε....τε (και)
  both...and, not only....but also
 98. τελειω, τελεω, ετελεσα
  accomplish, fulfill, perform
 99. τευχω, τευξω, ετευξα
  do, make, perform, cause, fashion, prepare
 100. τισ, τι
  who? which? what? why?
 101. τοτε
  then, at that time
 102. Φερω, οισω, ηνεικα
  bear, bring, carry
 103. Φιλε-ω, Φιλησω, εΦιλησα
  love, cherish, entertain hospitably
 104. Φιλοσ, η, ον
  dear, darling, lovely, beloved
 105. χολο-ω, χολωσω, εχολωσα
  anger, enrage, vex
 106. χρυσεοσ, η, ον
  gold(en), of gold
 107. Χρυσησ, αο, ο
  Chryses, a priest
 108. Ψυχη, ησ, η
  soul, live, breath, spirit
 109. χειρ, χειροσ, η
  hand, arm
 110. στεμμα, ματοσ, το
  fillet, wreath
 111. πασ, πασα, παν
  all, every, (the) whole
 112. νηυσ, νηοσ, η
  ship
 113. μαλιστα
  most, especially, by all means
 114. λισσομαι, ελ(λ)ισομην
  beg, entreat
 115. κοσμντωρ, οροσ, ο
  commander, marshaller
 116. θυγατηρ, τεροσ, η
  daughter
 117. θοοσ, η, ον
  swift, speedy
 118. ερχομαι, ελευσομαι, ηλθον
  come, go
 119. δυο
  two
 120. αρητηρ, ηροσ, ο
  priest, pray-er
 121. Απολλων, ωνοσ, ο
  Apollo
 122. νιοσ, ου, ο
  son
 123. πρωτοσ; το προωτον, τα πρωτα
  first, formost, chief; at first, firstly, first
 124. ορ-νυμι, ορσω, ωρσα
  stir up, kindle, incite, excite, arouse
 125. ξθν-ι-ηυι, η-, ξυνηκα
  bring together, throw together, hearken, heed
 126. μαχ-ομαι
  fight, battle
 127. Λητω, Λητοοσ, η
  Leto, mother of Apollo
 128. ερισ, ιδοσ, η
  strife, quarrel
 129. εριξω, ηρισ(σ)α
  quarrel, strive
 130. δι-ι-στημι, διαστησω, διετησα
  stand apart, separate
 131. δη
  indeed, truly, forsooth, now
 132. Βασιλευσ, ηοσ, ο
  king, ruler
 133. αρ(α), (ρα)
  naturally, of course, as you know, as you might expect, that is, in effect
 134. ανηρ, ανεροσ, ο
  (real) man, warrior, hero
 135. αναξ, ανακτοσ, ο
  king, lord, protector
 136. τi-θημι, θησω, εθηκα
  put, place, cause
 137. προ-ιαπ-τω, προιαψω, προιαψα
  hurl forward, send forth
 138. ουλομενοσ, η, ον
  accursed, destructive, deadly (=ολομενοσ)
 139. μηνισ, ιοσ, η
  wrath, fury, madness, rage
 140. κυων, κυνοσ, ο, η
  dog
 141. ιΦθιμοσ, (η), ον
  mighty, valiant, stout-hearted, brave
 142. ηρωσ, ηρωοσ
  hero, mighty warrior, protector, savior
 143. Ζευσ, Διοσ, ο Ζευσ
  Zeus, father and king of gods and men
 144. Αχιλλευσ, ηοσ, ο
  Achilles
 145. ακγοσ, εοσ, το
  grief, pain, woe, trouble
 146. Aισ, Aιδοσ, ο
  Hades, god of the lower world
 147. δαισ, δαιτοσ, η
  feast, banquet, portion
Author
EmilyK
ID
1206
Card Set
Greek Vocabulary
Description
GRK 101
Updated