dotuansu

 1. Village
  "a" được phát âm là / i / khi: Đối với những anh từ có tận cùng là 2 âm tiết và có tận cùng là age
 2. Cottage
  "a" được phát âm là / i / khi: Đối với những anh từ có tận cùng là 2 âm tiết và có tận cùng là age
 3. Shortage
  "a" được phát âm là / i / khi: Đối với những anh từ có tận cùng là 2 âm tiết và có tận cùng là age
 4. Baggage
  "a" được phát âm là / i / khi: Đối với những anh từ có tận cùng là 2 âm tiết và có tận cùng là age
 5. Courage
  "a" được phát âm là / i / khi: Đối với những anh từ có tận cùng là 2 âm tiết và có tận cùng là age
 6. Damage
  "a" được phát âm là / i / khi: Đối với những anh từ có tận cùng là 2 âm tiết và có tận cùng là age
  - Sự thiệt hại
 7. Luggage
  "a" được phát âm là / i / khi: Đối với những anh từ có tận cùng là 2 âm tiết và có tận cùng là age
  - Hành lý
 8. Message
  "a" được phát âm là / i / khi: Đối với những anh từ có tận cùng là 2 âm tiết và có tận cùng là age
  thông điệp
 9. Voyage
  "a" được phát âm là / i / khi: Đối với những anh từ có tận cùng là 2 âm tiết và có tận cùng là age
 10. Passage
  "a" được phát âm là / i / khi: Đối với những anh từ có tận cùng là 2 âm tiết và có tận cùng là age
  - sự thông qua, thông qua
 11. Begin
  “e” được phát âm là /ɪ/ trong tiếp đầu
  ngữ: “ be “, “ de ”, “ re “
 12. Become
  “e” được phát âm là /ɪ/ trong tiếp đầu
  ngữ: “ be “, “ de ”, “ re “
 13. Behave
  “e” được phát âm là /ɪ/ trong tiếp đầu
  ngữ: “ be “, “ de ”, “ re “
  - cư xử
 14. Decide
  “e” được phát âm là /ɪ/ trong tiếp đầu
  ngữ: “ be “, “ de ”, “ re “
 15. Dethrone
  “e” được phát âm là /ɪ/ trong tiếp đầu
  ngữ: “ be “, “ de ”, “ re “
  - phế vị, truất phế
 16. Renew
  “e” được phát âm là /ɪ/ trong tiếp đầu
  ngữ: “ be “, “ de ”, “ re “
  - đổi mới
 17. Return
  “e” được phát âm là /ɪ/ trong tiếp đầu
  ngữ: “ be “, “ de ”, “ re “
  - trở về, hoàn lại
 18. Remind
  “e” được phát âm là /ɪ/ trong tiếp đầu
  ngữ: “ be “, “ de ”, “ re “
  - gợi nhớ
 19. Reorganize
  “e” được phát âm là /ɪ/ trong tiếp đầu
  ngữ: “ be “, “ de ”, “ re “
  - chỉnh đốn lại, tổ chức lại
 20. Win
  “i” được phát âm là / I / trong từ có một âm tiết và tận cùng bằng một hoặc hai phụ âm i + phụ âm
 21. Miss
  “i” được phát âm là / I / trong từ có một âm tiết và tận cùng bằng một hoặc hai phụ âm i + phụ âm
 22. Ship
  “i” được phát âm là / I / trong từ có một âm tiết và tận cùng bằng một hoặc hai phụ âm i + phụ âm
 23. Bit
  “i” được phát âm là / I / trong từ có một âm tiết và tận cùng bằng một hoặc hai phụ âm i + phụ âm
 24. Sit
  “i” được phát âm là / I / trong từ có một âm tiết và tận cùng bằng một hoặc hai phụ âm i + phụ âm
 25. Din
  “i” được phát âm là / I / trong từ có một âm tiết và tận cùng bằng một hoặc hai phụ âm i + phụ âm
  - tiếng ồn ào, cười nói
 26. Kit
  “i” được phát âm là / I / trong từ có một âm tiết và tận cùng bằng một hoặc hai phụ âm i + phụ âm
  - Đồ đạc, quần áo
 27. Dim
  “i” được phát âm là / I / trong từ có một âm tiết và tận cùng bằng một hoặc hai phụ âm i + phụ âm
  - mờ ảo, không rõ
 28. Grin
  “i” được phát âm là / I / trong từ có một âm tiết và tận cùng bằng một hoặc hai phụ âm i + phụ âm
  - cười teo tét
 29. Him
  “i” được phát âm là / I / trong từ có một âm tiết và tận cùng bằng một hoặc hai phụ âm i + phụ âm
  - ông ấy, nó
 30. Twin
  “i” được phát âm là / I / trong từ có một âm tiết và tận cùng bằng một hoặc hai phụ âm i + phụ âm
Author
Anonymous
ID
120053
Card Set
dotuansu
Description
/ I /
Updated