I1-03 Vocab at work.txt

 1. a lot of
  • 许多
  • xǔ duō
 2. important; significant
  • 重要
  • zhòng yào
 3. to have to; must; ought to
  • děi
 4. or (in a statement)
  • huò
 5. then
  • 然后
  • rán hòu
 6. an official; an administrator
  • 官员
  • guān yuán
 7. customer, client
  • 客户
  • kè hù
 8. city
  • 城市
  • chéng shì (zuò)
 9. habit, custom; to be used to
  • 习惯
  • xí guàn
 10. e-mail
  • 电子邮件
  • diàn zǐ yóu jiàn
 11. connection; relationship
  • 关系
  • guān xi
 12. document
  • 文件
  • wén jiàn
 13. government
  • 政府
  • zhèng fǔ
 14. idea; thought
  • 想法
  • xiǎng fǎ
 15. lecture; to make a speech
  • 演讲
  • yǎn jiǎng
 16. news
  • 新闻
  • xīn wén
 17. beyond; other than
  • 以外
  • yǐ wài
 18. except; besides
  • 除了
  • chú le
 19. other; the others; other (than that person)
  • 其他
  • qí tā
 20. to work overtime
  • 加班
  • jiā bān
 21. to chat, to gossip
  • 聊天
  • liáo tiān
 22. to check; to examine
  • 查看
  • chá kàn
 23. to go in a direction; toward
  • wǎng
 24. to interview; to audition
  • 面试
  • miàn shì
 25. to participate, to take part
  • 参加
  • cān jiā
 26. to reply
  • 回复
  • huí fù
 27. to report; to inform
  • 报告
  • bào gào
 28. to survey; survey; to investigate
  • 调查
  • diào chá
 29. understand; comprehend
  • 了解
  • liǎo jiě
Author
debbidot
ID
117409
Card Set
I1-03 Vocab at work.txt
Description
Intermediate 01 Unit 03
Updated