dotuansu

 1. Âm "e" được phát âm là/i:/ khi đứng liền trước hình thức tận cùng bằng: phụ âm + e
  và trong những chữ be, he, she, me ...
  Image Upload 1
 2. 2. Âm "ea" thường được phát âm là /i:/ khi:
  từ có tận cùng là"ea" hoặc "ea" + một phụ âm.
  Image Upload 2
 3. 3. "ee" thường được phát âm là /i:/
  Lưu ý: khi "ee" đứng trước tận cùng là "r" của 1 từ thì không phát âm là /i:/ mà phát âm là /iə/. Ví dụ beer /biə/, cheer /t∫iə/
  Image Upload 3
 4. 4. "ei" được phát âm là /i:/ trong một số trường hợp:
  Image Upload 4
 5. vẫn ví dụ ie
  Lưu ý: trong một số trường hợp khác "ei" được phát âm là /ei/, /ai/, /εə/ hoặc /e/
  Image Upload 5
 6. 5. "ey" thường được phát âm là /i:/ trong một số trường hợp:
  Key /ki:/ chìa khoá
  Lưu ý: "ey" còn được phát âm là /eɪ/ hay /i/ vídụ: prey /preɪ/, obey /o'beɪ/, money /mʌnɪ/
 7. 6. "ie" được phát âm là /i:/ khi nó là những nguyên âm ở giữa một chữ
  Image Upload 6
 8. Trường hợp ngoại lệ:
  Image Upload 7
Author
Anonymous
ID
116421
Card Set
dotuansu
Description
Nguyên âm dài /i:/
Updated